1/7/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ PREDSTAVNIK NVO U KOMISIJI ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTAVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU MEDIJA

1/7/2016 HRA POVODOM UPUĆIVANJA PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA U SKUPŠTINU CRNE GORE
01/07/2016
8/7/2016 HRA POVODOM OTVARANJA NOVE ISTRAGE O PREBIJANJU ALEKSANDRA PEJANOVIĆA 2008. GODINE
08/07/2016

1/7/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ PREDSTAVNIK NVO U KOMISIJI ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTAVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU MEDIJA

Advokat Dalibor Tomović, kandidat 11 NVO (Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Centra za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA, Centra za ženska prava (CŽP), Instituta alternativa (IA), Juventasa, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Sigurne ženska kuća (SŽK) i Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG)) izabran je za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Vlada Crne Gore je na sjednici, održanoj u četvrtak, 30.6.2016, donijela Odluku o obrazovanju Komisije na predlog ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića. Odluka još uvijek nije objavljena na sajtu Vlade jer je usvojenim zaključcima naloženo da se preformuliše dio njenog teksta. Poznato je jedino da će inicijalni mandat Komisije trajati dvije godine, uz mogućnost produženja za još dvije ako Vlada to ocijeni potrebnim. Nadamo se da će Komisija imati neophodna ovlašćenja za rad, tj. da će se njenim članovima obezbijediti neograničen pristup podacima kojima raspolažu MUP, državno tužilaštvo i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Prethodna Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, kojoj je istekao mandat na kraju 2015. godine, nije ostvarila osnovni zadatak zbog koga je osnovana – da na osnovu pregleda istraga koje je utvrdila kao prioritete pruži sveobuhvatno mišljenje o propustima u tim istragama i načinu na koji bi njihovo vođenje trebalo unaprijediti. Za više informacija o radu Komisije pogledajte HRA izvještaj “Iz ugla građana – izvještaj o radu Komisije za praćenje istraga napada na novinare”.