18/1/2017 EXPENDITURE OF “SOCIAL BENEFIT FUNDS” FROM THE STATE BUDGET NEEDS TO BE INVESTIGATED

Slika 16Human Rights Action (HRA) sent a letter to the Prime Minister, Duško Marković, and the Supreme State Prosecutor, Ivica Stanković, urging them to examine the legality of expenditure of funds which various ministries of the Government of Montenegro and other state budget users paid from the state budget as one-off social aid assistance to individuals for medical treatment, education or improving economic well-being from January 2014 to date and to inform public of their findings.

The documents leaked from the Ministry of Education and published by the media testify that the Ministry of Education gave social aid, on the basis of yet undetermined number of decisions, in 2014, in amounts from 300 € to 1000 € within the budgetary position “one-off social aid,” to the individuals, including former or current employees of the state, such as the current Vice Governor of the Central Bank of Montenegro and former editor of the public service RTCG, after they addressed the Ministry with “request for the allocation of financial resources due to bad financial situation” and after “the request was assessed as justified” as stated in the decisions. Those two users of social aid publicly denied that the funds were allocated to them due to their difficult financial situation, but that those were donations for publishing books. Those documents led us to look at the total amounts paid from the budget of Montenegro in the name of “one-off social aid”, “medical treatment assistance”, “education”, “improving economic well-being” or “other forms of assistance”.

HRA found that from January 2014 to October 2015 at least 4.25 million euro were paid to various individuals from the state budget for the above mentioned social aid purposes.

Namely, the Budget Law for the year 2014 only for transfers of “one-off social aid” planned the amount of 1,167,000 euros. Judging by this Law, the Ministry of Education was awarded more than half of this amount, i.e. 620,000 euros through the programs “Administration” and “Pupils and students standard”. In the second place, the Pension and Disability Insurance Fund, had 300,000 euros available for the purpose. The Ministry of Labor and Social Welfare disposed with 177,000 euros and the Ministry of Defence with 60.000 euros. Finally, the State Audit Institution also was awarded 10,000 euros for social assistance.

According to the findings of the State Audit Institution from October 2014 to October 2015, by the Government’s decisions, the Inner Cabinet of the Government and Commission for allocation of funds from the current budget reserve has been spent more than 3 million on ”medical treatment assistance”, “education”, “improving economic well-being” or “other forms of assistance”.

HRA specifically asked the Prime Minister to ensure that the Ministry of Education publish the internal act on social assistance payments from 31 January 2014 (No 01-492 / 2) as well as all decisions for the year 2014 and the last two years in order to show how the ministry interpreted the legal term “social assistance” and how it disposed with the money from the state budget and, in accordance with the obligation of lawful and transparent work of state administration, to disclose information on how much of the total funds and on what specific grounds was paid during the period from January 2014 to date on the basis of one-off social aid, in accordance with the annual budget laws that were in force at the time of payment, as well as from funds that were in the said period subsequently withdrawn from the budgetary reserve.

Although HRA believes that it is time to also reconsider public interest for the existence of parallel funds in the first place, which beyond procedures in competence of the Ministry of Labor and Social Welfare and Centers for Social Work, Health Insurance Fund of Montenegro and Ministry of Culture, allow for discretionary allocation of state funds to individual citizens to improve their financial situation, medical treatment or printing of books, it is now urgent to first review the scope and legality of funds already spent for the purpose.

In addition of appeals of NGOs to assist children and people in Montenegro living on the streets or in poverty in inadequate conditions for human beings (according to UNICEF, more than 15,000 children in Montenegro live in poverty), we recall that in December 2014 the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights considering Montenegro’s report on implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights, recommended Montenegro to increase amounts of particular social welfare payments in order to provide for an adequate living standard for people and families, especially for the unemployed, elderly and people with disabilities, but this has still not been done to date.

On the contrary, the Government decided to postpone implementation of the law on the basis of which it is supposed that children whose parents are unemployed and not receiving social assistance, since January 1 this year receive allowance of only € 31.8 per month. The Government has also reduced the amount of compensation for mothers on the basis of the birth of three or more children by 25%.

