Tražimo javnu raspravu o zakonu o oduzimanju imovine

ODBRANA PRAVA NA KRITIKU RADA DRŽAVNIH TUŽILACA – REAGOVANJE HRA NA SAOPŠTENJE TUŽILAČKOG SAVJETA
16/12/2022
SA STUDENTIMA O MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU U PRAKSI
20/12/2022

Tražimo javnu raspravu o zakonu o oduzimanju imovine

Akcija za ljudska prava (HRA) podržava apel Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da Skupština vrati na javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koji je Vlada usvojila juče.

Vlada je morala da obezbijedi odgovarajuću javnu raspravu o nacrtu tog zakona, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi i pratećoj uredbi, prema kojoj rasprava mora da traje najmanje 20, a najviše 40 dana. Smatramo da je neophodno održavanje javnih rasprava o ključnim zakonima koji utiču na ljudska prava, kao što je to zakon o oduzimanju imovine.

Posebno je zabrinjavajuće ovakvo postupanje Ministarstva pravde ako se uzme u obzir da je Nacrt zakona utvrđen još 5. avgusta 2022. godine, a da je njegov tekst objavljen tek nakon usvajanja na jučerašnjoj sjednici Vlade. To znači da zainteresovana javnost čak više od četiri mjeseca nije mogla da vidi niti jedan član ovog zakona niti da predlozima utiče na njegovo poboljšanje.

Nažalost, ovo nije izolovan slučaj. Na jučerašnjoj sjednici je usvojen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, takođe bez javne rasprave i prethodnog objavljivanja teksta predloženih izmjena. Podsjećamo i da adekvatna javna rasprava, u skladu sa propisima, nije obezbijeđena ni prilikom izmjena Zakona o državnom tužilaštvu, koje su u krajnjem i dovele do prestanka mandata članovima Tužilačkog savjeta i polugodišnje blokade rada tog tijela.

Evropska komisija je kritikovala nedostatak javne rasprave uz preporuku da Vlada Nacrt Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom djelatnošću još jednom preispita, da uskladi terminologiju sa definicijama usaglašenim u Direktivi 2014/42/EU, pravnim tekovinama EU i međunarodnim konvencijama. Ne vidimo ni jedan opravdan razlog da se ta preporuka ne prihvati.