24/10/2016 A YEAR AFTER POLICE TORTURE ON PODGORICA STREETS

A year after numerous members of the police brutally tortured Milorad Martinović, had beaten-up two people in Miljana Vukova street (“Zlatarska” street) and injured the editor of the Portal IN4S Gojko Raičević, the State Prosecutor’s Office accused only two members of the Special Anti-Terrorist Unit (SAJ) for beating Martinović, the SAJ commander Radosav Lješković for obstructing the investigation and no one else. In addition to those cases that have been video recorded, several other unarmed citizens also reported being beaten-up by the police, but the public was not informed that anyone had been identified and charged as well.

Biased absolving of police officers as perpetrators of crimes seriously undermines the ability of the very Police and State Prosecutor’s Office responsible for the implementation of an independent investigation to ensure the rule of law in all other cases.

Because of the apparent obstruction of the investigation by the police, which proved unwilling and unable to identify the perpetrators of the crimes in their ranks, we have expected and still expect the Police director, Slavko Stojanović, to resign or be removed from office.

The State Prosecutor’s Office should not have surrendered and become satisfied by identification of only two persons for beating of Martinović, when it is obvious that, only in this one case, more people were involved in the execution and helping perpetrators. In such a way, the European standard of an independent and effective investigation into police torture has not been satisfied, which is the state’s obligation under the European Convention on Human Rights and the standards set by the European Court of Human Rights.

However, the indictment of the SAJ commander for obstructing the investigation was a significant improvement for the State Prosecutor’s Office of Montenegro, which previously tolerated and helped obstruction of investigations in cases of mass beatings of detainees in Prison in 2005, accused of abuse in the “Eagle’s Flight” in 2006, police torture over Aleksandar Pejanović 2008 and mistreatment in prison of prisoners Igor Milić and Dalibor Nikezić in 2009. The state prosecutors office therefore suffered an explicit criticism from the European Commission, European Committee for the Prevention of Torture (CPT), the Committee against Torture (CAT), and in cases Milić Nikezić and Eagle’s Flight from the European Court of Human Rights. No one in the police and the state prosecutor’s office was ever held accountable for unprofessional implementation of those investigations.

Bearing all this in mind, we hope that Milorad Martinović and other victims of police torture will sue the state for torture and especially for violating the right to an effective investigation of torture, also for the benefit of all other citizens, and lead to the implementation of European standards in Montenegro. Those standards also include determination of responsibility of all civil servants for failing to provide for the rule of law in all those cases.24/10/2016 PORTAL VIJESTI: HRA: OČEKUJEMO DA STOJANOVIĆ PODNESE OSTAVKU ZBOG OPSTRUKCIJE

Članak “HRA: Očekujemo da Stojanović podnece ostavku zbog opstrukcije” je dostupan ovdje.

clanak24/10/2016 GODINU DANA POSLE POLICIJSKE TORTURE NA ULICAMA PODGORICE

Posle godinu dana od brutalne policijske torture više pripadnika policije nad Miloradom Martinovićem, prebijanja dvojice građana u ulici Miljana Vukova (tzv. ulici Zlatara) i povrijeđivanja urednika portala IN4S Gojka Raičevića, državno tužilaštvo je optužilo samo dva pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice policije (SAJ) za prebijanje Martinovića, komandanta SAJ Radosava Lješkovića za opstrukciju istrage i nikoga više. Pored tih slučajeva koji su zabilježeni video snimcima, prijavljeno je da su pripadnici policije prebili i nekoliko drugih nenaoružanih građana koji nisu pružali otpor, ali javnost nije obaviještena da je i zbog toga bilo ko identifikovan i optužen.

Pristrasno gledanje kroz prste izvršiocima krivičnih djela unutar policije ozbiljno dovodi u pitanje sposobnost takve policije i državnog tužilaštva nadležnog za sprovođenje nezavisne istrage da vladavinu prava obezbijede i u svim drugim slučajevima.

Zbog očigledne opstrukcije u policiji, koja se pokazala nevoljnom i nesposobnom da identifikuje izvršioce krivičnih djela u svojim redovima, očekivali smo i očekujemo da njen direktor, Slavko Stojanović podnese ostavku ili bude smijenjen.

