17/1/2018 LAWSUIT FOR ANNULMENT OF PARLIAMENT’S DECISION DISMISSING NGO REPRESENTATIVE GORAN DJUROVIC FROM THE COUNCIL OF THE NATIONAL RADIO AND TELEVISION AND THE REQUEST TO THE PARLIAMENT TO DELAY EXECUTION OF THE DECISION

Yesterday, on 16 January 2018, Human Rights Action (HRA) filed a lawsuit with the Administrative Court of Montenegro for the annulment of the final decision of the Parliament of Montenegro dismissing NGO representative Goran Djurovic from membership of the Council of the Radio and Television (RTCG) of Montenegro. HRA now attempts to suspend execution of this decision until the competent court decides whether the decision was lawful.

Today we requested the Parliament of Montenegro to put on the agenda of its 19 January session the request for postponing the execution of the decision on the dismissal of Djurovic. If the Parliament rejects this request, we will ask the Administrative Court to issue a provisional measure ordering suspension of execution of the Parliament’s decision until the court’s decision.

“We expect from the Parliament to accept that the disputed legality of its decision should be determined by the court before insisting on implementation of that decision. HRA considers that the judicial review of the legality of the dismissal of a member of the RTCG Council is of great importance for the protection of freedom of expression and legal order, and that it is necessary to halt implementation of this decision in order to prevent the occurrence of greater damage”, said Tea Gorjanc-Prelevic, HRA executive director.

In the lawsuit to the Administrative Court, it was pointed out that during the dismissal of Djurovic, the Parliament erred in its application of law, as it based the dismissal on the law which does not regulate the dismissal of members of the RTCG. HRA recalls that Djurovic was dismissed from the RTCG Council for violation of the Law on Prevention of Corruption, because he failed to timely report that during his membership in the Council he was for a while also the executive director of a private company engaged in agricultural production. However, this type of offense is not listed as one of the reasons for the dismissal of the members of the RTCG Council, which are prescribed exclusively by the Law on Public Broadcasting Services of the RTCG. As the later law in this case represents lex specialis, the Parliament failed to respect the legal principle of lex specialis derogat legi generali during the dismissal of Djurovic and did not base the decision on the law that was the only one valid in that case.

Goran Djurovic is represented by lawyer Dalibor Tomovic.17/1/2018 TUŽBA ZA PONIŠTENJE NEZAKONITE SKUPŠTINSKE ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA SAVJETA RTCG GORANA ĐUROVIĆA I ZAHTJEV SKUPŠTINI DA ODLOŽI IZVRŠENJE TE ODLUKE

Akcija za ljudska prava (HRA) je juče, 16.01.2018. godine, podnijela tužbu Upravnom sudu Crne Gore za poništenje konačne Odluke Skupštine Crne Gore kojom je 29.12.2017. godine Goran Đurović razrješen članstva u Savjetu Radio i Televizije Crne Gore. Zalažemo se i za obustavljanje izvršenja te odluke o razrješenju dok nadležni sud ne odluči o tome da li je odluka bila zakonita.

Danas smo od Skupštine Crne Gore zatražili da u dnevni red sjednice zakazane za petak, 19.01.2018, uvrsti i zahtjev za odlaganje izvršenja odluke o razrješenju Đurovića. Ako Skupština ne prihvati taj zahtjev, tražićemo od Upravnog suda da donese privremenu mjeru i naredi da se obustavi izvršenje odluke Skupštine dok sud ne odluči o zakonitosti te odluke.

”Očekujemo od Skupštine da prihvati da o osporenoj zakonitosti njene odluke treba da odluči sud, prije nego što insistira na sprovođenju te odluke. HRA smatra da je sudska provjera zakonitosti razrješenja člana Savjeta RTCG od velikog značaja za zaštitu slobode izražavanja i pravnog poretka i da je zbog sprečavanja nastupanja veće štete neophodno sačekati sa sprovođenjem te odluke”, Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

U tužbi Upravnom sudu je istaknuto da je Skupština prilikom razrješenja Đurovića pogrešno primjenila materijalno pravo, jer ga je razriješila protivno zakonu koji propisuje razloge za razrješenje člana Savjeta RTCG. Podsjećamo, Đurović je razriješen članstva u Savjetu RTCG zbog kršenja Zakona o spriječavanju korupcije, jer nije blagovremeno prijavio da je za vrijeme vršenja funkcije u Savjetu RTCG obavljao i funkciju direktora preduzeća za proizvodnju povrća. Međutim, ta vrsta prekršaja nije jedan od razloga za razrješenje članova Savjeta RTCG, koje propisuje isključivo Zakon o javnom emiteru RTCG. Kako taj zakon u ovom slučaju predstavlja lex specialis, Skupština prilikom razrješenja Đurovića nije poštovala pravno načelo lex specialis derogat legi generali i odluku nije zasnovala na zakonu koji je bio jedini važeći u tom slučaju.

Gorana Đurovića u ovom slučaju zastupa advokat Dalibor Tomović.SREĆNI PRAZNICI!

NOVA-2018-ver-009HOLIDAY GREETINGS

New Year28/12/2017 IN DANGER: INDEPENDENCE OF RADIO AND TELEVISION OF MONTENEGRO (RTCG), FREEDOM OF EXPRESSION AND LEGAL ORDER; BY: PROPOSAL FOR DISMISSAL OF A MEMBER OF THE COUNCIL OF RTCG

Human Rights Action (HRA) condemns the proposal of the Administrative Committee of the Parliament of Montenegro for dismissal of a member of the Council of Radio-Television of Montenegro, Goran Đurović, as it considers the proposal in breach of law. The proposal of the Administrative Committee has not been based on the Law on the National Public Broadcaster of Radio and Television of Montenegro (RTCG), which is the only law prescribing reasons for dismissal of members of the RTCG Council. HRA supported Đurovic for membership in the Council of RTCG and, if the Assembly will  dismiss him now from this function on the basis of the illegal proposal of the Administrative Committee, we will fight against such decision with all available domestic and international legal remedies in the public interest of protecting the freedom of expression and legal order of Montenegro.

The Administrative Committee proposed the dismissal of Đurović due to the alleged conflict of interest, as the Agency for Prevention of Corruption found that he committed a misdemeanor of not timely reporting that during his membership in the Council he was for a while also the executive director of a private company engaged in agricultural production. However, the Agency for Prevention of Corruption concluded in the same decision that this misdemeanor does not mean a conflict of interest from Article 26 of the Law on National Public Broadcaster of Radio and Television of Montenegro, so there is no reason for Đurović’s dismissal from membership of the RTCG council.

