22/6/2016 APEL ZA POBOLJŠANJE USLOVA U KOJIMA RADE ZAPOSLENI U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

20/6/2016 NALAZI INSPEKCIJSKOG NADZORA U DOMOVIMA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH I STARIH LICA
20/06/2016
23/6/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ KANDIDAT ZA ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU I MEDIJE
24/06/2016

22/6/2016 APEL ZA POBOLJŠANJE USLOVA U KOJIMA RADE ZAPOSLENI U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Juventas su danas uputile pismo ministru pravde, gospodinu Zoranu Pažinu o neadekvatnim uslovima rada zaposlenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

U pismu apelujemo da Ministarstvo pravde preduzme mjere iz svoje nadležnosti kako bi doprinijeli da svi zaposleni u ZIKS-u koji obavljaju veoma odgovoran i stresan posao, rade u odgovarajućim uslovima i u skladu sa pravima koja imaju.

U nedavno objavljenom Izvještaju o poštovanju ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora[1] založili smo se za povećanje broja zaposlenih na svim pozicijama u službama tretmana i obezbjeđenja (sa posebnim naglaskom na pozicijama komandira, na samostalnim osmatračnim mjestima – karaulama, i u kontrolnim sobama). U tom smislu, ohrabrujuća je najava direktora ZIKS-a, g-dina Miljana Perovića, da je u toku proces prijema novih radnika u ZIKS.

Preporučili smo i da se zaposlenima svaki prekovremeni rad plaća u skladu sa propisima, da im se obezbijede programi i treninzi koji imaju za cilj smanjivanje stresa, posebno za pripadnike službe obezbjeđenja. Naglasili smo i potrebu da se svim zaposlenim obezbijedi vrijeme za odmor u toku dnevnog rada, jer trenutno vlada apsurdna situacija da zaposleni koji imaju beneficirani radni staž upravo zato što obavljaju stresan i odgovoran posao, usled nedovoljnog broja zaposlenih, ne mogu da koriste ni pravo na pauzu u toku radnog vremena u trajanju od pola sata. Preporučili smo i da se ispitaju i sankcionišu, ukoliko postoje, svi vidovi nezakonitih uticaja na zaposlene u ZIKS-u koji se sindikalno organizuju ili se na drugi način, u skladu sa propisima, zalažu za ostvarivanje svojih prava.

Podsjetili  smo da je HRA  sa partnerskim organizacijama još 2011. godine  zapazila da su stražarska mjesta na karaulama neuslovna i da nemaju zaštitu od kiše, vjetrova, zbog čega su mnogi zdravstveno oboljeli, kao i da je odnos pretpostavljenih autokratski, odnosno bez sluha za sve istaknute probleme[2].

Nažalost, prema informacijama sa kojima raspolažemo, Ministarstvo pravde i Uprava ZIKS-a još uvijek nijesu preduzeli korake da riješe pitanje materijalnih uslova u kojima zaposleni rade, neki u smjenama od po 12 sati, a oni koji su raspoređeni na karauli, i bez pauze i mogućnosti da napuste karaulu sve to vrijeme.

Pozvali smo Ministarstvo pravde da saopšti koje korake preduzima ili planira da preduzme na sprovođenju navedenih preporuka u korist zaposlenih u ZIKS-u.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava

Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa

 

[1] Izvještaj Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori 2014-2015 , str. 103.  izvještaj dostupan na: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/Monitoring.pdf.

[2] Izvještaj Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (izvještaj monitoring tima nevladinih organizacija HRA, Centar za anti-diskriminaciju „Ekvista“, Centar za građansko obrazovanje  i Sigurna ženska kuća),str. 109. Izvještaj dostupan na: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/Izvjestaj_ZIKS_CG_WEB1.pdf.