10/6/2015 – IA, HRA, CGO, CRNVO i CeMI: Šta je Tužilaštvo uradilo sa izvještajima DRI?

8/6/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA”
09/06/2015
HRA potreban diplomirani pravnik/pravnica sa iskustvom
11/06/2015

10/6/2015 – IA, HRA, CGO, CRNVO i CeMI: Šta je Tužilaštvo uradilo sa izvještajima DRI?

Apel pet nevladinih organizacija da Tužilaštvo obavijesti javnost o radnjama koje su pokrenute u vezi sa izvještajima DRI koji su mu zvanično dostavljeni

Državna revizorska institucija (DRI) je u dosadašnjem radu u osam slučajeva dostavila posebno zabrinjavajuće izvještaje o reviziji Državnom tužilaštvu. Danas smo uputili poziv Vrhovnom državnom tužiocu (VDT) da obavijesti javnost šta je učinjeno povodom ovih izvještaja, ali i povodom ostalih izvještaja DRI koji su javno dostupni.

Zahtijevamo da javnost bude obaviještena:

▪ koliko obavezujućih naloga za provjere je uputilo Policiji u vezi sa navodima u izvještajima, koliko obavještenja su prikupili i dostavili tužiocima,
▪ koliko lica je saslušano,
▪ koliko je, na osnovu prikupljenih informacija, donijeto naredbi o otvaranju istrage i podignuto optužnih predloga ili optužnica?
▪ koliko od 8 izvještaja je “odbačeno” jer su sve provjere pokazale da u dokumentovanim kršenjima zakona nema bića krivičnog djela?

Radi se o revizijama Zavoda za udžbenike i nadstavna sredstva, Centra savremene umjetnosti, Centra za stručno obrazovanje, RTCG, Univerziteta Crne Gore, Crnogorskog narodnog pozorišta, Demokratske partije, kao i o reviziji državnih garancija. Ovi subjekti revizije su mahom dobili negativno mišljenje DRI i kod kojih su uočene neke od najgorih slika o tome kako se budžetski korisnici odnose prema novcu poreskih obveznika. Svaki od ovih osam izvještaja donosi poražavajuće podatke o ogomnim iznosima koji su nepravilno prikazivani u finansijskim iskazima, prekoračenjima budžeta, nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava, sklapanju štetnih i nezakonitih ugovora koji se potom nisu ni poštovali, nezakonitom postupanju, propustima u javnim nabavkama, itd. Među izvještajima koji su dostavljeni Tužilaštvu je i revizija izdatih državnih garancija, u kojoj je DRI dokazala djelovanje državnih organa i pojedinaca koje je ugrozilo javni interes i dovelo do štete po državni budžet.

Nakon što je izvršila reviziju i utvrdila konačni izvještaj o reviziji, DRI je ove izvještaje dostavljala nadležnom tužilaštvu, u cilju utvrđivanja evenutalnog postojanja bića krivičnog djela. S obzirom na više puta proklamovanu opreznu politku DRI prema ovoj materiji, formalno dostavljanje izvještaja tužilaštvu se može smatrati de facto krivičnim prijavama. Sam čin dostavljanja izvještaja Tužilaštvu govori o svijesti da je uočeno stanje u navedenim organima u zoni krivične odgovornosti.

Iako su neki od ovih izvještaja stariji od pet godina, mi još uvijek ne znamo da li je, i ako jeste, šta, tužilaštvo uradilo sa njima. To ne znaju ni državni revizori koji su radili na ovim revizijama, jer tužilaštvo nema obavezu da ih o tome izvijesti.

Stoga, sa namjerom da podstaknemo utvrđivanje odgovornosti za ovakav odnos prema javnim sredstvima, pozivamo VDT-a da obavijesti javnost kakve su radnje preduzete da se provjeri postojanje krivičnih djela u svim nabrojanim slučajevima.

Takođe, pozivamo VDT-a da utvrdi moguću odgovornost nadležnih tužilaca koji su ignorisali ove izvještaje. Svako negativno mišljenje DRI treba da služi kao signal za tužilaštvo da proaktivno istraži moguće zloupotrebe i krivična djela. Eventualno nepostupanje u slučaju formalnog dostavljanja izvještaja od strane DRI može sugerisati da se radi o nestručnosti, nezainteresovanosti ili nepostojanju volje kod nadležnih tužilaca da se utvrdi odgovornost za počinjena djela.

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA)
Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA)
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO)
Ana Novaković, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organzacija (CRNVO)
Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CEMI)

*  *  *

Izvještaji koje je DRI dostavila tužilaštvu:

▪ Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2013. godinu,
▪ Izvještaj o reviziji „Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010. i 2011. godini“
▪ Izvještaj o reviziji Godišnjeg finanijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstava za 2012. godinu,
▪ Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar savremene umjetnosti za 2012. godinu,
▪ Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar za stručno obrazovanje za 2011. godinu,
▪ Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JP Radio televizija Crne Gore za 2010. godinu
▪ Izvještaj o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja Univerziteta Crne Gore za 2009. godinu
▪ Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorskog narodnog pozorišta za 2009. godinu