HRA appeals to the deputies to read articles 26 and 42 of the Law on the National Public Broadcaster of Radio and Television of Montenegro before deciding on the proposal of the Administrative Committee, stipulating  reasons for dismissal of a member of the Council and clarifying the notion of conflict of interest, the decision of the Agency for Prevention of Corruption, stating that Đurović is not in conflict of interest, as well as the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe No. R (96) 10 “Guarantee of the Independence of Public Service Broadcasting”, instructing the state how to secure the independence and impartiality of the governing body of the public service against political pressures.28/12/2017 UGROŽAVANJE NEZAVISNOSTI RTCG, SLOBODE IZRAŽAVANJA I PRAVNOG PORETKA – PREDLOG SMJENE ČLANA SAVJETA RTCG

HRA osuđuje predlog skupštinskog Administrativnog odbora za razrješenje člana Savjeta Radio-televizije Crne Gore Gorana Đurovića jer ga smatra nezakonitim. Predlog Administrativnog odbora nije zasnovan na Zakonu o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore (RTCG), koji jedini propisuje dozvoljene razloge za razrješenje članova Savjeta RTCG. HRA je predložila Đurovića za članstvo u Savjetu RTCG i, ako ga Skupština te funkcije sada razriješi na osnovu nezakonitog predloga Administrativnog odbora, borićemo se protiv te odluke svim domaćim i međunarodnim pravnim sredstvima u javnom interesu zaštite slobode izražavanja i pravnog poretka Crne Gore.

Administrativni odbor je predložio razriješenje Đurovića zbog navodnog sukoba interesa, zato što je Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila da je u prekršaju jer nije blagovremeno prijavio da je za vrijeme članstva u Savjetu jedno vrijeme bio i izvršni direktor privatnog preduzeća koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, Agencija za sprječavanje korupcije je u istoj odluci konstatovala da taj prekršaj ne znači sukob interesa iz člana 26 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, pa ne postoji razlog da Đurovića po tom osnovu Skupština razriješi dužnosti člana Savjeta RTCG.

HRA apeluje na poslanice i poslanike da prije odlučivanja o predlogu Administrativnog odbora pročitaju članove 26 i 42 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, u kojima su propisani razlozi za razrješenje člana Savjeta i konflikt interesa, odluku Agencije za sprječavanje korupcije u kojoj se navodi da se Đurović ne nalazi u sukobu interesa, kao i preporuku Komiteta ministara Savjeta Evrope br. R(96)10 “Garantovanje nezavisnosti javnog servisa radio-difuzije”, u kojoj su napisana uputstva državama kako da obezbijede nezavisnost i nepristrasnost upravljačkog tijela javnog servisa protiv političkih pritisaka.27/12/2017 OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA U SLUČAJU TUFIKA SOFTIĆA

Izvor: screenshot (YouTube)

Izvor: screenshot (YouTube)

Ustavni sud Crne Gore je izradio i dostavio odluku u slučaju Tufika Softića, kojom je utvrdio kršenje prava na život Softića zbog propusta da se sprovede djelotvorna istraga pokušaja njegovog ubistva 2007. godine. Odlukom je dosuđeno i 7000 eura na ime pravičnog zadovoljenja.

Ustavni sud je posebno istakao da „nadležni državni organi Crne Gore ostaju u obavezi da ulažu napor da bi se predmetni događaj do kraja istražio, a počinioci napada na podnosioca ustavne žalbe otkrili i procesuirali“.

Softića je pred Ustavnim sudom zastupao advokat Dalibor Tomović u okviru pravne pomoći koju je obezbijedila HRA zahvaljujući podršci Media Legal Defence Initiative iz Londona.22/12/2017 APEL 11 NVO – VLADA DA KOMISIJI ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE OBEZBIJEDI PRISTUP INFORMACIJAMA I DA OBJAVI IZVJEŠTAJE O RADU KOMISIJE

11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za monitoring i istraživanje CeMI, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Centar za ženska prava, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde, g. Zoranu Pažinu, kojim se apeluje na njih da obezbjede uslove za djelotvoran rad Komisije i obavještavanje javnosti o tom radu.

Predloženo je da Vlada objavi izvještaje Komisije i obavijesti javnost da li su ti izvještaji sa preporukama upućeni državnom tužilaštvu i Upravi policije, da li se počelo sa primjenom preporuka i da li su ostvareni bilo kakvi rezultati, kao i da Vlada obezbijedi da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Komisiji dostavljaju dokumentaciju bez zatamnjivanja ličnih imena.

U pismu je istaknuto da je djelotvoran rad komisije, kao i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima tog rada u opštem interesu poštovanja ljudskih prava i unaprjeđenja povjerenja u rad Vlade Crne Gore i drugih državnih organa.

 17/12/2017 CASE OF “MISS PAT”

Mis PatLast week, the final verdict was passed sentencing those responsible for deaths of at least 35 adults and children in the “Miss Pat” shipwreck in 1999 in Montenegro.

After almost 15 years of judicial proceedings (19 since the incident due to a lengthy pre trial period), Saša Boreta, Ismet Balja, Agim Gaša and Refik Hodžić were sentenced to 8, 7 and 6 years of prison respectively for Grave Offences Against General Safety (Article 338, paragraph 2 of the Criminal Code of Montenegro). The first three, punished to 8 and 6 years in prison, organised illegal transportation of Roma people from Kosovo to Italy through Montenegro with too small a boat (“Miss Pat”), which led to the tragedy. Refik Hodžic, who drove the boat without a license, was punished with 7 years in prison.

In addition to Hodžić, only one passenger survived the shipwreck and testified in the proceedings. The victim was also the only one of the group effectively punished in Montenegro in 1999 due to illegally crossing the border.

The European Court of Human Rights ruled in September that in this case, Montenegro had violated the procedural aspect of the right to life due to the ineffective prosecution of those responsible for the loss of life (Ranđelović and others v. Montenegro). The Government of Montenegro, represented by Zoran Pažin and Valentina Pavličić, claimed that the state was not responsible for the ineffective investigation and trial and therefore did not propose the settlement with the victims’ relatives.

Although the basic investigation was conducted within 3 months from the shipwreck and 7 people were indicted in the same year, the trial had only begun in 2003. The process repeated three times since, as the indictment was changed and the investigation was restarted. Numerous trial dates were postponed because of the failure to deliver the indictment to one defendant although he was held in custody in Podgorica, because a qualified interpreter for the Roma language was not provided at the time, as the defendants’ lawyers were not coming to the trial. The production of the forensic report took too long, the judges were substituted, and the wrong decisions on jurisdiction were passed.

