24/1/2014 Evropski sud za ljudska prava uveo strožije uslove za podnošenje predstavke

Finansijski izvještaj za 2012. / Financial report for 2012
24/01/2014
26/01/2014 HRA – Tužilački savjet ne bi trebalo da radi u krnjem sastavu
26/01/2014

24/1/2014 Evropski sud za ljudska prava uveo strožije uslove za podnošenje predstavke

Evropski sud za ljudska prava je uveo strožije uslove za podnošenje predstavke od 1. januara 2014.

Prva značajna promjena je novi obrazac predstavke, koji se mora potpuno popuniti i uz koga moraju biti dostavljene kopije svih pratećih relevantnih dokumenata da bi se predstavka uzela u razmatranje.

Druga, prateća, novina, se odnosi na podnošenje predstavke u roku od šest mjeseci od konačne odluke najvišeg nadležnog domaćeg suda, u kojem se predstavka može podnijeti Sudu da bi se smatrala prihvatljivom. Da bi se taj rok ispoštovao, potrebno je poslati uredno popunjen novi formular predstavke zajedno sa kopijama svih pratećih relevantnih dokumenata – više nije dovoljno samo faksirati bilo kakvo pismo ili samo formular predstavke. Nepotpune predstavke Sud više neće uzimati u razmatranje, tj. neće se smatrati da je i takvim nepotpunim predstavkama prekinut navedeni rok.

Saopštenje Sekretarijata Evropskog suda za ljudska prava o strožijim uslovima za podnošenje predstavke možete pročitati ovdje, a prevod Akcije za ljudska prava na crnogorski jezik ovdje.

Važno je imati u vidu sve uslove za prihvatljivost predstavki od strane Evropskog suda za ljudska prava, zbog izuzetno velikog procenta predstavki, uključujući one protiv Crne Gore, koje ovaj sud odbaci svake godine jer ne ispunjavaju osnovne uslove. U 2012. godini, od ukupno 87 879 podnesenih predstavki, Sud je čak 86 201, ili 98%, proglasio neprihvatljivim ili obrisao sa sudske liste predmeta jer nijesu ispunile uslove, dok je presudio po samo 1678 predstavki. U odnosu na Crnu Goru, odbačeno je oko 92% podnijetih predstavki, a do presude je došlo samo 27.

Na internet stranici Evropskog suda objavljeni su dokumenti ažurirani u skladu sa novim pravilima, na svim zvaničnim jezicima zemalja članica Savjeta Evrope. Novi obrazac predstavke i uputstvo za njeno popunjavanje, kao i pravilo 47 (kojim su uvedeni strožiji uslovi) i Konvenciju o ljudskim pravima možete preuzeti ovdje.