VRATITI GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU STATUS OBAVEZNOG PREDMETA

NASTAVLJENO SUĐENJE ZBOG TORTURE NAD BENJAMINOM MUGOŠOM: ISKAZI SVJEDOKA DEMANTUJU ODBRANU OKRIVLJENOG LJEKOČEVIĆA
24/11/2023
Akcija za ljudska prava o zaključcima Tužilačkog savjeta sa XXI sjednice u vezi istrage ubistva Duška Jovanovića: Nova vlada da angažuje stranog eksperta za reviziju istrage, Savjet da insistira da se provjeri zakonitost rada nadležnih tužilaca
27/11/2023

VRATITI GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU STATUS OBAVEZNOG PREDMETA

Nevladine organizacije – Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) –  uputile su ministarki prosvjete, nauke i inovacija, dr Anđeli Jakšić-Stojanović, Inicijativu za vraćanje predmeta Građansko vaspitanje/Građansko obrazovanje u status obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori.

Razvoj demokratije, koja podrazumijeva poštovanje vladavine prava i ljudskih prava, moguće je osigurati samo ako se sva djeca i mladi blagovremeno i adekvatno obuče da budu aktivni građani i građanke koji umiju da vode dijalog zasnovan na argumentima, razumiju moderni koncept ljudskih prava, imaju elementarno znanje o sistemu u kojem žive i nadležnostima institucija, ali i o vrijednostima i principima na kojima su zasnovana progresivna društva, kao i Evropska unija čijem članstvu Crna Gora teži.

Građansko vaspitanje je 13 godina bilo obavezan predmet u osnovnim, a Građansko obrazovanje 10 godina u srednjim školama, dok nije degradiran na nivo izbornog predmeta 2017. godine, reformom tadašnjeg ministra Damira Šehovića.

Podsjećamo da Konvencija o pravima djeteta, čija je Crna Gora država potpisnica, zahtijeva da država svakom djetetuobezbijedi obrazovanje usmjereno na razvoj poštovanja ljudskih prava i pripremanje djeteta za odgovoran život u slobodnom društvu u duhu razumijevanja, mira, tolerancije, jednakosti polova, prijateljstva među narodima, etničkim, nacionalnim i vjerskim grupama i razvoj poštovanja prema prirodnoj okolini.  Obrazovanje o ovim i vezanim temama država mora da obezbijedi svakom djetetu, a za to je najpogodniji obavezni obrazovni program predmeta Građansko vaspitanje/Građansko obrazovanje, koji bi se organizovao tako da uključi ta neophodna i poželjna znanja i vještine koji bi mladi građani i građanke morali steći što prije, a najkasnije do navršene 18. godine kada stiču biračko pravo i ulaze u proces donošenja odluka važnih za naše društvo.

Osim uvođenja ovog predmeta kao obaveznog, trebalo bi revidirati njegov nastavni plan i program, upodobiti ga savremenim potrebama i konceptima i obezbijediti pažljiv izbor nastavnog kadra, na bazi jasnih kriterijuma i kompetencija i uz dodatnu obuku.

Očekujemo da ministarka Jakšić-Stojanović sprovede pozitivne promjene u svom resoru. U pismu koje su joj uputile, CGO, HRA i ANIMA su izrazile spremnost da pomognu u realizaciji ove inicijative.