In 2014 the UN Committee also recommended to set up shelters for homeless and secure proper accommodation for persons that are in absence of accommodation and still stay in a psychiatric hospital in Dobrota even though their medical condition does not require hospitalization (i.e. social patients). These recommendations Montenegro also failed to fulfil. The shelter for homeless, two years later, has not been established even in the capital of Podgorica.

In these circumstances, the question of lawful and transparent spending of state funds for ”social assistance” by various ministries is of highest social importance, bearing in mind that recently published documents provide reasonable grounds to suspect illegal and inappropriate use of these funds.18/1/2017 ISPITATI TROŠENJE ”SOCIJALNE POMOĆI” IZ DRŽAVNOG BUDŽETA

Slika 16Akcija za ljudska prava (HRA) je danas, 18.1.2016, uputila pisma predsjedniku Vlade, Dušku Markoviću i Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, apelujući na njih da ispitaju zakonitost trošenja sredstava koje su Vlada Crne Gore i drugi budžetski korisnici isplatili po osnovu jednokratnih socijalnih pomoći, odnosno pomoći fizičkim licima za liječenje, školovanje ili poboljšanje materijalne situacije od januara 2014. godine do danas i da o svojim nalazima obavijeste javnost.

Od predsjednika Vlade smo posebno tražili da obezbijedi da Ministarstvo prosvjete objavi interni akt ministarstva o isplatama socijalne pomoći od 31. januara 2014. godine (broj 01-492/2), kao i sve odluke iz te godine i posljednje dvije godine, da bi se vidjelo kako je ministarstvo tumačilo zakonski termin ”socijalna pomoć” i raspolagalo novcem građana iz državnog budžeta i da, u skladu s obavezom zakonitog i transparentnog rada organa državne uprave, obezbijedi objavljivanje informacija o tome koliko je ukupno sredstava i po kojim posebnim osnovama isplaćeno u periodu od januara 2014. do danas po osnovu jednokratne socijalne pomoći, u skladu sa godišnjim zakonima o budžetu koji su važili u trenutku isplate, kao i iz sredstava koja su, u navedenom periodu, naknadno povučena iz budžetskih rezervi.

Objavljeni dokumenti koji svjedoče da je Ministarstvo prosvjete osobama koje ne spadaju u kategoriju socijalno ugroženih davalo socijalnu pomoć iz državnog budžeta ”zbog teške materijalne situacije”, od kojih su neki sami demantovali da su im sredstva dodjeljena po tom osnovu, naveli su nas da sagledamo ukupne iznose koji su na ime ”jednokratne socijalne pomoći”, ”pomoći za liječenje”, ”školovanje”, ”poboljšanje materijalne situacije” ili za ”druge vidove pomoći” isplaćeni iz budžeta Crne Gore.

U pitanju je suma od najmanje 4,25 miliona eura, koja je isplaćena od januara 2014. do oktobra 2015. godine.

Naime, Zakonom o budžetu za 2014. godinu samo za transfere za ”jednokratnu socijalnu pomoć” planirano je ukupno 1.167.000 eura. Sudeći po ovom Zakonu, Ministarstvo prosvjete je te godine raspolagalo sa više od polovine ove sume, odnosno sa 620.000 eura kroz programe „Administracija“ i „Učenički i studentski standard“. Na drugom mjestu je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, koji je za ”jednokratnu socijalnu pomoć” imao na raspolaganju 300.000 eura. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je raspolagalo sa 177.000 eura, a Ministarstvo odbrane sa 60.ooo eura. Konačno, i Državna revizorska institucija je imala fond od 10.000 eura za socijalnu pomoć.

Prema nalazima Državne revizorske institucije (DRI) od oktobra 2014. do oktobra 2015, odlukama Vlade, Užeg kabineta Vlade i Komisije za raspodjelu sredstava tekuće budžetske rezerve potrošeno je više od 3 miliona eura i to na ”pomoć liječenju”, ”poboljšanje materijalne situacije”, ”pomoć za školovanje” i ”ostale vidove pomoći”.

