17/2/2015 – NAPREDUJU POBOLJŠANJA PREDLOGA ZAKONA O USTAVNOM SUDU

11/2/2015 – HRA : Sudbina zaštite ljudskih prava pred Ustavnim sudom
11/02/2015
Potpisivanje memoranduma
18/02/2015

17/2/2015 – NAPREDUJU POBOLJŠANJA PREDLOGA ZAKONA O USTAVNOM SUDU

Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je na današnjoj sjednici usaglasio sa Ministarstvom pravde (predlagačem) još dva važna amandmana na Predlog zakona o Ustavnom sudu. Prihvaćeni su amandmani poslanika Andrije Popovića za koje se zalagala Akcija za ljudska prava (HRA) da se Ustavnom sudu propiše rok od 18 mjeseci u kome bi morao da odluči u predmetu, dok je rok za podnošenje ustavne žalbe ponovo vraćen na (postojećih) 60 dana, sa prvobitno predloženih 30 dana.

Članovi Odbora su se saglasili i da pokrenu inicijativu kod Administrativnog odbora za izmjenu Poslovnika Skupštine da bi se obezbijedilo da odbor dvotrećinskom većinom utvrđuje predlog kandidata za članove Sudskog i Tužilačkog savjeta i za sudije Ustavnog suda.

O Predlogu zakona o Ustavnom sudu kao i preostalim neusaglašenim amandmanima poslanici će ponovo raspravljati na plenumu Skupštine i to je poslednja šansa da se izmijeni nepravedno rješenje iz Predloga zakona prema kojem izmjenu pojedinačnog akta donijetog na osnovu neustavnog propisa može da traži samo građanin po čijoj inicijativi je postupao Ustavni sud, a ne i svi drugi koji su oštećeni, iako takvo rješenje ne poznaje nijedan zakon o Ustavnom sudu u regionu.

Isti slučaj je i sa propisivanjem ovlašćenja Ustavnog suda da u svakom slučaju odluči o pravičnom zadovoljenju podnosioca ustavne žalbe – što je pravo koje imaju građani u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini.

Apelujemo na poslanike da i ove predloge imaju u vidu prije nego što pristupe glasanju o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.

Hvala na pažnji.

Tim Akcije za ljudska prava