The low sentences for those responsible for this tragedy, sloppy investigation and an unreasonably lengthy trial denigrated the numerous victims of this mass crime, who had demanded the Montenegrin criminal justice system put its best foot forward. In comparison, the captain of the Italian cruiser “Costa Concordia”, who was found responsible for the deaths of 32 persons, was punished with 16 years in prison, with the trial lasting 5 years, while Hodžić, who drove the “Miss Pat” killing at least 35, was sentenced to 7 years following 15 years of court proceedings, even though he had absconded. Also, the Italian captain acted with negligence and did not deliberately smuggle immigrants across a state border in a ship registered for ten times fewer people, as was the case in the Montenegrin shipwreck.

For the Grave Offences against General Safety, the defendants could have received sentences of up to 12 years, while they only sustained penalties of 8, 7 and 6 years. Furthermore, at the time, the Criminal Code did not recognise the criminal offence of Smuggling of Persons and in fact they were not even tried for the smuggling of people from Kosovo through Serbia and Montenegro to Italy, which now presents a special criminal offense.

In 2011, in the report “Human Rights in Montenegro 2010-2011“, HRA criticised the fact that a first-instance verdict in this case was not delivered even after eight years of trial and concluded: “both the State Prosecutor’s Office and the courts have shown an extremely irresponsible position regarding the protection of the Right to Life in Montenegro. One may reasonably question whether the delay is a result of discrimination, since the victims are Roma.

The investigation and judicial proceeding in this case, as well as the failure to investigate whether the “Miss Pat” incident was the only case of people being smuggled to Italy, deserves serious analysis, which has never been carried out, although MP Koča Pavlović had demanded it from the Parliament of Montenegro.

We are now expecting that the judgment of the European Court of Human Rights, by which it was established that Montenegro violated the right to life of people and children who died on “Miss Pat”, will lead to to such review and lessons learned for some better times to come.17/12/2017 BRODOLOM I SUDOLOM ”MIS PAT”

Mis PatProtekle nedjelje je konačno pravosnažno okončano suđenje odgovornima za stradanje najmanje 35 ljudi i djece u brodolomu čamca ”Mis Pat” u Crnoj Gori 1999. godine.

Posle gotovo 15 godina suđenja, a 19 od brodoloma, na kazne zatvora od 8, 7 i 6 godina za krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti (čl. 338, st. 2 KZCG), osuđeni su Saša Boreta, Ismet Balja, Agim Gaši i Refik Hodžić. Prva trojica, osuđeni na 8 i 6 godina zatvora, organizovali su preko Crne Gore ilegalni prevoz Roma sa Kosova za Italiju premalim čamcem ”Mis Pat”, što je dovelo do tragedije, dok je na 7 godina osuđen Refik Hodžić, koji je čamcem i upravljao, iako za to nije imao dozvolu. Pored Hodžića, brodolom je preživio samo jedan putnik, koji je svjedočio u postupku, a koji je i jedini od učesnika događaja efikasno kažnjen u Crnoj Gori još 1999. godine zbog ilegalnog prelaska granice.

U septembru 2017. godine, Evropski sud za ljudska prava je presudio da je Crna Gora u ovom slučaju prekršila pravo na život zbog neefikasnog procesuiranja odgovornih za ovu tragediju (Randjelović and others v. Montenegro). Vlada Crne Gore, koju su zastupali Zoran Pažin i Valentina Pavličić, tvrdila je da država nije odgovorna za neefikasnu istragu i suđenje pa poravnanje sa rođacima stradalih žrtava nije ni predloženo.

Iako je osnovna istraga sprovedena u roku od 3 mjeseca od brodoloma i 7 osoba optuženo još 1999. godine, suđenje je počelo tek 2003. godine, a od onda je počinjalo 3 puta ispočetka, jer je optužnica mijenjana i istraga ponavljana. Brojna suđenja su odlagana, jer jednom okrivljenom nije uspjela dostava optužnice iako se nalazio u pritvoru u Podgorici, jer dugo nije bio obezbijeđen tumač za romski jezik, jer advokati okrivljenih nisu dolazili na suđenja, jer se predugo čekalo na nalaz vještaka, zbog promjene sudija i pogrešne odluke o nadležnosti.

Preniske kazne odgovornima za ovu tragediju, traljavo vođena istraga i nerazumno dug sudski postupak omalovažili su brojne žrtve ovog masovnog zločina, koji je zahtijevao da pravosuđe, koje bi da bude dio Evropske unije, pokaže svoje najbolje lice. Poređenja radi, za pogibiju 32 osobe u udesu italijanskog kruzera ”Kosta Konkordija”, kapetan kruzera je u Italiji pravosnažno osuđen na 16 godina zatvora i to u roku od 5 godina, dok je Hodžić, koji je upravljao čamcem ”Mis Pat”, na kome je stradalo najmanje 35 osoba, osuđen na 7 godina posle 15 godina suđenja, iako se nalazi u bjekstvu. Pri tom, utvrđeno je da je italijanski kapetan doveo do brodoloma postupajući iz nehata, pa nije, kao Hodžić, namjerno upravljao brodom bez vozačke dozvole i nelegalno, za novac, krijumčario imigrante u brodu registrovanom za deset puta manje osoba od broja putnika koje je ukrcao, kao što je utvrđeno u slučaju ”Mis Pat”.

Za Teško djelo protiv opšte sigurnosti, okrivljeni su mogli dobiti kaznu do 12 godina zatvora, a osuđeni su na 8, 7 i 6. Te 1999. godine, u Krivičnom zakoniku nije postojalo djelo Krijumčarenje ljudi, pa njima zapravo nije ni suđeno zbog krijumčarenja ljudi sa Kosova preko Srbije i Crne Gore u Italiju, što bi sada predstavljalo posebno krivično djelo.

HRA je 2011. godine u izvještaju ”Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011” kritikovala to što prvostepena presuda u slučaju ”Mis Pat” nije bila donijeta ni posle osam godina suđenja. U tom izvještaju je još tada zaključeno: ”i državno tužilaštvo i sud su pokazali krajnje neodgovoran stav prema zaštiti prava na život u Crnoj Gori. Opravdano se postavlja pitanje da li je ovoliko odugovlačenje posljedica diskriminacije jer su žrtve Romi”.

Vođenje istrage i sudskog postupka u ovom slučaju, kao i propust da se istraži da li je slučaj ”Mis Pat” bio jedini slučaj krijumčarenja ljudi za Italiju i ugrožavanja njihovih života, zaslužuje ozbiljno ispitivanje, koje nikada nije sprovedeno, iako je to od Skupštine Crne Gore zahtijevao njen poslanik Koča Pavlović.