Pored svakodnevnih apela NVO da se pomogne djeci, iznemoglim i bolesnim ljudima koji u Crnoj Gori žive na ulici ili u uslovima siromaštva nedostojnim čovjeka (prema UNICEF-u, više od 15.000 djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu), podsjećamo da je još u decembru 2014. Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija razmatrajući izvještaj o primjeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, preporučio Crnoj Gori da poveća iznose socijalnih davanja kako bi se obezbijedio odgovarajući životni standard osobama i porodicama, posebno za nezaposlene, starije i osobe sa invaliditetom, ali to do danas nije učinjeno. Naprotiv, Vlada je odlučila da odloži primjenu zakona na osnovu koga je trebalo da djeca čiji su roditelji nezaposleni, a ne primaju socijalnu pomoć, od 1. januara ove godine dobiju dodatak u iznosu od svega 31,8 € mjesečno. Vlada je takođe smanjila visinu iznosa naknadi za majke po osnovu rođenja troje i više dece za 25%. Sklonište za beskućnike ni dvije godine kasnije nije osnovano ni u glavnom gradu Podgorici.

UN Komitet je 2014. preporučio i da se osnuju skloništa za beskućnike i odgovarajuće zbrinu lica koja u nedostatku smještaja i dalje borave u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti iako njihovo zdravstveno stanje ne zahtijeva bolničko liječenje (tzv. socijalni pacijenti). Ove preporuke Crna Gora takođe nije ispunila.

U ovakvim okolnostima, pitanje zakonitog i transparentnog trošenja državnih sredstava za socijalnu pomoć je od najvećeg društvenog značaja, imajući u vidu da nedavno objavljeni dokumenti daju opravdan osnov za sumnju u nezakonito i nenamjensko trošenje tih sredstava.

 HAPPY HOLIDAYS AND NEW YEAR !

Ecard2017-engSREĆNI PRAZNICI I NOVA GODINA !

201726/12/2016 Četvrto pismo za rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi

14 NVO je uputilo i 4. pismo Vladi u kom smo pohvalili poslednji razvoj situacije oko rješavanja problema s angažovanjem asistenata u nastavi, ali i ukazali da to samo po sebi nije dovoljno da obezbedi trajno i održivo rješenje. Na prethodna pisma Vlada nam nije odgovorila.

Pismo pročitajte ovdje.18/12/2016 THE BOOK ”SAFETY AND FUNDAMENTAL RIGHTS: DIMENSIONS AND PERSPECTIVES OF SAFETY OF LGBT POPULATION”

slika11Following the Pride Parade in Podgorica, let us remember that such event is unfortunately still banned in Nikšić.

HRA invites you to read two different views on this issue, the first one of the Chief of Crime Police in Nikšić, Milorad Žižić, “Freedom of assembly and security risks – EXTREME FAN GROUPS: GREATEST THREAT TO THE FREEDOM OF ASSEMBLY OF THE LGBT COMMUNITY IN NIKŠIĆ”, and the second one of HRA executive director “The right to a peaceful gathering – CAPITULATION OF THE STATE BEFORE THE THREATS OF THE SPORTS FANS IN NIKŠIĆ: THE CASE OF THE PRIDE PARADE BAN OF LGBT PERSONS IN 2015″.

The Constitutional Court in Podgorica or the European Court of Human Rights in Strasbourg will eventually decide who is right, we hope sooner rather than later. But these two articles, side by side in a book published on the website of the Ministry of Interior Affairs presents an important step forward for all.

The book ”Safety and fundamental rights: dimensions and perspectives of safety of LGBT population”, editor Aleksandar Saša Zeković, publishers Council for Civil Control of the Police, International Police Association of Montenegro, Ministry for Human and Minority Rights, Ministry of Interior Affairs – Police Administration, contains a total of XXV articles. It has been published and available in Montenegrin language. There is a short summary of articles in English at the end.