Državno tužilaštvo nije smjelo da se preda i da se zadovolji identifikacijom samo dvije osobe zbog prebijanja Martinovića, kada je očigledno u izvršenju i pomaganju izvršiocima samo u tom slučaju učestvovalo mnogo više osoba. Na taj način nije obezbijeđen evropski standard nezavisne i djelotvorne istrage policijske torture, što je obaveza države na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima i standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Ipak, optuživanje komandanta SAJ za opstrukciju istrage je značajan napredak za državno tužilaštvo Crne Gore, koje je ranije tolerisalo i pomagalo opstrukcije istraga u slučajevima masovnog prebijanja pritvorenika u ZIKS-u 2005. godine, zlostavljanja okrivljenih u ”Orlovom letu” 2006, policijske torture nad Aleksandrom Pejanovićem 2008. i zlostavljanja u zatvoru zatvorenika Igora Milića i Dalibora Nikezića 2009, i zbog toga pretrpjelo izričite kritike Evropske komisije, Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, Komiteta protiv mučenja, a u slučajevima Milić Nikezić i Orlov let i Evropskog suda za ljudska prava. Nikada niko ni u policiji ni u državnom tužilaštvu nije bio pozvan na odgovornost zbog neprofesionalnog sprovođenja pomenutih istraga.

Imajući sve to u vidu, nadamo se da će Milorad Martinović i druge žrtve policijske torture tužiti državu posebno zbog kršenja prava na sprovođenje djelotvorne istrage da bi tako, za dobrobit i svih ostalih građana i građanki, doveli do primjene evropskih standarda u Crnoj Gori. Ovi standardi uključuju i pozivanje na odgovornost svih državnih službenika koji u tim slučajevima nisu obezbijedili vladavinu prava.Obavještenje

Obavještavamo da je prijave na konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO) osim na e-mail hra@t-com.me moguće slati i na e-mail adresu martina@hraction.org
Hvala.

Akcija za ljudska prava.20/10/2016 PITANJA I NEDOUMICE U VEZI SA KONKURSOM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Pitanje: Poštovana, molim Vas za odgovor na pitanje: ako email sa projektnom dokumentacijom pošaljemo do ponoći 23. oktobra, da li je u redu da štampane primerke pošaljemo poštom dan kasnije, u ponedeljak 24. oktobra? Hvala i pozdrav.

Odgovor: Poštovana, hvala Vam na interesovanju za naš program malih grantova. Kako ste rekli, potrebno je da svu dokumentaciju pošaljete mailom u nedjelju 23.10.2016. do ponoći. Štampanu dokumentaciju, imajući u vidu da u nedjelju pošta ne radi, pošaljite najkasnije u ponedjeljak prijepodne ekspres poštom da bismo je primili najkasnije u utorak. Dostavljanje redovnom poštom može da traje i tri dana, a to bi nas onemogućilo da odlučimo do 28.10. kako smo planirali. Stojimo Vam na raspolaganju za dalja pitanja.19/10/2016 PORTAL DAN: PRIJETNJE SMRĆU SAMO PREKRŠAJ

Članak “Prijetnje smrću samo prekršaj” je dostupan ovdje.

slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/10/2016 HRA CONDEMNS THREAT TO JOURNALIST SINIŠA LUKOVIĆ AND DECISION OF THE BASIC STATE PROSECUTOR’S OFFICE IN KOTOR TO QUALIFY IT AS MISDEMEANOUR

Human Rights Action (HRA) condemns recent threats against journalist Siniša Luković from the daily newspaper Vijesti, as well as threatening journalists in principle. Journalists must be free to do their job of informing the society and without their safety being compromised. These have been the 10th threats reported by journalists in Montenegro since January 2014. According to HRA information, additional five journalists received threats that have not been reported.

HRA is concerned about the decision of the deputy Basic State Prosecutor in Kotor to qualify threats to journalist Luković as a misdemeanor and not as a criminal offense Endangering security, because the more lenient qualification does not match the social need to combat threats to journalists for carrying out their work. With such qualification the State Prosecution Office communicates the opinion of the state that threats to journalists are not an occurrence of special social significance. Also because of such tendency, HRA advocates for adding specific criminal offences to the Criminal Code, which would provide adequate deterrence and stricter punishment of those who threaten or attack journalists or in other ways prevent their work.

In this case it is not disputed that the journalist Luković was threatened for performing his journalistic work, i.e. reporting about the person who threatened him and that the journalist felt threatened because of this. In the criminal charge (in which HRA had insight) submitted by the journalist’s wife, it is stated that B.M. threatened him in front of his wife and minor children saying: “Siniša does not know what awaits him … something nice, very nice”, because Luković reported about the incident at a polling station mentioning that the participant in the incident was formerly convicted for a criminal offence.