Očekujemo da sada i presuda Evropskog suda za ljudska prava da je Crna Gora prekršila pravo na život ljudi i djece stradalih na ”Mis Pat” dovede do takvog preispitivanja i izvlačenja pouka za neka bolja vremena.15/12/2017 PROSECUTOR TO EFFICIENTLY REACT UPON OMBUDSMAN’S OPINION OF ABUSE OF PSYCHIATRIC PATIENTS IN DOBROTA

Human Rights Action (HRA) expects the Basic State Prosecutor’s Office in Kotor to take all necessary steps to urgently prosecute medical technician with the Special Psychiatric Hospital in Kotor – Dobrota,  following the Ombudsman’s finding of abuse of six patients at the beginning of March 2016. HRA reminds that the State Prosecutor’s Office is obliged to conduct an independent, impartial, urgent and thorough investigation of complaints on acts of torture, according to international human rights standards that are binding Montenegro. This obligation is of particular importance when torture is committed by civil servants, such as medical workers, police officers or prison guards, to persons deprived of their liberty, who are therefore particularly vulnerable, as were patients abused in Dobrota.

The suspect for the criminal offence of Ill-treatment, from the moment of initiation of an investigation must be suspended from performing any duty in the institution.

In every particular case, it is necessary to provide a zero tolerance level for torture, as Montenegro promised to provide to international organisations.

To that end, in June 2017, HRA and Center for Women and Peace Education ANIMA in the report “Respect for human rights of patients placed in psychiatric institutions in Montenegro” gave the following recommendations to the Director of the Psychiatric Hospital in Kotor:

  • continually remind employees, especially nurses and technicians, that every aspect of psychological and physical abuse of patients is absolutely prohibited and will be sanctioned;
  • prescribe the protocol on the procedure to follow in case of receiving information about ill-treatment;
  • establish practice to report to the state prosecutor cases of patients’ injuries indicating suspicion of possible ill-treatment, also when the patient him/herself does not complain, in order to enable proper investigation of the case.

HRA and ANIMA during the project “Beyond exclusion – effective rights for mental health patients”, supported by the EU and Kotor Municipality, since the beginning of 2016 to June 2017, received three complaints of allegations of possible ill-treatment of patients by hospital staff at the Special Psychiatric Hospital in Kotor, discussed in more detail in the report. We reported these allegations to the Director of the Hospital, who could not confirm them.

Conclusions and recommendations of the report “Respect for human rights of patients placed in psychiatric institutions in Montenegro” in English are available here and may be obtained, upon request, in hard copy as well.15/12/2017 TUŽILAŠTVO DA EFIKASNO REAGUJE POVODOM MIŠLJENJA OMBUDSMANA O ZLOSTAVLJANJU PACIJENATA U DOBROTI

Akcija za ljudska prava (HRA) očekuje da Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru (ODT), bez odlaganja, preduzme sve potrebne radnje za procesuiranje medicinskog tehničara u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, za koga je Ombudsman protekle nedjelje utvrdio da je početkom marta 2016. godine zlostavljao šest pacijenata. Podsjećamo da je državno tužilaštvo dužno da, prema međunarodnim standardima ljudskih prava koji obavezuju Crnu Goru, sprovede nezavisnu, nepristrasnu, hitnu i temeljnu istragu prijava akata torture. Ova obaveza je od posebnog značaja kada torturu vrše državni službenici, kao što su medicinski radnici, policajci ili stražari u zatvoru, i to prema osobama koje su lišene slobode, koje su prema tome u posebno ranjivom položaju, kao što su to de facto i bili pacijenti zlostavljani u Dobroti.

Osumnjičeni za krivično djelo zlostavljanja i mučenja, od trenutka pokretanja istrage, a pogotovo od optuženja za to krivično djelo, mora biti suspendovan – udaljen od obavljanja bilo koje dužnosti u instituciji. U svakom pojedinom slučaju je neophodno obezbijediti nulti nivo tolerancije prema torturi, kako je Crna Gora obećala međunarodnim organizacijama da će obezbijediti.

U tom cilju, HRA i ANIMA su u izvještaju „Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori“, u junu 2017. godine, direktoru Bolnice u Kotoru dale sledeće preporuke:

  • kontinuirano podsjećati zaposlene, posebno medicinske sestre i tehničare da je svaki vid psihičkog i fizičkog zlostavljanja pacijenata apsolutno zabranjen i da će biti sankcionisan;
  • propisati protokol o postupanju u slučaju prijema informacije o zlostavljanju;
  • uspostaviti praksu da se u slučaju da se evidentiraju povrede kod pacijenta koje upućuju na sumnju na zlostavljanje takav slučaj prijavi državnom tužiocu, i kada se pacijent sam ne žali, čime bi se moglo obezbijediti da slučaj bude odgovarajuće istražen.

HRA i Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA su tokom rada na projektu „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“, koji su podržale Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Opštine Kotor, od početka 2016. do juna 2017, primile tri žalbe o navodnom zlostavljanju pacijenata od strane bolničkog osoblja u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, o čemu se detaljnije govori u izvještaju. Ove navode smo prijavili direktoru Bolnice, koji sam nije mogao da ih potvrdi.

Izvještaj „Poštovanje ljudskih prava pacijenata  smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori“ je dostupan ovdje, a može se dobiti na zahtjev i u štampanoj formi.9/12/2017 HRA ON THE HUMAN RIGHTS DAY: MESSAGES OF VICTIMS

The Human Rights Day – a reminder that 69 years ago the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, which Article 1 reads as follows:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. “

This is the time to recall that human rights are not just a list of nice wishes, but rights that the state is obliged to ensure to all people in its territory.

Human Rights Action has asked some of the victims of human rights violations in Montenegro to share their thoughts and feelings on the occasion of this day.

 


 

Rizo AlkovicRizo Alković – a Montenegrin, a Roma, a Muslim and a victim of discrimination and violation of the right to the protection of psycho-physical integrity, according to the European Court of Human Rights’ judgment. The state failed to protect him, his wife and their two children from racist attacks and neighbors’ threats. Alković than moved to Belgium with his family.

“I am unaware of the existence of human rights in Montenegro. I am only aware that there are people and NGOs fighting for human rights. I have no feelings on the occasion of Human Rights Day because I know that I am not alone, that there are many people sharing the same destiny. The state should have done the exact opposite of what it did in order to protect my rights. Unfortunately, the Ministry of interior, the State Prosecutor’s Office and the judges approved of everything that was happening to me.

What do I get with this judgment from Strasbourg? For ten years I have been without an address, they took away my apartment, my job, my home, I had to withdraw two students from university to go some place else to be safe.

Myself and everyone else at risk would perhaps gain something if the Prime Minister decided to dismiss all those people who had brought Montenegro to its knees portraying it as a savage and backward nation.”

 


 

Zdravko Cimbaljević, gay, human rights activist and a victim of breach of the right to protection of psychophysical integrity, uninvestigated death threats, as a result of which he was granted asylum by Canada:

“I want to wish all the citizens of Montenegro a nice Human Rights Day. I do not say “happy” on purpose because, as we know, this day reminds us just how much more we have to work to make this day truly happy for all of us. I am amongst the many who had been forced to leave our country due to unjust and inhumane treatment by the government. On Human Rights Day, as well as almost every other time I think of Montenegro, I recall the anguish that drove me out – feelings of injustice, feeling that in the eyes of both the police and the state prosecutors you are not an equally worthy citizen. Every time I took a stand in defense of human rights, I felt even more pressure, knowing what tomorrow would bring. Disappointment by my family, friends and citizens who recognized me on the street was even greater. And only because I refused to lie and hide. The state failed to protect the then only citizen who had openly fought for minority rights and the LGBTIQ community whose members still suffer violence, humiliation and threats and do not have sufficient state protection. Many countries should follow the example of Canada, particularly Montenegro. Canadian Prime Minister publicly apologized to the LGBTIQ community for the injustice they had experienced in the past. The state acknowledged its failure to protect the citizens and asked for forgiveness. Maybe the Montenegrin government could learn from this example and prepare for a genuine apology.”

 


 

Izvor: screenshot (YouTube)

Source: screenshot (YouTube)

Tufik Softić, investigating journalist, victim of inefficiently investigated assaults, according to the decision of the Constitutional Court:

“Thanks to the two judgments – of the Basic and Constitutional Courts, in which the state was found responsible for ineffectively investigating my case, I could say that this year I am welcoming this Human Rights Day with a little more personal optimism and faith that changes for the better are possible, even if they came very slowly and took time – the whole ten years, as in my case. At the same time, I am sad because I feel as if somebody had stolen ten years of my life, especially during the period when this meant much more than in my youth. The Basic Court in Podgorica and Constitutional Court of Montenegro clearly stated what the state should have done, and that is conduct an effective and efficient investigation through its institutions. If it had done so, attacks against me, in the sense of a crime, would have been resolved by now – the one qualified as an attempted murder as well as the one qualified as causing general danger, which I believe was a terrorist act. Had these cases been resolved, I would have had a peaceful life and justice would have been served. This way, there is some moral and material satisfaction, and only hope that the 2007 investigation will have to be reopened sometime again and that the ongoing one will not be closed unsuccessfully or become time-barred next year. All this has completely changed my life and the life of my family. We have been through an awful lot in the past ten years. I wanted to wake up in some other place a hundred times. I am afraid that I have determined my children’s life path in some way and that one day I will be sorry for not going somewhere else with my family, to spend the rest of our lives in peace and without fear.”

 


 

Izvor: screenshot (YouTube)

Source: screenshot (YouTube)

Sejda Krdžalija, Bosniak woman, a mother of a 22-year-old musician named Sanin, who was killed during war crime gone unpunished – “deportation” of Muslim refugees from Montenegro to their enemy Bosnian Serb army:

“That May 1992, we escaped the horrors of war, full of hope that our neighbors in Montenegro would provide us protection. Instead, our sons, husbands and brothers were arrested, like the worst criminals, and deported to concentration camps, from which only a few survived. After 13 long years of searching I was able to find the remains of my son, unlike many mothers who are still unaware of the location of their children’s remains. I would not wish on anyone to ever feel so helpless and humiliated as I did then in Montenegro. And justice … what type of justice is that when all those responsible had been relieved from all responsibility. The compensation we received is some kind of substitute justice, it cannot redeem the responsibility of those who sent our loved ones to their death.”

 


 

Milisav DragojevicMilisav Dragojević, a whistleblower whose status was recognized by the decision of the Agency for Prevention of Corruption, saved from disciplinary responsibility for public warning, but with consequences in the workplace and without adequate investigation into the allegations he pointed to in the criminal complaint together with his colleagues:

“When I think about human rights in Montenegro, I feel a void, because I do not know how to achieve them, how to protect myself from those who just walk all over these rights. I have suffered injustice for a long time; my right to work, to think freely and express my opinion have been denied, as well as my right to achieve protection through court, because, in my opinion, the judiciary is dependent on politics, and is therefore unjust. Unfortunately, I have many friends who suffer injustice same as I do. The state was supposed to provide, first and foremost, an efficient and independent judicial system, which would interpret the laws consistently. I filed a lawsuit for mobbing against the state railway company I work for more than a year ago, but no preparatory hearing has been held yet. I was granted the status of a whistleblower, but was not assigned any protection, while my employer has risen above the law thanks to protection from certain individuals from high government ranks. Since I have been denied my right to work in the Railway Transport of Montenegro for some years now, my pay has been cut; I would come to work, but I was not allowed to carry out my duties. I felt isolated from the environment in which I worked. I was unjustly disciplined for speaking publicly with the best intent.”

 


 

Mijo MartinovicMijo Martinović, a victim of uninvestigated police torture, consistent with the decision of the Constitutional Court:

“I want to wish a happy Human Rights Day to all the people on Earth, and pray to God that what had happened to me be the last instance of violation of human rights in the world. On this day, when all the citizens of Montenegro should be proud to live in a country where human rights are respected, the vast majority does not feel that way because in our country, which is on its path to the EU membership, human rights are little respected. As a person who experienced one of the worst cases of torture in the history of modern Europe, by the Special Police Unit of Montenegro, I feel sad because all the state and parastatal institutions have done everything to make sure that this crime remain unresolved and that those who swore to the state and the people to protect the lives and property of citizens be not brought to justice. Every democratic state would do everything to bring to justice those who broke their oath and the law, when it was their duty to protect it. Ever since 25 police officers in full combat gear (bought with Montenegrin taxpayer money) broke my bones, my skull and my car two years ago, my life has changed, my health has been severely damaged, my safety endangered and I no longer have any trust in state authorities.”

