Evropski sud za ljudska prava: 4 presude i jedna odluka u slučajevima protiv Crne Gore

Imaju li službenici Vojske i Uprave policije pravo da prisustvuju litijama?
04/03/2020
Finansijski izvještaj za 2019. / Financial report for 2019
08/03/2020

Evropski sud za ljudska prava: 4 presude i jedna odluka u slučajevima protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio četiri presude i jednu odluku u slučajevima pokrenutim protiv Crne Gore zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6 stav 1 Konvencije. U četiri predmeta je utvrđena povreda prava, a u petom je predstavka odbačena kao očigledno neosnovana.

U predmetu Glušica and Đurović v. Montenegro 34882/12, utvrđeno je kršenje prava u parničnom postupku koji je trajao 7 godina, 9 mjeseci i 19 dana na tri nivoa nadležnosti. Svakome od šest podnosilaca predstavke je dosuđeno po 2100 eura naknade nematerijalne štete i troškova postupka.

U predmetu Marković v. Montenegro 6978/13, podnosiocu predstavke je dosuđeno 2100 eura naknade nematerijalne štete i 100 eura za troškove postupka zbog kršenja prava u parničnom postupku koji je trajao 7 godina, 7 mjeseci i 9 dana na dva nivoa nadležnosti.

U predmetu Sinanović and Others v. Montenegro 45028/13, utvrđeno je kršenje prava jer je parnični postupak samo na jednom nivou nadležnosti, pred Osnovnim sudom u Podgorici, trajao čak 10 godina i 2 dana. Svakome od troje podnosilaca predstavke je dosuđeno po 2900 eura naknade nematerijalne štete i 500 eura za troškove postupka.

U predmetu Piletić v. Montenegro 53044/13, utvrđeno je kršenje prava jer je parnični postupak na tri nivoa nadležnosti trajao 7 godina, 7 mjeseci i 15 dana. Podnositeljka predstavke je u međuvremenu preminula, njenu predstavku su preuzele nasljednice kojima je dosuđeno ukupno 1200 eura i 500 eura na ime troškova postupka.

U predmetu Kuljić v. Montenegro 24431/11, predstavka zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku odbačena je kao očigledno neosnovana. Predstavku je podnio otac zbog dužine trajanja postupka po njegovoj tužbi za starateljstvo nad djecom. Postupak je trajao 6 godina, 6 mjeseci i 13 dana na tri nivoa nadležnosti. Sud je zaključio da je podnosilac predstavke doprinio trajanju postupka jer odbio da postupi po presudi kojom su djeca prethodno dodijeljena majci, pa je zbog toga bio osuđen i za otmicu djece (ovi postupci su razmatrani pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Mijušković v. Montenegro, 49337/07, 2010, u kome je majci utvrđena povreda prava na privatni i porodični život iz člana 8 Konvencije zbog propusta države da preko četiri godine izvrši presudu kojom su joj dodijeljena djeca). Zaključeno je i da je postupak bio posebno složen.