According to the Criminal Code Commentary, for the existence of the criminal act Endangering Security of Article 168 of the Criminal Code “it is of no importance whether one really had intention to carry out the threat. The act is finished when the threat realized a feeling of endangerment to the person who is threatened, when there is a fear of his life or physical integrity, or the physical integrity or the life of close relatives”. In this case, the injured party confirmed to had felt threatened.

Luković is a journalist who, among other things, reports about corruption and organized crime, and who was threatened in the past. The person who threatened him was convicted in the first instance. Now he was threatened by a man who, according to allegations in the criminal charge, did not contest the fact that he was sentenced for a criminal offense.

We expect the Supreme State Prosecutor Mr. Ivica Stanković to reconsider the decision of the deputy Basic State Prosecutor Mrs. Čolan Deletić to qualify the threat in this case as a misdemeanor and to ensure that both in this, as well as in all similar cases, threats against journalists are qualified as criminal offenses.18/10/2016 POVODOM PRIJETNJI NOVINARU SINIŠI LUKOVIĆU I ODLUCI OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U KOTORU DA PRIJETNJE KVALIFIKUJE KAO PREKRŠAJ

Povodom prijetnji novinaru Siniši Lukoviću iz dnevnog lista Vijesti, Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje i te prijetnje i samu pojavu prijetnji novinarima. Novinari moraju imati slobodu da obavljaju svoj posao informisanja društva i zbog toga im ne smije biti ugrožena bezbjednost. Ovo su 10. po redu prijetnje koje su novinari prijavili od januara 2014. godine. Prema istraživanju HRA u međuvremenu je još pet novinara dobilo prijetnje koje nisu prijavili.

HRA  je zabrinuta zbog odluke zamjenice osnovnog državnog tužioca u Kotoru da prijetnje novinaru Lukoviću kvalifikuje kao prekršaj, a ne krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti, zato što blaža kvalifikacija ne odgovara društvenoj potrebi suzbijanja prijetnji novinarima zbog obavljanja njihovog posla. Ovakvom kvalifikacijom državno tužilaštvo šalje poruku da država smatra da prijetnje novinarima nisu pojava od posebnog društvenog značaja. Upravo zbog takve tendencije, HRA se zalaže za to da se zakonom propišu posebna krivična djela čime bi se obezbijedila adekvatna generalna prevencija i strožije kažnjavanje onih koji prijete ili napadaju novinare ili ih na druge načine sprečavaju u radu.

U ovom slučaju nije sporno da je novinaru Lukoviću prijećeno u vezi obavljanja novinarskog posla, tj. izvještavanja o osobi koja mu je prijetila, kao i da se novinar zbog toga osjetio ugroženim. U krivičnoj prijavi u koju je HRA imala uvid, a koju je podnijela supruga novinara, tvrdi se da mu je B. M. pred suprugom i maloljetnom djecom zaprijetio riječima:  „Siniša ne zna šta ga čeka … čeka ga nešto lijepo, jako lijepo“, zbog toga što je Luković izvještavao o incidentu na biračkom mjestu i u okviru toga pomenuo da je učesnik tog incidenta ranije pravosnažno osuđivana osoba.

Prema komentaru Krivičnog zakonika, za postojanje krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 Krivičnog zakonika ”nije od značaja za postojanje djela da li je onaj koji prijeti stvarno imao namjeru da realizuje prijetnju. Djelo je svršeno kad je prijetnjom ostvareno osjećanje ugroženosti kod lica kome se prijeti, kad kod njega postoji strah za svoj život ili tjelesni integritet, odnosno za tjelesni integritet ili život bliskih srodnika”. U ovom slučaju, oštećeni je potvrdio da se osjetio ugroženim.

Luković je novinar koji pored ostalog izvještava i o korupciji i organizovanom kriminalu, i kome je ranije već prijećeno. Osoba koja mu je prijetila je osuđena prvostepenom presudom. Sada mu je prijetio čovjek koji, prema tvrdnji u krivičnoj prijavi, nije osporavao činjenicu da je bio pravosnažno osuđen za krivično djelo.