 


 

Izvor: screenshot (YouTube)

Source: screenshot (YouTube)

Branimir Vukčević and Momčilo Baranin, victims of police torture and ineffective investigation by the State Prosecutor’s Office, according to decisions of the Montenegrin Constitutional Court:

“As victims of torture carried out against us by the Police Directorate members who remain unidentified to date, we feel unsafe and insulted.

Unsafe, as the perpetrators of torture have not been identified and brought to justice, and insulted because the competent state authorities have done nothing to ensure impartial and effective investigation.

Nowadays when all civilized nations understand that a state is a living organism, created for the common good and protection of fundamental human rights that apply equally to all, Montenegrin society is obviously still wandering through the dark corridors of Plato’s cave, without hope to soon cast off the shackles and see daylight. Violation of basic human rights has significantly affected our lives, since we still feel threatened due to the inefficiency of state authorities. There is also a real danger that abusers from the ranks of law enforcement, thanks to the inaction of state authorities, feel protected and might act in the same way on some other occasion.”

 


 

Gojko RaicevicGojko Raičević, a journalist, suffered three attacks by the law enforcement officers on the night after the October 2015 protests, none of which was investigated:

“While Human Rights Day is celebrated all over the world, in my particular case this 10th of December is the third reminder that my rights to life, freedom and security arestill endangered. Rather than protecting, the “state” I was born inthreatens my basic rights. What bothers me and many others who share similar experiences is the fact that the officials-offenders with Montenegrin insignia are still in the streets, unpunished, protected by both their superiors and state organs. Also, these state organs that should prosecute and sanction police officers-offenders are shrugging their shoulders for the third year in a row, unwilling or unable to oppose the conspiracy of silence that prevails amongst uniformed criminals. Such position of the state leaves not only a bitter taste, but also a feeling of anxiety that the injustice could happen again – to me, as someone who has been a victim of police torture three times, and to others. To hope that this will not happen again is futile if the perpetrators are not identified, prosecuted, and punished.”

 


 

Izor: Jelena Jovanović

Source: Jelena Jovanović

Braslav Borozan, a victim of an uninvestigated report of torture at police station in Podgorica, charged with the attack on five policemen:

“I feel absolutely hopeless, as I have learned from my personal experience that totalitarian dictatorship, such as in Montenegro, does not respect elementary human or civil rights on any grounds.

The state was supposed to abide by the Constitution, the laws and other legally binding international acts, to respect my fundamental rights and act on my criminal complaint against the police. In my particular case, the state has done almost everything contrary to what it was supposed to do. The fact that my complaint of torture in police custody was ignored for more than two years, while at the same time I was accused of allegedly attacking five police officers, has affected me negatively – I have been feeling hopeless and disappointed ever since, humiliated and deprived of basic human rights, lost all hope in institutions and the system as a whole. Since this agony persists for over two years now, I do not feel safe here anymore. I am labeled and discriminated against.”9/12/2017 HRA POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA: PORUKE ŽRTAVA

Sjutra je Dan ljudskih prava, vrijeme za podsjećanje na 69 godina od kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, čiji 1. član glasi:

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.”

Vrijeme za podsjećanje da ljudska prava nisu samo spisak lijepih želja, već prava koje je država dužna da obezbijedi svim ljudima na njenoj teritoriji.

Akcija za ljudska prava je zamolila neke od žrtava kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori da podijele njihove misli i osjećanja povodom sjutrašnjeg dana.

 


 

Rizo AlkovicRizo Alković, Crnogorac, Rom i Musliman, žrtva kršenja prava na zaštitu psiho-fizičkog integriteta i diskriminacije, na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava. Država nije zaštitila njega, suprugu i dvoje djece od rasističkih napada i prijetnji komšija. Alković se sa porodicom iselio u Belgiju.

“Ja ne znam da postoje ljudska prava u Crnoj Gori. Znam da postoje ljudi i NVO koje se bore za ljudska prava. Nikako se ne osjećam povodom Dana ljudskih prava jer znam da nisam usamljen, da ima mnogo ljudi koji su iste sudbine kao ja. Država je trebalo da uradi sve kontra od onoga što je radila da zaštiti moja prava. Nažalost sve što mi se dešavalo podržavali su MUP, tužilaštvo i sudije.

Šta ja dobijam ovom presudom u Strazburu? Ja sam deset godina bez adrese, oduzeli su mi stan i rad i dom, dva studenta sam morao da maknem s fakulteta, da bismo otišli da budemo bezbjedni.

Možda bih nešto dobio i ja i svi drugi ugroženi kada bi predsjednik Vlade razriješio dužnosti sve te ljude koji Crnu Goru bacaju na koljena i prikazuju kao jedan divljački i zaostali narod.”

 


 

Zdravko Cimbaljević, gej aktivista za ljudska prava, žrtva kršenja prava na zaštitu psiho-fizičkog integriteta, neistraženih prijetnji smrću, zbog čega je dobio azil u Kanadi:

“Želim da svim građanima i građankama Crne Gore poželim lijep dan ljudskih prava. Namjerno ne kažem “srećan”, jer kao što znamo, ovaj dan podsjeća koliko još posla imamo da ovaj dan učinimo zaista srećnim za sve nas. Spadam u one koji su morali da napuste našu državu zbog nepravednog i nehumanog odnosa državnog sistema. I na dan ljudskih prava, i skoro svaki put kad pomislim na Crnu Goru, prisjetim se mučnina koje su me protjerale. Osjećaj nepravde, osjećaj da u očima i policije i državnih tužilaca nijeste jednako vrijedan građanin. Svaki put kad bih stao u odbranu ljudskih prava, osjetio bih još veći pritisak, znajući šta sjutra donosi. Još veće razočarenje i od porodice, prijatelja i građana/ki koji su me prepoznavali na ulici. Samo zato što nijesam želio da lažem i krijem se. Država je pala na ispitu da zaštiti tada jedinog građanina koji se otvoreno borio za prava manjine i LGBTIQ zajednice čiji pripadnici i danas trpe nasilje, poniženja, prijetnje i nedovoljnu zaštitu države. Kanada je zemlja za primjer mnogim državama, posebno Crnoj Gori. Kanadski premijer se javno izvinio LGBTIQ zajednici zbog nepravde koju su doživljavali u prošlosti. Država je priznala da nije zaštitila svoje građane i građanke i zatražila oproštaj. Možda bi crnogorska vlada mogla da nauči iz ovog primjera i pripremi se za jedno istinsko izvinjenje.”

