17/2/2015 – NAPREDUJU POBOLJŠANJA PREDLOGA ZAKONA O USTAVNOM SUDU
17/02/2015
Međunarodna konferencija
18/02/2015

Potpisivanje memoranduma

Businessman signing contract

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

28. aprila 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji između NVO “Juventas” i  “Akcija za ljudska prava” sa JU Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin, po osnovu koga će biti uspostavljena međusobna saradnja na projektu „Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“.

Sporazum su potpisale direktorice „Juventasa“ Ivana Vujović, „Akcije za ljudska prava“, Tea Gorjanc-Prelević i JU Centar za socijalni rad-Podgorica, Ana Stijepović.

Navedenim Sporazumom definisano je uključivanje predstavnika/ca Centra za socijalni rad u radnu grupu čiji će zadatak biti izrada Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika, te učešće u daljim aktivnostima projekta.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA CENTROM ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

U srijedu, 05. marta 2014. godine, u Podgorici NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” potpisale su Sporazum o saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, čime je planirana zajednička saradnja na projektu “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”.

U ime navedenih organizacija sporazum su potpisali Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO “Juventas”, Mirijana Buljan, programska direktorica NVO “Akcija za ljudska prava”, i direktor Centra za stručno obrazvanje, Duško Rajković.

Potpisivanjem ovog sporazuma  predstavnik/ca Centra za stručno obrazovanje će prisustvovati međunarodnoj konferenciji „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“ i biti uključen/a u rad radne grupe za izradu Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika, a čije aktivnosti će se odnositi na sprječavanje zlostavljanja i torture u zatvoru, radnog angažovanja zatvorenika/ca, pitanje zdravstvene zaštite i obrazovanja, te procesa resocijalizacije po otpustu iz zatvora.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA ZAVODOM ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

U cilju uspješnog sprovođenja projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, nosioci projekta, NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava”, potpisali su Sporazum o saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Sporazum o saradnji su potpisale gđa Vukica Jelić, direktorka Zavoda za zapošljavanje, gđa Ivana Vujović, izvršna direktorka NVO “Juventas”, i gđa Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorka NVO “Akcija za ljudska prava”.

Potpisivanjem ovog sporazuma učinjen je prvi korak u cilju unapređenja saradnje državnih institucija i civilnog sektora, te unapređenju sistema rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika. Takođe, definisano je da će predstavnik/ca Zavoda za zapošljavanje Crne Gore učestvovati na međunarodnoj konferenciji “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” i biti uključen/a u rad radne grupe sa zadatkom izrade Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA JU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Predstavnice NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava”, gđa Ivana Vujović (izvršna direktorka) i gđa Tea Gorjanc-Prelević (izvršna direktorka), potpisale su Sporazum o saradnji sa direktorom JU Institut za javno zdravlje, doc. dr Bobanom Mugošom.

Sporazum o saradnji u cilju uspješnog sprovođenja projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” potpisan je 04. aprila 2014. godine, u Podgorici.

Ovim je biliže definisano polje međusobne saradnje u okviru navedenog projekta, tako da  prestavnik/ca JU Instituta za javno zdravlje učestvuje na međunarodnoj konferenciji “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” i uključi se u rad radne grupe za izradu Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika/ca, u čijem su sastavu i predstavnici/e državnih institucija i NVOa.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA

Višegodišnja uspješna saradnja Ministarstva zdravlja i NVO “Juventas” zvanično je nastavaljena potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

U okrviru opšteg sporazuma o saradnji, protpisan je aneks ugovora, koji se odnosi na projekat  “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, a prestavnik/ca Ministarstva zdravalja će učestovovati u radu radne grupe za izaradu Nacrta Akcionog plana za reform programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika/ca .

Sporazum je potpisan od strane gdina Miodraga Radulovića, ministra zdravlja, i gđe Ivane Vujović, predsjednice Upravnog odbora NVO “Juventas”.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA MINISTARSTVOM PRAVDE I ZAVODOM ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

usmjeravanje_z_sporazum

U decembru 2013. godine NVO Juventas je započeo realizaciju projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” u partnerstvu sa NVO “Akcija za ljudska prava”. Planirano je da projekat bude realizovan do oktobra 2015. godine.

U srijedu, 12.februara 2014. godine, Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) zvanično su podržali ovaj projekat potpisivanjem sporazuma o saradnji sa nosiocima aktivnosti (NVO “Juventas” i NVO “Akcija za ljudska prava”). Time je nastavljena višegodišnja uspješna saradnja. Potpisanim Sporazumom o saradnji definisani su koraci ka uspješnom sprovođenju datog projekta koji je podržala Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Sveobuhvatni cilj projekta projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” je unapređenje zaštite od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori, te će se implementacijom planiranih aktivnosti doprinijeti bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru. Takođe, program obuhvata unapređenje saradnje državnih institucija i civilnog sektora sa ciljem poštovanja ljudskih prava osoba koja borave u zatvorskom sistemu. Sa ciljem obezbjeđenja efektivne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora, kao i prevencije nasilja i zlostavljanja u samim zatvorima i obezbjeđivanja adekvatanog institucionalnog odgovora na potrebe bivših zatvorenika/ca, planirane aktivnosti usmjerenu su i na proširenje mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora povećanjem pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju i adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga.