DESETA PRESUDA SUDA U STRAZBURU PROTIV CRNE GORE U 2020. GODINI

SUDSKI SAVJET OPET IZABRAO VUČKOVIĆA NA 8. MANDAT UPRKOS ZAKONSKOM OGRANIČENJU
24/11/2020
HRA I IA TRAŽE OD MINISTRA ZDRAVLJA DA GRAĐANIMA HITNO OBEZBIJEDI PRAVO NA JAVNA PROTESTNA OKUPLJANJA
01/12/2020

DESETA PRESUDA SUDA U STRAZBURU PROTIV CRNE GORE U 2020. GODINI

Foto: Vijesti.ba

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu ,,Merkur System AD i drugi protiv Crne Gore”, u kojoj je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6 stav 1 Konvencije. Ovo je deseta presuda donijeta u odnosu na Crnu Goru ove godine, a ukupno 61. po redu od kada je taj sud postao nadležan za Crnu Goru. Od svih tih presuda, gotovo polovina (29) se odnosila na kršenje prava na suđenje u razumnom roku.

U ovom predmetu su zapravo dva predmeta spojena u jedan, zbog sličnosti zahtjeva podnosilaca predstavki. U oba predmeta je Sud utvrdio povredu prava.

U predmetu ,,Merkur System AD protiv Crne Gore” (predstavka br. 5862/11) utvrđeno je kršenje prava u parničnom postupku, koji se vodio u cilju izvršenja ugovora, jer je postupak trajao 7 godina, 11 mjeseci i 5 dana na tri nivoa nadležnosti. Podnosilac predstavke je u međuvremenu preminuo, a njegovu predstavku su preuzeli nasljednici – supruga i sin kojima je dosuđeno ukupno 500 eura na ime troškova postupka. Naknada nematerijalne štete nije dosuđena jer nije bio podnijet takav zahtjev. Odbijen je zahtjev za naknadu materijalne štete jer Sud nije utvrdio uzročnu vezu između utvrđene povrede i navodne materijalne štete.

U predmetu ,,Vujović i drugi protiv Crne Gore” (predstavka br. 70851/13) takođe je utvrđeno kršenje prava u parničnom postupku, koji je trajao 9 godina, 2 mjeseca i 6 dana na tri nivoa nadležnosti. Iako je postupak započet još 1998. godine, i trajao je sveukupno preko 15 godina, nadležnost Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru obuhvata period od 03.03.2004. godine, kada je taj sud postao nadležan za Crnu Goru. Postupak se vodio po tužbi 32 radnika bivšeg PTT-a zbog ostvarenja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u dane državnih i vjerskih praznika, rad noću, naknade za neiskorišćeni godišnji odmor i terenske dodatke. Podnosiocima predstavke je ukupno dosuđeno 500 eura na ime troškova postupka, a nije im dosuđena naknada nematerijalne štete jer takav zahtjev nije bio podnijet. Odbijen je zahtjev podnosilaca predstavke za naknadu materijalne štete jer Sud nije utvrdio uzročnu vezu između utvrđene povrede i navodne materijalne štete.

Akcija za ljudska prava prati praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru u saradnji sa Evropskom asocijacijom za pravo i finansije (EALF). Radi se o volonterskom projektu ovih NVO.