Nova presuda suda u Strazburu: Bigović protiv Crne Gore

TORTURA U ZIKS-U: ČETIRI GODINE BEZ PRESUDE
18/03/2019
HRA POVODOM NAPADA NA PORODICU IGORA TOMKIĆA
29/03/2019

Nova presuda suda u Strazburu: Bigović protiv Crne Gore

Presuda: Bigović protiv Crne Gore (48343/16)

Izvor: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191721

Datum: 19.3.2019.

 

Evropski sud za ljudska prava objavio je presudu u predmetu Bigović protiv Crne Gore i utvrdio da je država Ljubu Bigoviću prekršila prava na zabranu torture, zbog uslova u kojima je boravio u pritvoru, i na slobodu ličnosti, zbog nedostatka opravdanja za pritvor u kome je proveo 5 godina i 5 mjeseci.

Podnosilac predstavke je crnogorski državljanin na izdržavanju 30-godišnje zatvorske kazne zbog učešća u ubistvu visokog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića 30. avgusta 2005. godine. Uhapšen je u februaru 2006. godine i određen mu je pritvor zbog opasnosti od bjekstva, koji je preko četiri godine produžavan samo po tom osnovu. Viši sud u Podgorici ga je konačno osudio 2012. godine, posle dvije ukinute prvostepene presude, a tu odluku je u žalbenom postupku tek iz drugog puta uspješno potvrdio Apelacioni sud u februaru 2015, i konačno Vrhovni sud u oktobru 2015. godine.

Evropski sud je utvrdio da su uslovi pod kojima je Bigović boravio u istražnom zatvoru od februara 2006. do avgusta 2009. godine – prenatrpanost sobe i neuslovan toalet – prekršili član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima (zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja). S druge strane, nijesu prihvaćene njegove tvrdnje da u zatvoru nije dobio adekvatnu medicinsku njegu. Evropski sud je utvrdio i da je Ustavni sud Crne Gore, prilikom odlučivanja o Bigovićevoj ustavnoj žalbi u decembru 2015. godine, prosto zanemario njegove primjedbe na uslove u pritvoru.

Evropski sud je utvrdio da je Bigovićev pritvor bio nezakonit jer je u nekoliko navrata domaći sud propustio da poštuje rokove za ispitivanje osnovanosti pritvora, a Ustavni sud Crne Gore propustio da o tome odlučuje, pa je utvrdio povredu čl. 5, st. 1 Konvencije. Takođe, utvrđeno je da su mu nadležni sudovi produžavali pritvor na osnovu argumenata koji se ne mogu smatrati dovoljnim opravdanjem za trajanje pritvora od preko pet godina, pa je tako prekršen čl. 5, st. 3 Konvencije. Sud je posebno kritikovao to što su odluke o produžavanju pritvora pisane kao ”standardizovane formule” i što je nekoliko odluka sadržavalo samo frazu ”razlozi za pritvor i dalje postoje”, bez ikakvog drugog obrazloženja.

Podnositelju predstavke je dosuđeno 7,500€ na ime naknade nematerijalne štete, a odbijen je njegov zahtjev za naknadu materijalne štete. Presuda će postati pravosnažna ako u roku od tri mjeseca ne bude upućena u nadležnost Velikog vijeća.

NVO Akcija za ljudska prava u saradnji sa NVO Adamas prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru. Tabela sa pregledom donijetih presuda dostupna je na: https://www.hraction.org/crna-gora-i-evropski-sud-za-ljudska-prava-2/.