IZBOR VRHA SUDSKE VLASTI: OBJAVITI BIOGRAFIJE I PROGRAME RADA SVIH KANDIDATA, INTERVJUE OTVORITI ZA JAVNOST

HRA: Podrška apelu za trajno zapošljavanje asistenata u nastavi za djecu sa posebnim potrebama
14/06/2021
Sudski savjet objavio biografije i programe rada osoba kandidovanih za predsjednika/cu Vrhovnog suda
17/06/2021

IZBOR VRHA SUDSKE VLASTI: OBJAVITI BIOGRAFIJE I PROGRAME RADA SVIH KANDIDATA, INTERVJUE OTVORITI ZA JAVNOST

Tražili smo danas od Sudskog savjeta da objavi biografije i programe rada kandidatkinja i kandidata koji su se prijavili na oglas za predsjednika/cu Vrhovnog suda, a od Vrhovnog suda da i Opšta sjednica otvori za javnost razgovore koje će voditi sa njima.

Prema Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, kandidati za predsjednika suda su dužni da uz prijavu na javni oglas podnesu i program rada, koji sadrži predlog organizacije posla u sudu sa indikatorima za unaprijeđenje rada za vrijeme od pet godina. Program rada kandidata jedan je od tri kriterijuma na osnovu kojih se vrši izbor, pored ocjene rada i intervjua.

Kao primjer dobre prakse iz regiona ističemo Hrvatsku u kojoj je trenutno u toku postupak izbora predsjednika/cu Vrhovnog suda. Tamo je nadležno Državno sudbeno vijeće odmah na svom sajtu objavilo biografije i programe rada svih prijavljenih kandidata:http://www.dsv.pravosudje.hr.

S druge strane, u Crnoj Gori, programi rada kandidata za predsjednike sudova ne samo što se unaprijed ne objavljuju, nego se i ne dostavljaju ni nakon okončanog postupka izbora.

Akcija za ljudska prava se još 2019. godine obratila Sudskom savjetu zahtjevom za slobodan pristup informacijama, kojim smo tražili na uvid programe rada kandidata za izbor predsjednika Privrednog suda Crne Gore, kao i predsjednika osnovnih sudova u Kotoru, Baru, Plavu, Rožajama i Podgorici, koji su se prijavili na javni oglas broj 01-8180/18-3 od 11.01.2019. godine. Sudski savjet je odbio taj naš zahtjev u cjelosti, zato što bi “objavljivanje tražene informacije ugrozilo sudijsku nezavisnost, diskreditovalo sudiju u očima javnosti i učinilo ga ranjivim na pokušaje uticaja, te bi izložili sudiju verbalnim i drugim napadima”. Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama već dvije godine nije odlučila o žalbi HRA protiv tog rješenja Sudskog savjeta.

Podsjećamo da se na javnim intervjuima sa kandidatima komentarišu i programi rada koje su dostavili, tako da nema razloga da se oni ne objave i prije donošenja odluke o izboru.

Postupak izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda izgleda tako što, na osnovu Zakona o sudskom savjetu i sudijama, prijavljeni kandidati koji ispunjavaju propisane uslove prvo obavljaju razgovor sa Opštom sjednicom Vrhovnog suda, a onda se tajnim glasanjem i dvotrećinskom većinom ukupnog broja sudija Vrhovnog suda utvrđuje predlog samo jednog kandidata sa kojim Sudski savjet sprovodi javni intervju i donosi odluku o izboru.

Kako javnost može da prisustvuje samo intervjuu Sudskog savjeta sa tim jednim kandidatom, smatramo da bi Opšta sjednica trebalo da otvori za javnost razgovore koje obavlja sa svim prijavljenim kandidatkinjama i kandidatima i tako unaprijedi transparentnost izbornog postupka, posebno jer je on propisan tako da ključnu odluku donosi Vrhovni sud.

Preuzmite