20/6/2016 NALAZI INSPEKCIJSKOG NADZORA U DOMOVIMA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH I STARIH LICA

16/6/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ KANDIDAT HRA + 10 NVO ZA ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE
16/06/2016
22/6/2016 APEL ZA POBOLJŠANJE USLOVA U KOJIMA RADE ZAPOSLENI U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
24/06/2016

20/6/2016 NALAZI INSPEKCIJSKOG NADZORA U DOMOVIMA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH I STARIH LICA

Upravna inspekcija – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, inspektor Vlastimir Knežević efikasno  je obavio inspekcijski nadzor privatnih Domova za stare, postupajući po anonimnoj prijavi koja je dostavljena HRA.

Kako je ustanovljeno da još uvijek nije započelo licenciranje pružalaca usluga, odnosno da Zavod za socijalnu i dječju zaštitu ne obavlja poslove licenciranja stručnih radnika i izdaje licencu za rad, HRA se na sastanku sa ministrom rada i socijalnog staranja, g-dinom Borisom Marićem založila da Zavod za socijalnu i dječju zaštitu što prije započne sa izdavanjem licenci, posebno imajući u vidu da je Strategijom o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2013-2017 bilo predviđeno da se sistem licenciranja uspostavi do kraja 2014. godine.

Detaljnije na: http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=551806&datum=2016-06-19&naslov=Ekspresno+kontrolisali+privatne+domove+za+stare.

Nalaz inspektora socijalne i dječje zaštite

Nalaz inspektora rada za oblast radnih odnosa i zapošljavanja

Nalaz sanitarnog i zdravstvenog inspektora