Očekujemo da Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković u okviru svojih nadležnosti i u svjetlu svih navedenih okolnosti preispita odluku zamjenice ODT-a Čolan Deretić da prijetnje u ovom slučaju kvalifikuje kao prekršaj i da obezbijedi da se u ovom i svakom sličnom slučaju prijetnje novinarima kvalifikuju kao krivično djelo.17/10/2016 MONTENEGRO AND THE INTERNATIONAL DAY FOR THE ERADICATION OF POVERTY

Montenegro is a state which Constitution says it is the state of social justice (Art. 2), and responsible for the establishment of social justice (Preamble). The Constitution also says the state provides material security to the person who is unable to work and without means of living (art. 57, para. 2). However, the reality is far from the Constitution.

In practice, much more citizens of Montenegro barely survive than 53,772 people (8.6%) which formally fall below the poverty line, according to official MONSTAT estimates worked for the last time in 2013, based on estimates that an adult consumes up to 186,45 euros per month.

The amounts of social aid are still several times lower than the costs of survival and the amount of average wage cannot provide for minimal costs of living for a family of four. In Montenegro, the average wages without taxes and contributions amounts to 502 euro, the value of the minimum consumer basket for a family of four is superficially and very restrictively estimated at 807 euro (December 2015), while social aid – material benefit for a family of four amounts to just 108 euro, and therefore does not ensure bare survival, let alone material security in accordance with the Constitution.

Montenegro has not done anything to fulfill recommendations of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights from December 2014 in order to increase the amount of social benefits and provide an adequate standard of living for the socially vulnerable people, especially the unemployed, the elderly and persons with disabilities, to establish shelters for the homeless and properly solve the problem of people living in a psychiatric hospital in Kotor because they have nowhere else to go.

Inappropriate spending of funds from the budget continued this year as well. The Ministry of Labor and Social Welfare in just over a year (up to 22 October 2015) transferred almost one million euros to the Montenegrin Tourist Organization and for the purposes of resolving housing issues for their employees, and then the Ministry of Education followed suit and in April 2016 donated 800,000 euros to Budućnost sport club. Out of 36 million euros expected to be available for rehabilitation and employment of persons with disabilities and hence reduce poverty of that population, only less than 2 million was spent for the purpose.

HRA supports the proposal of the Food Bank that the Government should adopt the Strategy for Combating Poverty and urges for immediate implementation of recommendations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.17/10/2016 CRNA GORA I MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

dan-borbe-protiv-siromastvaCrna Gora je država u čijem Ustavu piše da je država socijalne pravde (čl. 2), odnosno da je odgovorna za uspostavljanje socijalne pravde (Preambula). Takođe piše da država obezbjeđuje materijalnu sigurnost licu koje je nesposobno za rad i nema sredstava za život (čl. 57, st. 2). Međutim, realnost je daleko od Ustava.

U praksi, mnogo veći broj građana Crne Gore jedva sastavlja kraj s krajem od 53.772 onih (8,6%) koji zvanično spadaju ispod linije siromaštva, prema procjenama koje je MONSTAT poslednji put radio 2013. godine, na osnovu procjene potrošnje odrasle osobe do 186,45 eura mjesečno.

Iznosi socijalnih davanja i dalje su višestruko manji od iznosa koji je neophodan za preživljavanje od gladi, a iznos prosječne plate ni blizu ne može da obezbijedi troškove života četvoročlane porodice. U Crnoj Gori prosječna plata, bez poreza i doprinosa iznosi 502 eura, vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu se površno i krajnje restriktivno procjenjuje na 807 eura (decembar 2015. godine), dok je socijalna pomoć – materijalno obezbjeđenje za četvoročlanu porodicu samo 108 eura, pa ni blizu ne obezbjeđuje preživljavanje, a kamoli materijalnu sigurnost kako Ustav nalaže.

Crna Gora do danas nije uradila ništa da ispuni preporuke koje joj je uputio UN Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava u decembru 2014. godine da poveća iznose socijalnih davanja i obezbijedi odgovarajući životni standard za socijalno ugrožene, posebno za nezaposlene, starije i osobe sa invaliditetom, da se osnuju skloništa za beskućnike i odgovarajuće riješi problem ljudi koji žive u psihijatrijskoj bolnici u Kotoru jer nemaju gdje drugo.

Nenamjensko trošenje para iz budžeta nastavljeno je i ove godine. Stopama Ministarstva rada i socijalnog staranja koje je u periodu od nešto više od godinu dana (zaključno sa 22.10.2015) od svojih sredstava preusmjerilo skoro milion eura Turističkoj organizaciji i za potrebe rješavanja stambenih pitanja svojih zaposlenih, krenulo je Ministarstvo prosvjete koje je u aprilu ove godine sportskom klubu Budućnost poklonilo 800.000 eura. Od 36 miliona eura koliko je trebalo da bude na raspolaganju za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i smanjenje siromaštva te populacije, u te svrhe je potrošeno manje od 2 miliona.