 


 

Izvor: screenshot (YouTube)

Izvor: screenshot (YouTube)

Tufik Softić, novinar istraživač, žrtva dva nedjelotvorno istražena napada, u skladu s odlukom Ustavnog suda:

“Zahvaljujući dvijema presudama, Osnovnog i Ustavnog suda, u kojima je država osuđena zbog nedjelotvorne istrage u mom slučaju, mogao bih reći kako ove godine Međunarodni dan ljudskih prava dočekujem sa malo više ličnog optimizma i vjere da su moguće promjene na bolje, makar one dolazile i vrlo sporo, kao što je to, kada se o meni radi, čitavih deset godina. Ujedno sam, međutim, i žalostan, zato što se osjećam kao da mi je neko ukrao tih deset godina života, i to u životnom periodu kada to znači mnogo više nego u mladosti. Osnovni sud u Podgorici i Ustavni sud Crne Gore jasno su kazali šta je trebalo država da radi. Država je kroz svoje institucije morala da vodi djelotvornu i efikasnu istragu i da do sada imamo u krivičnom smislu riješene slučajeve napada na mene, i onaj koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva i drugi koji se kvalifikuje kao izaivanje opšte opasnosti, a mislim da je to bio teroristički akt. Da su ti slučajevi krivično riješeni, imao bih miran život i to bi bila pravda. Ovako, tu je neka moralna i materijalna satisfakcija, i samo nada da će istraga za slučaj iz 2007. godine morati jednom opet da se otvori, da ova druga koja se još vodi neće biti zatvorena neuspješno i neće zastariti sljedeće godine. Sve to je u potpunosti promijenilo život i meni i mojoj porodici. Prošli smo sve i svašta za ovih deset godina. Stotinu puta sam poželio da se probudim na nekom drugom mjestu. Bojim se da svojoj djeci nisam na neki način odredio život i da mi jednog dana ne bude žao što nisam otišao negdje drugo sa čitavom porodicom, da ostatak života provedemo u miru i bez straha.”

 


 

Izvor: screenshot (YouTube)

Izvor: screenshot (YouTube)

Sejda Krdžalija, Bošnjakinja, majka 22-godišnjeg muzičara Sanina, stradalog u nekažnjenom ratnom zločinu “deportacije” muslimanskih izbjeglica iz Crne Gore njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba:

“Tog maja 1992. godine pobjegli smo od ratne strahote puni nade da će nam naši susjedi u Crnoj Gori pružiti zaštitu. Umjesto toga, naši sinovi, muževi i braća su kao najveći zločinci hapšeni i deportovani u koncentracione logore iz kojih su se samo rijetki spasili. Nakon 13 dugih godina traganja uspjela sam naći posmrtne ostatke moga sina, dok druge majke nijesu ni do danas. Željela bih da se nikada i niko ne osjeti tako bespomoćno i poniženo kao ja tada u Crnoj Gori. A pravda… kakva je to pravda kad su odgovorni oslobođeni svake odgovornosti. Odšteta koju smo dobili je nekakva zamjena pravde, ali ne može otkupiti odgovornost onih koji su naše najmilije isporučili u smrt.”

 


 

Milisav Dragojevic

Milisav Dragojević, zviždač, čiji je status priznat odlukom Agencije za sprječavanje korupcije, spašen disciplinske odgovornosti za javno upozoravanje, ali s posljedicama na radnom mjestu i bez adekvatne istrage navoda koje je sa kolegama istakao i u krivičnoj prijavi:

“Kada razmišljam o ljudskim pravima u Crnoj Gori, osjećam neku prazninu, jer ne znam kako ih ostvariti, kako se zaštititi od onih koji gaze ta prava. Već dugo trpim nepravdu, uskraćuje mi se pravo na rad, pravo da slobodno mislim, da saopštim mišljenje, da ostvarim zaštitu putem suda, jer je sudstvo, po mom mišljenju, zavisno od politike, a time nije pravedno. Nažalost, imam dosta prijatelja koji trpe nepravdu kao i ja. Država je trebalo da obezbijedi, prije svega, efikasno i slobodno sudstvo, koje će dosljedno tumačiti zakone. Tužio sam firmu u kojoj radim zbog mobinga od strane poslodavca prije više od godinu dana, a još nije održano ni pripremno ročište. Dobio sam status zviždača, ali mi nije pružena nikakva zaštita, poslodavac se izdvojio iznad zakona jer ima zaštitu od pojedinaca iz vrha vlasti. Uskraćivanjem mog prava na rad u Željezničkom prevozu Crne Gore već nekoliko godina primam umanjenu platu, dolazio sam na posao, a nije mi dato da radim. Osjećao sam se izolovan od okruženja u kojem radim, disciplinski sam bio nepravedno kažnjen za javno izgovorenu riječ u najboljoj namjeri.”

 


 

Mijo Martinovic

Mijo Martinović, žrtva neistražene policijske torture, prema odluci Ustavnog suda:

“Želim da čestitam svim ljudima na zemljinoj kugli dan ljudskih prava, i da se molim bogu da ono što se desilo meni, bude poslednje kršenje ljudskih prava u svijetu. Na današnji dan, kada bi svi građani Crne Gore, trebali da budu ponosni da žive u državi gdje se poštuju ljudska prava, velika većina se ne osjeća tako, jer u našoj državi koja je na putu ulaska u EU, ljudska prava se vrlo malo poštuju. Ja koji sam doživio jednu od najvećih tortura u istoriji moderne Evrope, od Specijalne policijske jedinice CG, osjećam se tužno, jer su sve državne i paradržavne institucije učinile sve da se ovaj zločin ne otkrije i da se ne privedu pravdi, oni koji se zaklinju državi i narodu da će braniti živote i imovinu građana. Svaka demokratska država bi uradila sve da privede pravdi te ljude koji su pogazili zakletvu i zakon, iako im je dužnost bila da ga štite. Od kako je 25 policajaca u punoj ratnoj opremi (koja je kupljena novcem poreskih obveznika CG) prije dvije godine lomila moje kosti, glavu i moj automobil, život mi se promijenio, zdravlje mi je teško narušeno i sigurnost ugrožena i nemam više povjerenja u državne organe.”

 


 

Izvor: screenshot (YouTube)

Izvor: screenshot (YouTube)

Branimir Vukčević i Momčilo Baranin, žrtve policijskog zlostavljanja i nedjelotvorne istrage državnog tužilaštva, prema odlukama Ustavnog suda Crne Gore:

“Kao žrtve torture sprovedene nad nama od strane još uvijek neidentifikovanih pripadnika Uprave policije, osjećamo se nesigurno i uvrijeđeno.

Nesigurno, jer počinioci torture nisu identifikovani ni privedeni pravdi, uvrijeđeno, jer nadležni državni organi nisu uradili ništa da obezbijede nepristrasnu i efikasnu istragu.

