1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA

30/8/2016 HRA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽRTAVA PRINUDNIH NESTANAKA: URADITI VIŠE DA SE PRONAĐU POSMRTNI OSTACI ŽRTAVA ZLOČINA PROCESUIRANIH U CRNOJ GORI, DA SE UTVRDI ODGOVORNOST ZA TE ZLOČINE I PRIMJENE PREPORUKE KOMITETA UJEDINJENIH NACIJA ZA PRINUDNE NESTANKE
30/08/2016
6/9/2016 PISMO VDT-U O ISTRAZI U PREDMETU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA
07/09/2016

1/9/2016 MINISTARSTVU PROSVJETE: HITNO I TRAJNO OBEZBIJEDITE ASISTENTE U NASTAVI DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Ministarstvo prosvjete da hitno i trajno obezbijedi asistente u nastavi djeci sa posebnim potrebama u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom (čl. 24), koja garantuje pravo na besplatno inkluzivno obrazovanje.

Djeca sa posebnim potrebama imaju pravo na obrazovanje po principu jednakih šansi i bez diskriminacije. To znači da imaju pravo na podršku u okviru obrazovnog sistema i u vidu ličnog asistenta. Iako lični asistenti u redovnoj nastavi u školama u Crnoj Gori postoje već više godina, s odličnim rezultatima, njihov kontinuirani rad nažalost do danas nije obezbijeđen. Prema informacijama HRA, asistenti koji su danas radili u školama nemaju zaključene ugovore i preporučeno im je da rade volonterski.

Izuzetno zabrinjava činjenica da danas, na početku školske godine, djeca s posebnim potrebama nisu imala uslova da krenu u školu i prate nastavu kao i sva druga, jer im neophodni asistenti s izvjesnošću nisu bili obezbijeđeni. Ovakva situacija je i kod njih i njihovih roditelja mogla da dovede do nepotrebnog stresa i poniženja, sasvim suprotno obavezi države da kroz inkluzivno obrazovanje obezbijedi “pun razvoj ljudskih potencijala i osećanja dostojanstva i samovrednosti”, kako nalaže Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

Komitet za prava osoba sa invaliditetom je nedavno (26.8.2016) objavio Opšti komentar prava na inkluzivno obrazovanje iz Konvencije, u kome je navedeno da država mora da prihvati da je pojedinačna podrška prioritet i da mora da bude besplatna na svim nivoima obaveznog obrazovanja (tač. 17). Takođe, u Komentaru se navodi da uvođenje đaka s invaliditetom u redovnu nastavu bez neophodnih strukturnih prilagođavanja u nastavi znači da nema inkluzije (tač. 11).

Komitet je poručio ministarstvima prosvjete da moraju da obezbijede da se svi resursi investiraju u unapređenje inkluzivnog obrazovanja, i za neophodne promjene u institucionalnoj kulturi, politici i praksi (tačka 12).

HRA apeluje na Ministarstvo prosvjete da odmah nađe način da obezbijedi besplatnu podršku asistenata u nastavi svoj djeci kojima je ona potrebna u skladu s njihovim ljudskim i dječjim pravom na zajedničko obrazovanje sa svojim drugarima.