Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava

Akcija za ljudska prava prati presude koje Evropski sud za ljudska prava donosi u odnosu na Crnu Goru.

U tabeli 1 navedene su sve presude u odnosu na Crnu Goru koje su donijete do danas, zajedno sa sažetim pregledom njihove sadržine. U tabeli 2 presude su grupisane prema članovima Evropske konvencije o ljudskim pravima na koje se odnose. Zvanični prevodi ovih presuda nalaze se na internet stranici www.sudovi.me.

Tabele su sačinjene zahvaljujući saradnji Akcije za ljudska prava sa NVO Adamas, koja okuplja studentkinje i studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Radi se o volonterskom projektu ovih nevladinih organizacija. Urednica projekta je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.