ODLUKA SUDA U STRAZBURU: STJEPOVIĆ PROTIV CRNE GORE

APEL ORGANIMA DA ISTRAŽE DO KRAJA SVE INCIDENTE U PLJEVLJIMA
25/09/2020
PROTEST ZBOG SAOPŠTENJA URA KOJE UGROŽAVA NEZAVISNOST SUDSTVA
03/10/2020

ODLUKA SUDA U STRAZBURU: STJEPOVIĆ PROTIV CRNE GORE

izvor: DW

Evropski sud za ljudska prava je 24.09. objavio odluku u predmetu Stjepović protiv Crne Gore (predstavka br. 71075/17), u kojoj je konstatovao da je podnosilac predstavke postigao poravnanje sa Vladom Crne Gore, koja je prihvatila odgovornost za povredu prava na poštovanje privatnog i porodičnog života (čl. 8 Konvencije) zbog nezakonitih radnji državnih organa.

Gospodin Stjepović je pokrenuo postupak protiv države za naknadu nematerijalne štete zbog administrativne zabrane na njegova penzijska primanja koju je odredio Fond PIO. Nezakonito postupanje Fonda PIO se ogledalo u tome što je taj organ dopustio da treće osobe falsifikuju lična dokumenta i potpis gospodina Stjepovića na dokumentima za odobravanje zajma, tako što je odobrio dokumenta bez njegovog pristanka ili prisustva, a što je sve kasnije Stjepoviću prouzrokovalo i egzistencijalne probleme i psihičke patnje.

Fond PIO je u periodu od januara 2007. do aprila 2011. godine gospodinu Stjepoviću obustavio isplatu cjelokupne penzije,  jer je navodno garantovao isplatu zajmova drugim osobama. U toku parničnih postupaka, koje je Stjepović pokrenuo protiv Fonda PIO i pravnih lica od kojih su uzeti zajmovi, domaći sudovi su utvrdili da je potpis Stjepovića falsifikovan na relevantnim dokumentima kojima su garantovani zajmovi. Odlukom sudova je ukinuta suspenzija penzije i dosuđena mu je naknada za pretrpljenu materijalnu štetu.

Stjepović je kasnije pokrenuo parnični postupak protiv Fonda PIO za naknadu nematerijalne štete zbog povrede njegovog ugleda, časti i ličnih prava, jer nije imao nikakve prihode više od četiri godine dok mu je penzija bila obustavljena, a on je do tada jedini izdržavao čitavu porodicu. Zbog nastupjelih egzistencijalnih problema, Stjepović je bio prinuđen da moli i pozajmljuje novac od rođaka i poznanika, i traži besplatne zalihe hrane u obližnjim radnjama, što je sve kod njega u kontinuitetu izazivalo stres, anksiozno-depresivni poremećaj i psihološku nestabilnost. Prvostepenom presudom Osnovni sud u Nikšiću je usvojio tužbeni zahtjev g. Stjepovića, međutim, Viši sud u Podgorici je ukinuo prvostepenu presudu i odbio tužbeni zahtjev, zaključivši da postupci Fonda PIO nijesu mogli da dovedu do duševnih bolova koji bi opravdali dosuđivanje naknade nematerijalne štete.

Vlada Crne Gore i g. Stjepović su zaključili poravnanje, kojim se Vlada obavezala da mu isplati 4.500 eura na ime naknade nematerijalne štete.

HRA u saradnji sa Evropskom asocijacijom za pravo i finansije (EALF) prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o volonterskom projektu ovih NVO.