3/9/2015 – POVODOM PREDLOGA ZAKONA O JAVNIM OKUPLJANJIMA

31/8/2015 – STRIP O DJEČJIM PRAVIMA PO PRVI PUT KAO IZDANJE ZAVODA ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA U CRNOJ GORI
31/08/2015
8/9/2015 – OSUDA SPRJEČAVANJA JAVNE RASPRAVE U BIJELOM POLJU
08/09/2015

3/9/2015 – POVODOM PREDLOGA ZAKONA O JAVNIM OKUPLJANJIMA

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas učestvovala na okruglom stolu povodom Predloga zakona o javnim okupljanjima koji je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Skrenuli smo pažnju da sadašnja verzija zakona organizatoru javnog okupljanja nameće pretjerane obaveze, pa se tako građani obeshrabruju da uživaju to ljudsko pravo garantovano i Ustavom Crne Gore. Predloženo je da organizator objektivno odgovara (dakle, bez obzira na krivicu) za štetu koju prouzrokuju učesnici javnog okupljanja. Navedenu odredbu treba obrisati jer je, pored toga što djeluje obeshrabrujuće, i vrlo lako zloupotrijebiti u praksi.

Pretjerana je i obaveza da organizator obezbijedi medicinsku i vatrogasnu službu. Radnici koji se okupljaju zbog, primjera radi, neisplaćenih zarada nikako nijesu u prilici da snose te troškove. Smatramo da je obaveza države da obezbijedi medicinsku pomoć ili vatograsnu službu ako se za tim ukaže potreba.

Skrećemo pažnju i na problematičnu formulaciju prema kojoj je moguće privremeno ograničiti održavanje skupa „u blizini objekata koje obezbjeđuje policija, ako ometa nesmetano obezbjeđivanje tih objekata“. Prethodno je Nacrtom zakona privremeno ograničenje bilo propisano na 10 metara od Vlade, odnosno na trotoarima i zelenim površinama ispred objekata Skupštine Crne Gore, Predsjednika i Ustavnog suda. Smatramo da je neophodno vratiti fomulaciju propisanu Nacrtom i dodati da se i to ograničenje primjenjuje samo kada su ova tijela u sesiji, po ugledu na zakone u okruženju.

Zadovoljni smo što je jedan dio predloga i sugestija koje je HRA ranije dostavila u odnosu na Nacrt usvojen. Posebno izdvajamo propisivanje testa štetnosti prema kojem se sloboda javnog okupljanja može ograničiti ako je to neophodno i srazmjerno svrsi zbog koje se ograničavanje preduzima, kako i definisanje neorganizovanih, spontanih okupljanja koja se ne moraju prijavljivati.

Očekujemo da radna grupa koja sjutra nastavlja sa radom na zakonu dodatno preispita predloge koje smo danas iznijeli i čijim usvajanjem bismo značajno doprinijeli slobodnim javnim okupljanjima.

Tim Akcije za ljudska prava