Šesta presuda Suda u Strazburu protiv Crne Gore u 2020. godini

PISMO SPECIJALNIM IZVJESTIOCIMA UN ZA LJUDSKA PRAVA
24/03/2020
NVO i novinari pozvali na odlaganje javne rasprave o Zakonu o slobodnom pristupu informacijama
30/03/2020

Šesta presuda Suda u Strazburu protiv Crne Gore u 2020. godini

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio presudu ,,Raspopović i drugi protiv Crne Gore”, koja predstavlja šestu po redu presudu u 2020. godini, u kojoj je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6 stav 1 Konvencije. Ovo je 28. presuda do sada donijeta u odnosu na Crnu Goru zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku, odnosno 57. presuda po redu od ukupnog broja presuda u odnosu na Crnu Goru.

U ovom slučaju se zapravo radi o tri predmeta spojena u jedan, zbog sličnosti zahtjeva podnosilaca predstavki. U sva tri predmeta je Sud utvrdio povredu prava.

U predmetu Raspopović protiv Crne Gore (predstavka br. 58942/11), utvrđeno je kršenje prava u parničnom postupku, koji je trajao 7 godina, 3 mjeseca i 6 dana na tri nivoa nadležnosti. Podnosiocu predstavke je dosuđeno 900 eura naknade nematerijalne štete i 500 eura za troškove postupka.

U predmetu Bulatović i drugi protiv Crne Gore (predstavka br. 14361/13), utvrđeno je kršenje prava jer je parnični postupak na tri nivoa nadležnosti trajao 8 godina, 2 mjeseca i 6 dana. Svakome od troje podnosilaca predstavke je dosuđeno po 1,200 eura naknade nematerijalne štete i 100 eura za troškove postupka.

U predmetu Gardašević protiv Crne Gore  (predstavka br. 71006/13), utvrđeno je kršenje prava u parničnom postupku koji je trajao 8 godina, 7 mjeseci i 21 dan na tri nivoa nadležnosti. Podnositeljki predstavke je dosuđeno 1000 eura naknade nematerijalne štete i 100 eura za troškove postupka.