 18/12/2016 ZBORNIK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA: „BEZBJEDNOST I OSNOVNA PRAVA: DIMENZIJE I PERSPEKTIVE SIGURNOSTI LGBT OSOBA”

slika

Dan posle parade ponosa u Podgorici, sjetimo se da je takav događaj nažalost još uvijek zabranjen u Nikšiću. Pročitajte dva različita pogleda na taj problem, prvi, šefa policije u Nikšiću, Milorada Žižića, ”Sloboda okupljanja i bezbjednosni rizici – EKSTREMNE NAVIJAČKE GRUPE: NAJVEĆA PRIJETNJA PO SLOBODU OKUPLJANJA LGBT ZAJEDNICE U NIKŠIĆU”, i drugi, šefice HRA, ”Pravo na mirno okupljanje – KAPITULACIJA DRŽAVE PRED PRIJETNJAMA NAVIJAČA U NIKŠIĆU: SLUČAJ ZABRANE ŠETNJE ZA PRAVA LGBT OSOBA 2015”.

Ko je u pravu odlučiće nadamo se uskoro Ustavni sud u Podgorici ili Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Ali ovakva dva teksta, jedan pored drugog u knjizi na sajtu MUP-a važan su korak napred za sve.15/12/2016 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PERIODU OD 2011-2015. GODINE

Sjutra, u petak, 16.12.2016, od 11-14h u EU Info centru, Akcija za ljudska prava (HRA) predstavlja rezultate istraživanja ”Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu od 2011-2015. godine”.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa” koji HRA i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sprovode uz podršku Evropske unije i ambasade Kraljevine Holandije.

Autorka istraživanja je advokatica Darka Kisjelica, koja je bila sudija Osnovnog suda u Herceg-Novom. Urednica istraživanja je mr Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Na otvaranju skupa će govoriti i zamjenica ministra pravde, gospođa Maja Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde i gospođa Analiza Đansanti, v.d. šefa političkog sektora Delegacije EU u Crnoj Gori. Učešće su potvrdili i predsjednici i predstavnici Osnovnih sudova, članovi Vijeća Vrhovnog suda za odlučivanje po tužbi za pravično zadovoljenje, predstavnici Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Pravo na suđenje u razumnom roku je ljudsko pravo koje je u državama članicama Savjeta Evrope najčešće kršeno u periodu od 1958-2015. godine, sudeći prema statistici Evropskog suda za ljudska prava. U odnosu na Crnu Goru, zaključno sa 2015. godinom, Evropski sud za ljudska prava je našao kršenje prava na suđenje u razumnom roku u 9 presuda ili 45% od ukupno 20 presuda u kojima je utvrđeno kršenje Konvencije, a u poslednjoj godini, Vlada Crne Gore je prihvatila poravnanje u 9 slučajeva zbog povrede ovog prava. U Crnoj Gori je u cilju zaštite prava na suđenje u razumnom roku u decembru 2007. godine usvojen Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim su propisana dva pravna lijeka – zahtjev za ubrzanje postupka – kontrolni zahtjev i tužba koja se podnosi Vrhovnom sudu za pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Istraživanje HRA sadrži zaključke o primjeni tih pravnih ljekova u posljednjih pet godina u Crnoj Gori i njihovom uticaju na ubrzanje postupaka pred crnogorskim sudovima, kao i preporuke za obezbjeđenje njihove djelotvornosti.

Istraživanje je dugo trajalo zbog zastoja u pristupu informacijama koje je HRA tražila od sudova. Osnovni sud u Podgorici i Viši sud u Podgorici su odbili da dostave odluke predsjednika sudova po kontrolnim zahtjevima, pa se HRA obratila žalbom Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, koja je onda, umjesto u roku od 15 dana, odlučila tek posle 9 mjeseci da HRA ima pravo da ostvari pristup anonimiziranim odlukama. O ovome je objavljena i posebna studija slučaja.

HRA je prvobitno, u martu 2011. godine, objavila istraživanje o prve tri godine primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Skup će se u petak odvijati prema agendi. Očekujemo kvalitetnu diskusiju pa apelujemo na novinare da, ako je to ikako moguće, ostanu do kraja skupa koji će se završiti prije 14h.

 14/12/2016 ANOTHER BLOW TO JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

Abolition of police protection for Tufik Softić is yet another blow to the journalist who was researching and informing on organized crime in the north of Montenegro in public interest.

