Vlada da hitno oformi radnu grupu za izradu zakona o rehabilitaciji i obeštećenju žrtava Golog otoka

REAGOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA SOS TELEFON BERANE, CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA, SIGURNA ŽENSKA KUĆA, SOS TELEFON PODGORICA, SOS TELEFON NIKŠIĆ, SPEKTRA I AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM SLUČAJA NASILJA U BERANAMA
02/11/2019
OSNOVNI SUD U PODGORICI SE OGLASIO NENADLEŽNIM ZA SLUČAJ GORANA ĐUROVIĆA PROTIV SKUPŠTINE CRNE GORE
05/11/2019

Vlada da hitno oformi radnu grupu za izradu zakona o rehabilitaciji i obeštećenju žrtava Golog otoka

Akcija za ljudska prava (HRA) je 13.9.2019. godine predsjedniku Vlade Crne Gore, Dušku Markoviću, podnijela inicijativu za donošenje zakona u Crnoj Gori o rehabilitaciji i obeštećenju žrtava političkog progona – zatvorenika i zatvorenica Golog otoka, Svetog Grgura i drugih zatvora. Predložili smo da Vlada hitno oformi radnu grupu za izradu ovog zakona i da u radnu grupu uključi predstavnika Udruženja „Goli otok“ i druge predstavnike civilnog sektora. Do danas nismo dobili odgovor na tu inicijativu.

U inicijativi smo podsjetili gospodina Markovića da je 2013. godine, dok je vršio funkciju ministra pravde, istakao da će se navedeno ministarstvo baviti ovim pitanjem. Uprkos obećanju, od 2013. do 2019. ni jedan plan rada Vlade Crne Gore nije obuhvatao pitanje naknade štete i rehabilitacije za političke zatvorenike bivše FNRJ i SFRJ.

U inicijativi se navodi da je prema spiskovima UDBE koji se čuvaju u državnom arhivu Hrvatske, na Golom otoku i drugim logorima za tzv. ”informbirovce” između 1948. i 1956. bilo zatvoreno najmanje 16.101 zatvorenika i zatvorenica, dok su Crnogorci činili 21,5% ukupnog broja zatvorenika, što je posmatrano srazmjerno broju stanovnika tadašnjih jugoslovenskih republika bio daleko najveći broj. Crna Gora još uvijek nije donijela nijedan zakon koji tretira pitanje rehabilitacije i naknade štete žrtvama političkog progona u bivšoj Jugoslaviji, a jedini akt koji se bavi pitanjem moralnog i pravnog obeštećenja političkih zatvorenika je Deklaracija o osudi kršenja ljudskih prava i zloupotrebe vlasti, koju je Skupština Republike Crne Gore usvojila u januaru 1992.

Predstavnici Udruženja građana „Goli otok“ su 2006. godine, nakon više bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama, pripremili i dostavili Nacrt zakona o poništavanju presuda, rješenja, akata i radnji državnih organa Republike Crne Gore i FNRJ izrečenih licima osumnjičenim za podršku Rezoluciji Informbiroa iz 1948. godine. Nakon podnošenja nacrta, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šefko Crnovršanin, se 2008. godine obratio Skupštini Crne Gore, državnom tužilaštvu i Ministarstvu pravde sa preporukom za donošenje zakona o političkoj rehabilitaciji Golootočana, ali bez uspjeha.

Srbija, Hrvatska i Slovenija su donijele zakone kojima je bivšim političkim zatvorenicima omogućena rehabilitacija i naknada štete njima i porodicama.

 Očekujemo da Vlada hitno oformi radnu grupu za izradu nacrta zakona jer je poražavajuća činjenica da Crna Gora do danas nije uradila ništa po ovom pitanju, uprkos broju njenih ljudi koji su odatle upućeni samo na Goli otok.

Predložili smo da se rehabilitacija sastoji u utvrđivanju ništavosti odluka koje su dovele do zatvaranja političkih zatvorenika, a da se naknada materijalne i nematerijalne štete isplati njima, odnosno njihovim nasljednicima ako oni više nisu živi.