PORAVNANJE U PREDMETU BIGOVIĆ PROTIV CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA – CRNA GORA DA BIGOVIĆU PLATI 1.800 € I HITNO MU OBEZBIJEDI ODGOVARAJUĆE USLOVE U ZATVORU

REAGOVANJE CENTRA ZA ŽENSKA PRAVA I AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM GOVORA MRŽNJE PREMA ŽENAMA U JAVNOM PROSTORU
06/01/2022
CŽP I HRA: OD POSTOJEĆE VLADE TRAŽIMO DA HITNO RAZRIJEŠI JOVANA MARKUŠA ČLANSTVA U NACIONALNOJ KOMISIJI ZA UNESCO I OSMISLI STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV GOVORA MRŽNJE
20/01/2022

PORAVNANJE U PREDMETU BIGOVIĆ PROTIV CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA – CRNA GORA DA BIGOVIĆU PLATI 1.800 € I HITNO MU OBEZBIJEDI ODGOVARAJUĆE USLOVE U ZATVORU

izvor: DW

Evropski sud za ljudska prava je 13. januara 2022. godine potvrdio poravnanje u predmetu Bigović protiv Crne Gore (predstavka br. 43763/20) nakon što se uvjerio da je zasnovano na poštovanju ljudskih prava zajamčenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, čime je predmet okončan.

Podnosilac predstavke, Ljubo Bigović, nalazi se na izdržavanju 30-godišnje zatvorske kazne zbog učešća u ubistvu visokog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića 30. avgusta 2005. godine. Bigović je od 2006. godine u pritvoru zbog opasnosti od bjekstva. Pritvor je preko četiri godine produžavan samo po tom osnovu, a kasnije su sudovi smatrali da bi Bigovićevo puštanje na slobodu ozbiljno narušilo javni red i mir. Po prvoj Bigovićevoj predstavci, Evropski sud je 2019. godine utvrdio povredu člana 3 Konvencije zbog loših uslova u pritvoru, tačnije prenatrpanosti sobe i neuslovnog toaleta, kojima je bio izložen od februara 2006. do avgusta 2009. godine. Utvrđena je i povreda člana 5 stav 1 i 3 u vezi dužine trajanja pritvora. Na ime naknade nematerijalne štete tada mu je dosuđeno 7.500 €. U drugoj predstavci, Bigović je iznio žalbene navode u vezi člana 3 (zabrana mučenja), 5 (pravo na slobodu i sigurnost), 6 (pravo na pravično suđenje), 8 (pravo na poštovanje porodičnog života) i člana 13 (pravo na djelotvorni pravni lijek) Konvencije. Slučaj je označen kao hitan, pa je Evropski sud odmah komunicirao Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i predlog deklaracije o prijateljskom poravnanju uz postavljena pitanja koja su se isključivo odnosila na uslove u pritvoru. To je učinjeno u skladu sa novom metodologijom rada Suda koja se odnosi na vanraspravno rješavanje predmeta (“Non-contentious phase”) gdje strane mogu da, u roku od dvanaest nedelja, obavijeste sekretarijat Suda da li prihvataju predlog deklaracije ili ne, kao i IMSI procedurom (“Immediate and simplified communications”) prema kojoj su Vlade tuženih država dužne da sve tvrdnje potkrijepe dokazima, jer bi u protivnom suprotna strana mogla dobiti spor.

Predlog deklaracije o prijateljskom poravnanju podrazumijeva da se Bigović odriče daljih pritužbi protiv Crne Gore u vezi sa žalbenim navodima, pod uslovom da mu Vlada Crne Gore isplati 1.800 € na ime nematerijalne štete i 500 € na ime troškova postupka. Osim toga, predviđena je i obaveza hitnog premještaja Bigovića iz ćelije gdje trenutno boravi u ćeliju s uslovima koji odgovaraju onima nakon avgusta 2009. godine.

Inače, predmet u kome je Bigović okrivljen za ubistvo inspektora Šćekića i dalje nije pravosnažno okončan već je u Apelacionom sudu Crne Gore i pod nadzorom je Komiteta ministara Savjeta Evrope, koji prati efikasnost postupanja u ovom slučaju.