Softić survived an attempted murder at his doorstep in 2007 and the explosion in the family yard in 2013. The investigation of attempted murder was opened only seven years after the incident and closed after a year and a half without result. During the investigation some obvious oversights of competent prosecutors and police were recorded, which represent a violation of international standard of the right to an effective investigation in response to attack on life. Therefore, with the support of HRA and Media Law Defense Initiative from London, Softić filed a constitutional complaint and initiated a civil proceeding for damage compensation. Despite the report on these oversights submitted to the Supreme State Prosecutor Ivica Stanković in January 2016, the State Prosecutor’s Office had so far reacted only partially, by the conclusion of the Special Public Prosecutor’s Office that it did not recognize any crimes in the work of public authorities that are falling within the jurisdiction of that particular Office.

To date there has been no answer from the State Prosecutor’s Office as a whole.

In the meantime, the prosecution concluded a plea agreement for false testimony with a man from the criminal milieu, someone who Softić, among the first, suspected of involvement in the attack on him. HRA has concluded that the agreement denigrated the problem of uninvestigated attack on the journalist.

Bearing in mind all noted indicators of substantial lack of interest of public authorities to secure justice for the attack on Softić, it does not come as a big surprise that the police have now abolished him of protection and without any explanation on how is his situation today any different from that in 2014 when the protection had been assigned.

HRA will persist in ensuring that a court, either in Podgorica or Strasbourg finally establishes the responsibility of state authorities and those who represent them for illegal and inhuman behavior towards Softić.

This is necessary to ensure at least partial justice for Softić as well as to force the authorities to provide adequate protection of human rights in similar future cases.

9/11/2016 TUFIK SOFTIĆ CASE: STATE PROSECUTOR DENIGRATES THE PROBLEM OF UN-INVESTIGATED ATTACK ON JOURNALIST BY PLEA AGREEMENT

1/11/2016 NINE YEARS OF UNINVESTIGATED ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

6/4/2016 SPECIAL STATE PROSECUTOR’S OFFICE IS CHECKING CLAIMS OF OBSTRUCTION OF THE INVESTIGATION OF ATTACK ON JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

20/1/2016 – THE SUPREME STATE PROSECUTOR TO DETERMINE RESPONSIBILITY FOR INEFFICIENT INVESTIGATION OF ATTEMPTED MURDER OF JOURNALIST TUFIK SOFTIĆ

12/08/2013 On the new attempt to intimidate journalist Tufik Softić14/12/2016 JOŠ JEDAN UDARAC NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Ukidanje policijskog obezbjeđenja Tufiku Softiću predstavlja još jedan udarac na novinara koji je u javnom interesu istraživao i obavještavao o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore.

Softić je preživio pokušaj ubistva na kućnom pragu 2007. godine i eksploziju u porodičnom dvorištu 2013. godine. Istraga pokušaja ubistva otvorena je tek sedam godina posle tog događaja i zatvorena posle godinu i po bez rezultata. U istrazi su zabilježeni očigledni propusti nadležnih tužilaca i policije koji predstavljaju kršenje međunarodnog standarda prava na djelotvornu istragu napada na život, pa je Softić zbog toga uz podršku HRA i Media Law Defence Initiative iz Londona podnio ustavnu žalbu i pokrenuo parnični postupak za naknadu štete. Uprkos prijavi tih propusta Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću u januaru 2016. godine, državno tužilaštvo je do danas po prijavi postupilo samo djelimično, tako što je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo da u radu državnih organa ne prepoznaje krivična djela koja su u nadležnosti tog tužilaštva.

I dalje izostaje odgovor državnog tužilaštva u cjelini. U međuvremenu je tužilaštvo zaključilo sporazum o priznanju krivice zbog lažnog svjedočenja sa čovjekom iz kriminalnog miljea koga je Softić među prvima sumnjičio za učešće u napadu na njega. HRA je zaključila da se tim sporazumom omalovažava problem neistraženog napada na novinara.

Imajući u vidu sve te pokazatelje suštinske nezainteresovanosti državnih organa da ostvare pravdu zbog napada na Softića, nije veliko iznenađenje ni to što mu je sada ukinuto policijsko obezbjeđenje  i to bez obrazloženja u čemu se njegova situacija danas razlikuje od one iz 2014. godine kada mu je ono dodjeljeno.

