Saopštenje Akcije za ljudska prava povodom lišavanja slobode novinara radija „Corona“ zbog objavljivanja netačne vijesti

Povodom udaljavanja romske djece sa nastave u Tivtu
12/09/2009
Saopštenje povodom novog napada na Slobodana Pejovića
15/09/2009

Saopštenje Akcije za ljudska prava povodom lišavanja slobode novinara radija „Corona“ zbog objavljivanja netačne vijesti

Imajući u vidu informacije objavljene u dnevnim novinama „Vijesti i „Dan” o lišavanju slobode novinara barskog radija „Corona” Dušana Vujovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Izazivanje panike i nereda”, zbog toga što je na radiju objavio neprovjerenu informaciju „Lice koje je izvršilo više krivičnih djela nalazi se u Baru i sumnja se da je počinilo ubistvo djevojke u Šušanju”, a što je izazvalo paniku izvesnog broja građana Bara koji su zbog toga telefonirali policiji, Akcija za ljudska prava smatra da je krivično gonjenje za navedeno krivično djelo protivno Ustavu Crne Gore, a u ovom slučaju i evropskim standardima slobode izražavanja.

Smatramo da Krivični zakonik u dijelu u kojem propisuje krivično djelo „Izazivanje panike i nereda” nije u skladu sa Ustavom Crne Gore (konkretno članom 47, stav 2), koji dozvoljava da se sloboda izražavanja ograniči „samo pravom drugoga na dostojanstvo, ugled i čast i ako se ugrožava javni moral ili bezbjednost Crne Gore”, a u slučaju „izazivanja panike i nereda”, svrha za ograničenje slobode izražavanja krivičnom sankcijom nije ništa od navedenog. Prema tome, samo postojanje krivičnog djela „Izazivanje panike i nereda” protivno je Ustavu Crne Gore i Ustavni sud bi u tom djelu trebalo da ispita ustavnost Krivičnog zakonika.

Za razliku od Ustava Crne Gore, Evropska konvencija o ljudskim pravima dozvoljava da se sloboda izražavanja ograniči i „u interesu javne bezbjednosti, radi sprječavanja nereda ili kriminala…”, što bi djelimično odgovaralo svrsi kažnjavanja krivičnim djelom „Izazivanje panike i nereda”, zbog koga je novinar uhapšen u ovom slučaju, ali smatramo da posljedica koja je nastupila u konkretnom slučaju (uznemirenost i povećanje opreza građana) ne upućuje na srazmjernost ograničenja izražavanja zatvorskom sankcijom, čak i da Ustav Crne Gore to dozvoljava.

Smatramo da bi ovakvim slučajevima trebalo da se pozabavi Novinarsko samoregulatorno tijelo, a nadležni pravosudni organi rasterete da se koncentrišu na krivična djela s većim stepenom društvene opasnosti. U predstojećoj reformi krivičnog zakonodavstva, Akcija će se ponovo zalagati za usaglašavanje Ustavnih i zakonskih odredbi o slobodi izražavanja sa evropskim standardima, posebno za odgovarajuću reformu krivičnih djela koja se tiču slobode izražavanja, kao što je i krivično djelo Izazivanje panike i nereda zbog kojeg je uhapšen novinar radija „Corona”.