Promotivni materijali
18/02/2015
20/2/2015 – VLADA TREBA DA REAGUJE ZBOG ODNOSA MUP-A PREMA UPRAVNOM SUDU
20/02/2015

Radna grupa

Nacrt akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije lica na izdržavanju kazne zatvora

usmjeravanje_z_rg_01

Dana 12.02. i 13.02. 2015. U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici sprovodi se završni sastanak sa ciljem finalizovanja Nacrta Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike/ce. U razvoju Akcionog plana učestvovali su predstavnici Zavoda za izvršenja krivičnih sankcija, Ministarstva pravde Centra za socijalni rad Podgorica, Instituta za javno zdravlje, Centra za stručno, ZZZCG, NA, CEMI, Akcija za ljudska prava i Juventas.

Akcioni plan, sa ciljem predlaganja mjera reforme zatvorskog sistema, sastoji se iz 4 oblasti:

1. Unapređenje sveobuhvatnog tretmana osoba osuđenih na kaznu zatvora

2. Usluge za pripremu izlaska i podrška/usluge nakon izlaska

3. Pružanje zdravstvene zaštite licima lišenih slobode

4. Sprečavanje mučenja i drugog zlostavljanja

Ciljne grupe ovog dokumenta su osuđenici, ali i profesionaci koji rade sa njima i čije potrebe ne smju biti zanemarene u planiranju promjena.

Dvodnevni sastanak je dio projekta „Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“ koji teži promociji ostvarivanja ljudskih prava, naročito u pogledu tretmana pritvorenika i lica na izdržavanju kazne zatvora. Fokus projekta je na proširenju mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora, na povećanju pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju, prikladnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga, s ciljem obezbjeđenja efektivne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora, kao i prevencije nasilja i zlostavljanja u zatvorima i obezbjeđivanja adekvatanog institucionalnog odgovora na potrebe bivših zatvorenika.

Projekat se realizuje od decembra 2013. godine od strane NVO „Juventas” i NVO „Akcija za ljudska prava” iz Crne Gore, a partner na projektu je Ministarstvo pravde. Planirano je da projekat bude realizovan do oktobra 2015. godine. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, koju predstavlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori , kroz  Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EDIHR) 2013. godine.

Prvi sastanak radne grupe

usmjeravanje_z_rg_01+

Inicijalni sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije u zatvorima u Crnoj Gori održan je u petak, 30. maja 2014. godine, u PR Centru (Podgorica), u terminu od 12h do 15h.

Članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih institucija i nevladinih organizacija: ZIKS, Ministastvo pravde, Ministarstvo zdravlja, Centar za socijalni rad-Podgorica, JU Institut za javno zdravlje, Centar za stručno obrazovanje, NVO „Juventas“, NVO „Akcija za ljudska prava“, NVO „SOS telefon“  i NVO „Narcotics Anonimys“. Kako je planirano, sljedeći sastanak biće održan u utorak, 10. juna 2014. godine.

Na sastanku su predstavljene preporuke date tokom posljednje posjete predstavnika Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), koje su objavljene u maju 2014. godine, kao i zaključaci i preporuke sa međunarodne konferencije “Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, održane u aprilu 2014. godine, u Budvi, u organizaciji NVO “Juventas” i NVO “HRA”. Takođe, definisane su oblasti koje će Akcioni plan obuhvatiti i započet je rad na definisanju ciljeva, te određena nacin i dinamika rada Radne grupe.