HRA će istrajavati u tome da sud, bilo u Podgorici ili Strazburu, konačno utvrdi odgovornost državnih organa i onih koji su ih predstavljali za nezakonito i nečovječno ponašanje prema Softiću.

To je neophodno da bi se bar donekle ostvarila pravda za Softića i natjerala država da ubuduće zaštiti ljudska prava u sličnim slučajevima.

9/11/2016 DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVICE NIPODAŠTAVA PROBLEM NEISTRAŽENOG NAPADA NA SOFTIĆA

1/11/2016 DEVET GODINA NEISTRAŽENOG POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

6/9/2016 PISMO VDT-U O ISTRAZI U PREDMETU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

6/4/2016 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PROVJERAVA KO JE OPSTRUIRAO ISTRAGU ZA NAPAD NA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

20/1/2016 – PISMO VDT-u: UTVRDITI ODGOVORNOST ZA NEDJELOTVORNU ISTRAGU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

12/08/2013 Povodom novog pokušaja zastrašivanja novinara Tufika Softića

 9/12/2016 ON THE OCCASION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

ON this year’s International Human Rights Day, the United Nations (UN) called the citizens of the world to “take action, stand up for someone’s rights today”.

Human Rights Action (HRA) invites you to take the pledge of human rights protection published on the website of the United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (UNHCHR):

  • I will respect your rights regardless of who you are. I will uphold your rights even when I disagree with you.
  • When anyone’s human rights are denied, everyone’s rights are undermined, so I will stand up.
  • I will raise my voice. I will take action. I will use my rights to stand up for your rights.

HRA invites citizens not to give up upon violation of their rights, not to turn their heads from violating the rights of others, to get involved, report violation of rights and help realization of the rule of law in Montenegro for the benefit of all.

Eleanor Roosevelt, who most contributed to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948, said that the protection of human rights on a global level begins in our neighbourhood:

slika


Where Do Human Rights Begin?

In small places, close to home—so close and so small that they cannot be seen on any map of the world.

Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.

 

 

In accordance with the activism in the this year’s UNHCHR motto and the name of our organisation, the day before International Human Rights Day, Human Rights Action will spend in providing legal assistance to citizens to file constitutional complaints due to ineffective investigation of police torture during the protests in October 2015 was not conducted more than a year; will participate in a workshop on the rights of children with disabilities, organized by the NGO Association of Youth with Disabilities of Montenegro. From 5 p.m. we are inviting everybody to the lecture on depression of doctor Lidija Injac-Stevović in the centre for education within the Special Psychiatric Hospital in Kotor. The lecture will be held within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, conducted by HRA, ANIMA and MDAC with EU support.

On Human Rights Day, 10 December, HRA will join colleagues from the NGO Women’s Rights Centre, Women’s Safe House and SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence – Nikšić, in a protest march due to negligent treatment of institutions in cases of violence against women and domestic violence, in order to protect the right to life. The march starts at noon from the Republic Square in the center.

Next week we expect a response from the representative of the new Government to finally come to a sustainable solution for the engagement of teaching assistants for children with special educational needs. Also, HRA will engage in the work of the official working group for the establishment of shelters for the homeless in Podgorica, which, according to the latest information from the Capital City, should be established by February 2017 and we will continue to advocate for urgent accommodation of homeless on another way.

At the end of next week, HRA will organise presentation of the results of research on the application of legal remedies for the protection of the right to trial within a reasonable time in the last five years in Montenegro, within the project “Judicial Reform Monitoring” implemented by Human Rights Action together with the Centre for Monitoring and Research CeMI, supported by the European Union.

 9/12/2016 POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA 2016. GODINE

Ovogodišnji Međunarodni dan ljudskih prava Ujedinjene nacije (UN) obilježavaju pod motom ”preduzmi nešto, založi se za zaštitu ljudskih prava”.

Akcija za ljudska prava poziva na prihvatanje zavjeta zaštite ljudskih prava (objavljen na internet stranici Visokog komesara za ljudska prava UN):

  • Poštovaću tvoja prava bez obzira na to ko si. Podržaću tvoja prava iako se ne slažem s tobom.
  • Kada se bilo čija ljudska prava prekrše, to ugrožava prava svakog od nas, pa ću ustati protiv toga.
  • Dići ću glas, preduzeću nešto, upotrebiću moja prava da se založim za tvoja.

