JAVNI POZIV za angažovanje pravnog analitičara/ke za izradu izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse)

JAVNI POZIV za angažovanje eksperta/kinje za pripremu analize ostvarivanja prava na naknadu štete i postizanja statusa civilne žrtve rata za sve žrtve ratnih zločina u Crnoj Gori
31/05/2024
UTVRDITI ODGOVORNOST ZA ZASTARJEVANJE PREKO 2000 “ZABORAVLJENIH” KRIVIČNIH DJELA U TUŽILAŠTVU
31/05/2024

JAVNI POZIV za angažovanje pravnog analitičara/ke za izradu izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse)

JAVNI POZIV

za angažovanje pravnog analitičara/ke za izradu izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse)

 

Javni poziv je namijenjen pravnim analitičarima/kama iz Crne Gore i regiona sa dugogodišnjim iskustvom u zastupanju žrtava seksualnog nasilja.

Pravni analitičar/ka će biti zadužen/a za izradu izvještaja o specifičnom položaju žrtava seksualnog nasilja i izazovima koje predstavlja njihovo učešće u krivičnom postupku kao svjedoka i ostećenih. Izvještaj će sadržati i pozitivna i negativna iskustva iz regiona.

Rok za dostavljanje nacrta izvještaja je 1. septembar.

Profil eksperta:

  • Obrazovanje: Fakultet pravnih nauka;
  • Radno iskustvo: Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti ljudskih prava i rada sa žrtvama rodno – zasnovanog nasilja, uključujući seksualno nasilje;
  • Poznavanje međunarodnih standarda u oblastima ljudskih prava, sa posebnim akcentom na Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici;
  • Prednost će imati kandidati/kinje koji/e zastupaju ili su zastupali/e žrtve rodno- zasnovanog i/ili seksualnog nasilja.

Rok za podnošenje prijava je 15. 6. 2024. u 16:00 sati. Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Kandidat je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-poštom):

  1. CV;
  2. Dokaz o stručnoj spremi, uključujući kopiju diplome ili drugih relevantnih sertifikata;
  3. Kopije i/ili linkove do objavljenih radova (analiza/izvještaja) u oblasti ljudskih prava sa posebnim fokusom na prava žrtvama rodno – zasnovanog nasilja, uključujući seksualno nasilje, kao dokaz relevantnog akademskog i istraživačkog rada.

 

Prijave će se predati lično, e-poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

NVO Akcija za ljudska prava

Baku bb, Green Level, ulaz br. 1

81000 Podgorica

Prijave se mogu predati i putem e-mail na: hra@t-com.me

Za dodatne informacije i objašnjenja kontaktirajte nas na mail adresu: hra@t-com.me ili putem telefona: +382 20 232 348.

Napomena: HRA zadržava pravo da u saradnji s autorom/autorkom prilagodi konačni tekst, koji će biti objavljen.

Izvještaj će biti pripremljen u okviru projekta ‘Zajedno do pravde – pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina’, koji podržava Evropska unija kroz regionalni projekat “EU podrška izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji implementira  Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).