HRA podržava predlog Banke hrane da Vlada usvoji Strategiju za suzbijanje siromaštva i apeluje na hitnu primjenu preporuka Komiteta za ekonomsko-socijalna prava.17/10/2016 „VIBER“ AND „WHATSAPP“ SHUTDOWN DURING PARLIAMENTARY ELECTIONS IN MONTENEGRO IN BREACH OF FREE SPEECH

viver-watsapp_logo_newThe shutdown of applications “Viber” and “WhatsApp” on the day of parliamentary elections by telecommunication operators in Montenegro and the Agency for Electronic Communications and Postal Services, because a number of users of these applications received a message that the ruling political party was allegedly buying votes, was contrary to the freedom of expression and the Constitution of Montenegro, which says that only a competent court may prevent dissemination of information and ideas via public media according to narrowly defined reasons by the Constitution.

HRA believes that shutdown of applications was not necessary in a democratic society and was not proportional to the objective – preventing unsolicited communication of political messages in order to protect the honor and reputation of one political party.

We believe that the fact that a number of users of these applications received (unwanted) political message, is not sufficient justification to resort to such drastic measures and suspended all users from all communications without their will and even without notice.

Nevertheless, the Article 145, paragraph 4 of the Law on Electronic Communications allows national regulator (the Agency for Electronic Communications and Postal Services) to order the operators to suspend internet and telephone communication without restriction, if it finds such action “justifiable in the cases of deceit or abuse.”HRA finds that this Article of the Law on Electronic Communications in principle allows for arbitrary and unlimited restriction of internet and telephone communications in Montenegro, and is therefore contrary to international human rights agreements and the Constitution of Montenegro. HRA will therefore submit an initiative to the Constitutional Court to declare it unconstitutional. In the meantime, we urge the Agency to take into account that over the Law on Electronic Communications there are the Constitution of Montenegro and international human rights agreements and to refrain from applying of this Article until the decision of the Constitutional Court.

The attitude of the Committee for Human Rights (CCPR, General Comment 34 on Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, para. 43) and the European Court of Human Rights (see the judgment in the case of Ahmet Yildirim v. Turkey, 2012 para. 64) is that restricting access to the internet, including work of the operators who provide such access, must be in accordance with international standards of freedom of expression, proportionate to the legitimate aim and necessary in a democratic society. This means that restrictions must be precisely regulated, must provide judicial review to prevent abuses and “should not, for example, enable you to ban publication of material just because it criticizes the government” (CCPR, see above).

The Montenegrin media reported that the operator Mtel announced that “by order of the Agency, operators were required to implement a measure of a temporary ban on the use of those applications, because they are used for unwanted communication, and in accordance with the provisions of the Law on Electronic Communications. The Act provides that the communication for direct marketing purposes is allowed only with the prior consent of users.” The director of the Agency for Electronic Communications and Postal Services said in a statement for the portal Antena M that the order for shutdown of Viber and WhatsApp’s was brought because operators cannot control messages with propagandistic content, which in unlimited quantities arrive via these services and in a statement to daily Pobjeda today confirmed that the Agency applied the Article 145 HRA assesses as unconstitutional.17/10/2016 POVODOM JUČERAŠNJEG ISKLJUČIVANJA APLIKACIJA ”VIBER” I ”WHATSAPP” U CRNOJ GORI

viberAkcija za ljudska prava (HRA) smatra da je jučerašnje potpuno isključivanje aplikacija ”Viber” i ”WhatsApp” od strane telekomunikacionih operatera u Crnoj Gori i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zbog toga što je jedan broj korisnika tih aplikacija dobio poruku da politička stranka na vlasti navodno kupuje glasove, bilo protivno slobodi izražavanja (koja uključuje i pravo na prijem izražavanja) i Ustavu Crne Gore, koji kaže da samo nadležni sud može spriječiti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obavještavanja iz Ustavom usko definisanih razloga.

HRA smatra da isključivanje aplikacije nije bilo neophodno u demokratskom društvu, tj. nije bilo srazmjerno cilju – da se spriječi komunikacija političke poruke u cilju zaštite časti i ugleda pomenute političke partije.

Smatramo da to što je jedan broj korisnika ovih aplikacija dobio (neželjenu) političku poruku, nije dovoljno opravdanje da se pribjegne tako drastičnoj mjeri i svim korisnicima  suspenduju sve komunikacije, bez njihove volje i čak prethodnog upozorenja.