Pozivamo građanke i građane da ne popuštaju pred kršenjem svojih prava, da ne okreću glavu od kršenja prava drugih, da se uključe, prijave kršenje prava i pomognu ostvarivanje vladavine prava u Crnoj Gori na opštu dobrobit.

Elenor Ruzvelt, koja je najviše doprinijela usvajanju Univerzalne deklaracije ljudskih prava 10. decembra 1948, rekla je da zaštita ljudskih prava na globalnom nivou počinje u našoj blizini:

slika


Gdje, na kraju krajeva, počinju ta univerzalna ljudska prava?

U malim mjestima, blizu kuće – u onima koja su tako blizu i toliko mala da se ne mogu vidjeti ni na jednoj mapi svijeta.

Ako ta prava ne znače ništa u tim  mjestima, onda ona ne znače ništa ni bilo gdje drugdje. Bez zajedničke akcije građana da podrži ta prava blizu naših kuća, uzalud ćemo čekati na napredak u cijelom svijetu.

 

 

U skladu s aktivizmom na koji ove godine poziva UN i imenom naše organizacije, dan uoči Međunarodnog dana ljudskih prava HRA će provesti u pružanju pravne pomoći građanima da podnesu ustavne žalbe zato što više od godinu dana nije sprovedena djelotvorna istraga policijske torture koju su pretrpjeli u kontekstu oktobarskih protesta 2015. godine; učestvovaćemo na radionici o pravima djece s invaliditetom koju organizuje NVO Udruženje mladih s hendikepom Crne Gore, a od 17h pozivamo na predavanje o depresiji, dr Lidije Injac-Stevović u centru za edukaciju u okviru Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru. Predavanje se održava u okviru projekta ”Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima”, koji sprovode HRA, ANIMA i MDAC uz podršku EU.

Na Dan ljudskih prava, 10. decembra, pridružićemo se koleginicama i kolegama iz NVO Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća i SOS telefon za žrtve nasilja – Nikšić, koji u podne sa Trga Republike kreću u protestnu šetnju zbog nesavjesnog postupanja institucija u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a u cilju zaštite prava na život.

Iduće nedjelje očekujemo odgovor predstavnika nove Vlade da bi se konačno došlo do održivog rješenja za angažman asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama. Uključićemo se i u rad zvanične radne grupe za osnivanje skloništa za beskućnike u Podgorici, koje bi, prema poslednjim informacijama iz Glavnog grada, trebalo da se uspostavi do februara 2017, i nastavićemo da se zalažemo da se i u međuvremenu beskućnici urgentno zbrinu na drugi način.

Na kraju iduće nedjelje, organizujemo predstavljanje rezultata istraživanja o primjeni pravnih ljekova za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u posljednjih pet godina u Crnoj Gori, u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa”, koji Akcija za ljudska prava sprovodi zajedno sa Centrom za monitoring i istraživanje uz podršku EU.

 8/12/2016 LECTURE OF LIDIJA INJAC STEVOVIĆ ON DEPRESSION ON FRIDAY, 9 DECEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

logoi-hra-anima-i-mdac

Human Rights Action (HRA), Center for women and peace education (ANIMA) and Mental Disability Advocacy center (MDAC), within the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients” supported by the European Union through EU Delegation in Montenegro and Kotor Municipality,  provided a series of public lectures on various topics of mental health. The aim of these lectures is to improve information and awareness on the rights and needs of persons with mental disabilities, including their reintegration into society. During November we had the opportunity to hear two psychologists from Belgrade – Lidija Vasiljević who spoke about stigma and discrimination of people with mental disabilities and Lepa Mlađenović, who spoke about Anti-psychiatry movement which influenced the process of deinstitutionalization of persons with mental disabilities.

Lidija Injac Stevović, dr psychiatry and assistant professor of psychiatry at the Medical Faculty of the University of Montenegro, on Friday 9 December at 5 p.m, in the hall of the Educational Center within the SPB Kotor.will hold last lecture on depression.

