18/12/2014 – Akcija za ljudska prava, Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava uputile pritužbe Sudskom savjetu i Advokatskoj komori zbog načina suđenja i odbrane moldavske državljanke S.Č.

17/12/2014 – KONTINUIRANO UGROŽAVANJE PRAVA NA ŽIVOT U PLJEVLJIMA
17/12/2014
19/12/2014 POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA EKSPERTA EVROPSKE UNIJE O PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA U CRNOJ GORI
19/12/2014

18/12/2014 – Akcija za ljudska prava, Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava uputile pritužbe Sudskom savjetu i Advokatskoj komori zbog načina suđenja i odbrane moldavske državljanke S.Č.

Obavještavamo da su nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava Sudskom savjetu uputile pritužbu na rad sudije Osnovnog suda u Podgorici, Gorana Đukovića, kao i sudija Višeg suda u Podgorici, Miljane Pavlićević, Hasnije Simonović i Evice Durutović u vezi sa postupkom koji su Zoran Piperović i Ekrem Jasavić kao supsidijerni tužioci vodili protiv okrivljene moldavske državljanke Svetlane Čabotarenko (S.Č.) zbog krivičnog djela Davanje lažnog iskaza. Pritužba Sudskom savjetu je dostupna ovdje.

Analiza presuda Osnovnog i Višeg suda u Podgorici pokazuje da je sudija Đuković postupao očigledno neobjektivno i nije obezbijedio ravnopravan tretman okrivljenoj u postupku, tako što nije izveo ni jedan dokaz koji bi joj mogao ići u prilog, nije reagovao na potpuno pasivno ponašanje njenog branioca po službenoj dužnosti, nekritično prihvatao materijalne dokaze poput ugovora o njenom angažmanu u okviru trupe ”plesačica” i dopisa MUP-a o prelasku granice, koji su notorni u slučaju maskiranja trgovine ljudima, nekritično prihvatao sve izjave tužilaca uključujući i one uvredljive i omalovažavajuće na račun sudije Višeg suda u Podgorici koja je vodila istražni postupak, advokata S.Č, koji je zastupao u vrijeme istrage 2001-2003. i direktorice SŽK, u čijem skloništu je S.Č. boravila. Sudja Đuković se istakao i skandaloznim zapažanjem u presudi kako je ”nelogično” da bi crnogorski državnik mogao raskalašno živjeti ili da bi zamjenik Vrhovnog državnog tužioca mogao vršiti krivična djela kao što je posredovanje u vršenju prostitucije, koje uopšte ne ulivaju povjerenje u sposobnost suda da sudi nepristrasno i nezavisno.

Nažalost, sudije Višeg suda u Podgorici, Miljana Pavlićević, Hasnija Simonović i Evica Durutović su u svemu podržale rezon sudije Đukovića, nisu reagovale na očigledan nedostatak ravnopravnog tretmana okrivljene u postupku i potpuni nedostatak njene odbrane, koji se na kraju manifestovao i neizjavljivanjem žalbe na osuđujuću presudu, već su našle da je neophodno uslovnu osudu okrivljenoj preinačiti na kaznu zatvora, jer se jedino tako može ostvariti svrha kažnjavanja. Iako S.Č. ima djecu koja su moguće još uvijek maloljetna, ovu činjenicu ni prvostepeni ni drugostepeni sud nisu primijetili u njenom iskazu, pa su je, tako, stavili u gori položaj nego npr. okrivljene za ratni zločin u Morinju, kojima su za ublažavanje kazne uzete u obzir olakšavajuće okolnosti kao što ranija neosuđivanost i maloljetna djeca. Osim toga, pomenute sudije Višeg suda nijesu reagovale ni na bitne povrede postupka koje su bile dužne da primijete, a o čemu detaljnije piše u analizi presude. Ovakva postupanja sudija su protivna i zakonu i Etičkom kodeksu sudija.

Advokatskoj komori Crne Gore uputili smo pritužbu na postupanje advokata Boška Laličića, zbog potpuno pasivnog postupanja u odbrani optužene Svetlane Čabotarenko, koje se na kraju manifestovalo i neizjavljivanjem žalbe na presudu kojom je okrivljena osuđena, sve protivno profesionalnim standardima. Pritužba Advokatskoj komori je dostupna ovdje.

Očekujemo da Sudski savjet podrobno analizira postupanje sudije Đukovića i sudija Pavlićević, Simonović i Durutović u ovom predmetu, a Advokatska komora postupanje njenog člana, advokata Boška Laličića, i da odluke ovih tijela spriječe ponavljanje takvih propusta od strane sudija i advokata ubuduće.