UNAPRIJEDITI TEKSTOVE ZAKONA O PRAVOSUĐU

SUD POLA GODINE ČEKA NA MIŠLJENJE MEDICINSKOG ODBORA KOJI NE POSTOJI
05/06/2024
OZBILJNO RAZMOTRITI RAZLOGE VRAĆANJA ZAKONA OD STRANE PREDSJEDNIKA CRNE GORE
10/06/2024

UNAPRIJEDITI TEKSTOVE ZAKONA O PRAVOSUĐU

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da Crna Gora treba da dobije IBAR, jer se potrudila da izradi predloge čak 12 zakona koji su dostavljeni Skupštini, ali i da konačni tekstovi tih zakona treba da uključe dodatna poboljšanja.

HRA primjenu Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakona o državnom tužilaštvu prati više godina.

Smatramo da sljedeća zakonska rješenja treba da budu jednaka i za sudije i državne tužioce – a prema predloženim izmjenama zakona nisu:

(1) disciplinski tužilac za sudije, kao i za tužioce, treba da ima pravo da samostalno pokreće istrage radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti i djeluje proaktivno, ako primi informacije od bilo koga o disciplinskoj odgovornosti sudija, a ne samo od predsjednika sudova;

(2) članovi Tužilačkog savjeta treba da imaju pravo da pokreću disciplinske postupke kao i članovi Sudskog savjeta (čl. 110 oba Predloga);

(3) prilikom ocjenjivanja sudija treba uzimati u obzir odluke Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, kao što je predloženo za državne tužioce. Ovakav pristup može samo da doprinese poštovanju i primjeni odluka Evropskog suda za ljudska prava u praksi crnogorskih sudova, što je opšteprihvaćen cilj;

(4) ocjenjivati i državne tužioce Vrhovnog državnog tužilaštva, kao što je predloženo ocjenjivanje sudija Vrhovnog suda;

(5) produžiti rokove za zastarjevanje vođenja disciplinskih postupaka za sudije i državne tužioce, kao i rokove posle kojih se kazna briše iz evidencije (sada su različiti);

(6) brisati produžetak mandata uglednih pravnika članova Sudskog savjeta za dvije godine ako poslanici ne mogu da se dogovore o izboru novih članova – jer ta mogućnost nije predviđena za pravnike u Tužilačkom savjetu i podstiče političku neodgovornost i trgovinu odgovornim javnim funkcijama koje moraju služiti isključivo opštem interesu, a ne bilo kojoj političkoj partiji;

(7) dati pravo državnim tužiocima da ulože prigovor Tužilačkom savjetu protiv premještanja bez njihove saglasnosti i predvidjeti kriterijume za donošenje odluke o premještanju kako je preporučila Venecijanska komisija; isti prigovor obezbijediti i sudijama;

(8) za članove Sudskog savjeta propisati da im funkcija prestaje ako se tokom trajanja mandata utvrdi da više ne ispunjavaju garancije protiv političkog uticaja, kako je predviđeno za članove Tužilačkog savjeta (vidi čl. 16, st. 1 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu),

(9) propisati da i državni tužioci ispunjavaju uslov za prestanak funkcije zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju kada navrše 67 godina kao što je predloženo i za sudije (čl. 76 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama).

HRA je pripremila i tekstove predloženih amandmana i dostaviće ih svim poslanicima.

Predlozi amandmana NVO “Akcija za ljudska prava” na Predloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakona o državnom tužilaštvu