The lectures are intended both for the public and employees of the SPB Kotor, as a place of encounter and exchange of knowledge and experiences with lectures from the country and region, which would open a range of topics of importance to the treatment and rights of persons with mental disabilities. The fact that a public debates will be organized within the Hospital provides “crossing an invisible border”, which, as a rule, there are about closed institutions in which there are people with mental disabilities. Population of Kotor has over half a century of experience of social distance which is necessary to minimize by the humanization of interpersonal relationships that begins with new knowledge and willingness to talk and exchange.

The lectures are open for all interested parties. In particular, we encourage interested members of the community, family members of people with mental disabilities, professional and activist public and media representatives to, with their participation in the discussion, help to walls of prejudice that separate us become more permeable and less painful.

23/11/2016 LECTURE OF LEPA MLAĐENOVIĆ ON ANTY-PSYCHIATRIC MOVEMENT AND DEINSTITUTIONALIZATION ON FRIDAY, 25 NOVEMBER, AT 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR

16/11/2016 ANNOUNCEMENT OF PUBLIC LECTURES: LECTURE OF LIDIJA VASILJEVIĆ ON STIGMATIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES ON FRIDAY 5 P.M. IN THE SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR8/12/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE INJAC STEVOVIĆ O DEPRESIJI U PETAK 9. DECEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

logoi-hra-anima-i-mdac

U okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor, predviđena je serija javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja. Cilj ovih predavanja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima, uključujući njihovo ponovno uključivanje u društvo. Tokom novembra mjeseca imali smo priliku da čujemo dvije psihološkinje iz Beograda – Lidiju Vasiljević koja je govorila o stigmatizaciji i diskriminaciji osoba sa mentalnim oboljenjima, i Lepu Mlađenović koja je govorila o antipsihijatriji odnosno pokretu demokratske psihijatrije koji je uticao na proces deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim poteškoćama.

Posljednje predavanje biće o depresiji, a održaće ga ekspertkinja iz Crne Gore – Lidija Injac Stevović, dr psihijatrije i docentkinja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u petak 9. decembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Predavanja su namijenjena i javnosti i zaposlenima u SPB Kotor, kao mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji otvaraju niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Činjenica da se javne tribine organizuju u krugu Bolnice osigurava „prelazak nevidljive granice”, koja po pravilu postoji oko institucije zatvorenog tipa u kojoj se nalaze osobe sa mentalnim problemima. Stanovništvo Kotora ima preko pola vijeka iskustva socijalne distance koju je neophodno minimizirati humanizacijom međuljudskih odnosa koja počinje novim saznanjima i spremnošću na razgovor i razmjenu.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Posebno ohrabrujemo zainteresovane članove zajednice, članove porodica osoba sa mentalnim poteškoćama, stručnu i aktivističku javnost, te predstavnike medija da svojim učešćem u raspravi pomognemo da zidovi predrasuda koji nas razdvajaju postanu propusniji i manje bolni.

23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU05/12/2016 PONOVLJENI APEL DA SE HITNO OBEZBIJEDI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) je juče, 5. decembra 2016, apelovala na ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića i gradonačelnika Podgorice, Slavoljuba Stijepovića da se hitno u bilo kom obliku uspostavi prihvatilište za beskućnike u Podgorici.

Pismo možete preuzeti ovdje.

17/10/2016 CRNA GORA I MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

1/10/2015 – HRA POZDRAVLJA ODLUKU DRŽAVE I GRADA DA SE IZGRADI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI I APELUJE DA SE BESKUĆNICI ZBRINU I U MEĐUVREMENU

17/10/2013 Saopštenje povodom dana borbe protiv siromaštva

11/10/2013 DAN – Beskućnici i ovu zimu čekaju na ulici

28/04/2013 Životi beskućnika ostaju da zavise od dobre volje države

29/ 01/ 2013 Banka hrane donirala prihvatilište za beskućnike u Podgorici

28/12/2012 Akcija prodaje kalendara HRA za pomoć beskućnicima

14/12/2012 Beskućnici kratkoročno smješteni, Ajkunići još na vjetru

22/11/2012 Saopštenje za javnost povodom nesrećnog slučaja beskućnika koji je preminio od opekotina zadobijenih 21. novembra 2012.