U vrijeme kad su svi civilizovani narodi državu shvatili kao živi organizam, stvoren radi opšteg dobra i zaštite temeljnih ljudskih prava koja važe podjednako za sve, crnogorsko društvo očigledno još uvijek tumara po mračnim hodnicima Platonove pećine, bez nade da će se u skorije vrijeme osloboditi okova i ugledati svjetlost dana. Kršenje osnovnih ljudskih prava uticalo je znatno na naš život, jer se, zahvaljujući neefikasnosti državnih organa, i dalje osjećamo ugroženo. Postoji i realna opasnost da zlostavljači iz redova policije, zahvaljujući pasivnosti državnih organa, pomisle da su zaštićeni i da nekom sledećom prilikom postupe na isti način.”

 


 

Gojko Raicevic

Gojko Raičević, novinar, pretrpio tri napada službenika policije u noći poslije protesta u oktobru 2015. godine, od kojih ni jedan nije istražen:

“Dok se širom svijeta obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, ovaj 10. decembar je, u mom konkretnom slučaju, treći po redu podsjetnik da mi je pravo na život, slobodu i sigurnost i dalje ugroženo. Umjesto da štiti, “država” u kojoj sam rođen ugrožava moja osnovna prava. Ono što onespokojava i mene i mnoge druge koji dijele slično iskustvo, jeste činjenica da su službenici-prestupnici sa crnogorskim insignijama i dalje nekažnjeni na ulicama, zaštićeni, kako od svojih nadređenih, tako i od državnih organa. Takođe, ti organi koji treba da procesuiraju i sankcionišu policijske službenike-prestupnike, već treću godinu za redom sliježu ramenima, nevoljni ili nemoćni da se suprostave zavjeri ćutanja koja vlada među uniformisanim kriminalcima. Ovakav odnos države ostavlja gorak ukus, ali i bojazan da se učinjena nepravda može ponoviti, kako meni koji sam tri puta bio žrtva policijske torture, tako i drugima. Nadati se da se neće ponoviti je uzaludno, ako počinioci ne budu otkriveni, procesuirani i osuđeni.”

 


 

Izor: Jelena Jovanović

Izvor: Jelena Jovanović

Braslav Borozan, žrtva neistražene prijave povrjeđivanja u policijskoj stanici u Podgorici, optužen za napad na petoricu policajaca:

“Osjećam se apsolutno beznadežno, jer sam se na ličnom primjeru uvjerio da jedan totalitarni i diktatorski sistem, kakav je ovaj u Crnoj Gori, ne poštuje elementarna ljudska i građanska prava po bilo kojem osnovu.

Država je trebala da se pridržava Ustava i zakona i drugih međunarodnih akata, na koje se obavezala, i da ispoštuje moja elementarna prava i postupi po mojoj krivičnoj prijavi protiv policije. U mom konkretnom slučaju država je uradila gotovo sve suprotno onome što je trebala da uradi. To što se moja prijava zlostavljanja koje sam pretrpio u policijskoj stanici ignoriše više od dvije godine, dok me optužuju da sam navodno sam napao petoricu policajaca, na mene je uticalo potpuno negativno – od tada se osjećam beznadežno, razočarano, izgubio sam svaku nadu u institucije i sistem u cijelini, ponižen sam, lišen elementarnih ljudskih i građanskih prava. S obzirom da ta agonija traje preko 2 godine, ovdje se više ne osjećam bezbjedno, etiketiran sam i diskriminisan.”7/12/2017 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TO JUDGE THE RESPONSE OF MONTENEGRO TO POLICE TORTURE

The victims of police brutality in Zlatarska Street in Podgorica, Branimir Vukčević and Momčilo Baranin, will be submitting an application to the European Court of Human Rights against Montenegro as they continue to be victims of human rights violation due to ineffective investigation. The Basic State Prosecutor’s Office in Podgorica failed to execute Constitutional Court decisions and investigate the police ill-treatment against Vukčević and Baranin at the level of the minimum European standard.

The Basic State Prosecutor’s Office submitted to the Constitutional Court a report on the enforcement measures following the decisions of the Court ordering state prosecution to take “appropriate actions and measures within three months to execute a thorough, efficient and independent investigation, which would provide for the identification and prosecution of police officers of the Montenegrin Police Directorate – Special Anti-Terrorist Unit – who committed the criminal offense of abuse on 24 October 2015″ and to submit the report on the execution of the decisions.

The report, submitted by the Constitutional Court to the injured parties, shows formalistic approach of the Basic State Prosecutor’s Office in the execution of court decisions, and appears only as the attempt to present the state prosecutor’s previous inadequate performance as the greatest possible achievement of the investigation of this case. This approach has in fact been supported by the Supreme State Prosecutor, because in the letter of the 20th of October 2017 to the President of the Constitutional Court, he stated that he himself was undertaking some legal action in the case. Therefore, we conclude that the state prosecution as a whole has no capacity to provide for an investigation of perpetrators of criminal offences in the police in line with the European minimum standard of human rights.

In their commentary on the prosecution’s report sent to the Constitutional Court and the Supreme State Prosecutor, the victims pointed to the basic shortcoming in the investigation – the failure of the state prosecutor to critically examine police reports on the event, as required by the standard established in the practice of the European Court of Human Rights. The Basic State Prosecutor’s Office thus failed to properly conduct examination of the members of the Special Anti-Terrorist Unit, to provide for a forensic examination of the video recording of the beating, to examine who was in charge of the police vehicles shown on the video, to examine contradictory reports and testimonies of the police representatives on the incident, including the claim that “the service for recording the realized communications in the TETRA system (police communication) did not work”, etc. The Basic State Prosecutor’s Office also did not show any interest in the claims of Milenko Kićović, who in October publicly announced that he was also abused by the police in the same street and at the same time as Vukčević and Baranin, and that was reported in the media.

Finally, we are not neglecting the fact that the Police Directorate acted like they were mocking the investigation, not ready to investigate the perpetrators of criminal offenses among those who are still its officers and actively apply official authority in Montenegro. We consider this fact as a continuing and frightening failure of the Government to ensure the rule of law, and we expect the European Court of Human Rights and other bodies of the Council of Europe to clearly state this, based on the complaint of the injured Vukčević and Baranin.

The following documents are available for download: the Basic State Prosecutor’s Office report to the Constitutional Court, the commentary of the report by the injured parties, as well as a a letter from the Supreme State Prosecutor to the President of the Constitutional Court, which we received on the basis of a request for free access to information.