Regionalni seminari za pravnike o ljudskim pravima

Izvještaj o ljudskim pravima u Srbiji i Crnoj Gori za 2005. godinu
26/07/2007
30/07/2007 Nova verzija HRA sajta
30/07/2007

Regionalni seminari za pravnike o ljudskim pravima

Od 2003. do 2009. godine realizovan je projekat Dopunska obuka o ljudskim pravima za pravnike u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije, u okviru kojeg je preko hiljadu sudija, advokata, tužilaca i pravnika iz vladinih i nevladinih organizacija učestvovalo u 40 regionalnih seminara. U okviru projekta je objavljena knjiga „Pravo na pravično suđenje – izabrane presude Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije“.

Projekat je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, preko kancelarije Norveške narodne pomoći (NPA) u Beogradu. Akcija za ljudska prava na ovom projektu sarađivala je sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Hrvatskim helsinškim odborom za ljudska prava, Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i kasnije Legalisom iz Zagreba i FORUM-Centrom za strateška istraživanja i dokumentaciju iz Skopja.

Prezentacija projekta

Realizovane aktivnosti 2006/2007