Član 145, tačka 4 Zakona o elektronskim komunikacijama omogućava Agenciji da naredi operaterima da, neograničeno, suspenduju internet i telefonsku komunikaciju ako nađe da je to ”opravdano u slučajevima prevare ili zloupotrebe”. HRA smatra da ovaj član Zakona o elektronskim komunikacijama u principu omogućava proizvoljno i neograničeno ograničavanje internet i telefonskih komunikacija u Crnoj Gori, da je zbog toga suprotan međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i Ustavu Crne Gore,  pa će HRA zbog toga podnijeti inicijativu Ustavnom sudu da ga proglasi neustavnim. U međuvremenu apelujemo na Agenciju da vodi računa da iznad Zakona o elektronskim komunikacijama postoji i Ustav Crne Gore i međunarodni ugovori o ljudskim pravima i da se uzdrži od primjene ovog člana do odluke Ustavnog suda.

Stav Komiteta UN za ljudska prava (vidi Opšti komentar 34 o članu 19 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, tačka 43) i Evropskog suda za ljudska prava (vidi presudu u predmetu Ahmet Yildirim v. Turkey, 2012. tač. 64) je da svako ograničavanje pristupa internetu, uključujući i rad operatera koji omogućavaju taj pristup, mora biti u skladu sa međunarodnim standardom slobode izražavanja, srazmjerno legitimnom cilju i neophodno u demokratskom društvu. Ovo znači da ograničenja moraju biti precizno propisana, moraju obezbijediti sudsku kontrolu da bi se spriječile zloupotrebe i ”ne smeju, npr. omogućiti da se zabrani objavljivanje materijala samo zato što kritikuje vlast” (UN Komitet, vidi gore).

whatsapp Podsjećamo, mediji su izvjestili da je operater Mtel saopštio da su “prema nalogu Agencije, operatori bili dužni da sprovedu mjeru privremene zabrane korišćenja navedenih aplikacija, jer su upotrijebljene za neželjenu komunikaciju, a u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama. Zakon predviđa da je komunikacija za potrebe direktnog marketinga dozvoljena samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.” Direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kazao je u izjavi za portal Antena M da je naredba o gašenju Vibera i WhatsApp-a donešena jer operateri ne mogu da kontrolišu propagandne poruke koje u neograničenim količinama stižu preko ovih servisa.16/10/2016 PORTAL DAN – DUGOGODIŠNJA ASISTENTKINJA, LIDIJA ŠĆEPOVIĆ NAPUŠTA TAJ POSAO OGORČENA ODNOSOM NADLEŽNIH

Članak “Dugogodišnja asistentkinja, Lidija Šćepanović napušta taj posao ogorčena odnosom nadležnih” je dostupan ovdje.

slika14/10/2016 PORTAL VIJESTI: JOŠ NEMA SASTANKA NVO I MINISTARSTVA: ASISTENTI U NASTAVI I DALJE VOLONTIRAJU

Članak “Još nema sastanka NVO i Ministarstva: asistenti u nastavi i dalje volontiraju” je dostupan ovdje.

slika14/10/2016 BEZ POZIVA NA SASTANAK O ASISTENTIMA, NASTAVLJENO KRŠENJE ZAKONA

Ove nedjelje nije stigao poziv ministra prosvjete Predraga Boškovića NVO-ima za sastanak o trajnom rješavanju problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, koji je Ministarstvo prosvjete načelno najavilo.

Nije postupljeno po našem predlogu da se školama naloži da odmah sistematizuju radna mjesta asistenata, pa su tako asistenti u školama nastavili da volontiraju bez ugovora, što je prekršaj po Zakonu o volonterskom radu i Zakonu o radu.

Ministarstvo prosvjete je neopravdano propustilo da prije početka školske godine sistematizuje radna mjesta asistenata i tako obezbijedi uslove za njihov zakonit angažman i u predizbornom periodu.

Umjesto toga, nezakonito je i na brzinu angažovan nedovoljan broj volontera, od kojih su neki novi u tom poslu, i na koje posebno autistična djeca ne mogu da se naviknu.

Ostaje da se nadamo da će posle izbora doći do iskrenije posvećenosti Vlade inkluzivnom obrazovanju i suzbijanju svake vrste diskriminacije među djecom.

Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Milka Šćepanović, izvršna direktorica NVO Naše sunce