Potpisivanje memoranduma
18/02/2015
Promotivni materijali
18/02/2015

Međunarodna konferencija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U Budvi je 15. i 16. aprila 2014. godine, u hotelu “Maestral”, održana međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, koja se organizuje u sklopu projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, koji od decembra prethodne godine sprovode NVO “Juventas“ i „Akcija za ljudska prava“.

Ciljevi konferencije su:

  • Jačanje kapaciteta najmanje 30 profesionalaca/ki iz Crne Gore iz date oblasti
  • Upoznavanje sa primjerima efikasne prakse u regionu i državama Evropske Unije
  • Razvoj mreže institucija sistema i organizacija civilnog društva, koji će raditi na razvoju Akcionog plana za reformu programa za rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika/ca

Konferencija je bila na teme:

  • Sprečavanje zlostavljanja i nasilja (uključujući i nasilje među licima na izdržavanju kazne zatvora) u zatvorima
  • Radni tretman/angažman u zatvorima
  • Obrazovanje i profesionalni razvoj/stručna usavršavanja u zatvorima
  • Zdravstvena zaštita i tretman bolesti zavisnosti- organizacija, usluge i finansiranje
  • Sveobuhvatni tretman: psiho-socijalna podrška, savjetovanje i psihoterapija, obuka za kontrolu bijesa, medijacija, podrška porodicama, sportske i kreativne (umjetničke) aktivnosti u okviru zatvora
  • Usluge za pripremu za izlazak iz zatvora i usluge pomoći/podrške po izlasku iz zatvora

Međunarodna konferencija je okupila predstavnike/ce državnih institucija, međunarodne eksperte/kinje i predstavnike/ce nevladinih organizacija kako bi govorili, učili i diskutovali o primjerima dobre, uporedne prakse u pogledu radnog angažmana, sveobuhvatnog tretmana i obrazovanja u zatvorima, uključujući i pritvorenike.

Prezentacije (u vidu teksta) sa konferencije, rezultati istraživanja dobijeni od strane projektnog tima, uz zaključke i preporuke sa konferencije, biće publikovani u vidu zbornika i distribuirani.