42. Danas su Pobjeda i Dnevne novine na naslovnim stranama objavile demant Vlade da nije Klinton rekao da je Milo tražio bombardovanje, a Dan koji je to prvi objavio – ništa. Je li to etično?

41. Ako novina na naslovnoj strani objavi senzacionalnu vijest (Milo tražio napad na Murinu) a onda ispravku sitno na nekoj trećoj strani, je li to etično?
08/07/2015
10/7/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA” SA VRHOVNIM SUDOM
10/07/2015

42. Danas su Pobjeda i Dnevne novine na naslovnim stranama objavile demant Vlade da nije Klinton rekao da je Milo tražio bombardovanje, a Dan koji je to prvi objavio – ništa. Je li to etično?

 Da bi sa sigurnošću ocijenili jesu li novinari Dana prekršili Kodeks morali bi znati jesu li i kada dobili demant Vlade. Ako su ga dobili na vrijeme, bili su ga dužni i objaviti. Kodeks novinara Crne Gore obavezuje medij da svaki netačni izvještaj ispravi, i to što prije i na odgovarajući način, što znači da se ispravka mora objaviti na istom mjestu (stranici) gdje je objavljena. Međutim etičko ponašanje podrazumijeva da će novinari ispraviti svaku grešku, pa i onu koju utvrde sami ili posredno, iz drugih izvora. To znači da za objavu ispravke netačnog izvještaja mediju nije nužno potrebna ispravka upućena na njegovu adresu. Pitanje ispravke u Kodeksu je regulisano četvrtim načelom koje glasi “obaveza novinara je da dopuni nepotpunu i ispravi netačnu informaciju, pogotovo onu koja može naškoditi, pridržavajući se, pri tom, pravila da ispravka mora biti istaknuta na odgovarajući način”. No, može se pojaviti spor oko toga je li medij objavio netačnu informaciju. U tom slučaju Kodeks daje pravo novinarima da sami procjene tačnost objavljenog. Kodeks u smjernici za načelo 4 navodi:” U slučaju kada su neke osobe ili organizacije uvjerene da izvještaj medija sadrži netačne informacije ili neutemeljene kritike na njihov račun, one mogu od medija koji je objavio takav izvještaj da zahtijevaju mogućnost odgovora i ispravke netačnih navoda. Medij treba da uvaži to pravo ukoliko se složi da je izvještaj sadržao netačne informacije ili neutemeljene kritike.”