14/4/2014 Twilight of constitutionality – HRA on the third round of voting for the Supreme State Prosecutor

By voting for the Supreme State Prosecutor for the third time, the Members of the Parliament have violated the Constitution of Montenegro, which, in accordance with Amendment IV adopted in July 2013, explicitly prescribes only two rounds of voting.

In November 2013, the third round of voting for the Supreme State Prosecutor was unconstitutionally added to the Rules of Procedure – an act of lower legal force than the Constitution.

When the third round of voting was announced, after no candidate got the required 3/5 majority in the second round, Human Rights Action (HRA) immediately submitted an initiative to the Constitutional Court to review the constitutionality of the provision of the Rules of Procedure of the Parliament which prescribes the third round of voting.

>>>14/04/2014 Sumrak ustavnosti – HRA o trećem glasanju za VDT

Glasavši po treći put u postupku izbora Vrhovnog državnog tužioca, poslanici Skupštine Crne Gore su prekršili Ustav, koji prema amandmanu IV, iz jula 2013, za taj postupak izričito propisuje samo dva kruga glasanja.

Treći krug glasanja za VDT-a dopisan je neustavno Poslovnikom Skupštine, aktom niže pravne snage od Ustava, u novembru 2013.

Kada je posle drugog glasanja za VDT-a, u kome ni jedan kandidat nije dobio potrebnu 3/5 većinu, najavljen i treći krug, koji je danas održan, Akcija za ljudska prava je Ustavnom sudu odmah podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti sporne odredbe Poslovnika Skupštine kojom je dopisan treći krug.

>>>14/04/2014 International Conference “Community-oriented prisons”

logoi

The two-day International Conference “Community-oriented prisons, organized by NGO Juventas and Human Rights Action begins on Tuesday, 15 April, at 10h in hotel Maestral in Pržno.

Preliminary results of the survey in which more than 50% of prisoners in Montenegro took part will be presented during the Conference. The prisoners responded to questions on the conditions in Montenegrin prisons, their treatment by prison officers, the possibilities of working in prisons, and plans after leaving prison.

>>>14/4/2014 Međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“

logoi                    

Dvodnevna međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, koju organizuju Juventas i Akcija za ljudska prava, počinje u utorak, 15 aprila, u 10 h u hotelu Maestral u Pržnu.

Tokom konferencije biće predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja u kojem je učestvovalo više od 50% zatvorenica/ka u Crnoj Gori.  Osuđenice/i odgovarali su na pitanja o uslovima u crnogorskim zatvorima, ophođenju zatvorskih službenika prema njima, mogućnostima rada u zatvorima, te o planovima nakon izlaska iz zatvora.

>>>8/4/2014 On the constitutionality of the election of judges of the Constitutional Court, the Supreme State Prosecutor and the electoral laws

The Constitutional Court must first decide on the constitutionality of the elections of its judges

(Published on 8 April 2014 at 14:03)

 

Podgorica (MINA) –Human Rights Action (HRA) believes that, due to urgent public interest, the Constitutional Court must decide on a number of submitted initiatives as soon as possible, primarily on the review of constitutionality of the election of its own judges.

HRA representative, Danilo Ajković, said that the Constitutional Court must decide on several initiatives as soon as possible, due to the urgent public interest, even if the judges have to work overtime to achieve that.

“It is essential that the Constitutional Court first decides on the constitutionality of the election of its own judges, i.e. on the proposal for the review of constitutionality of the Constitutional Law on Implementation of Amendments to the Constitution of Montenegro, filed by the Ombudsman. Depending on the outcome of that decision, the Court should also decide on other initiatives or proposals”, Ajković said to MINA news agency.

>>>8/4/2014 O ustavnosti izbora sudija Ustavnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i izbornih zakona

Ustavni sud prvo da odluči o ustavnosti izbora sopstvenih sudija
(objavljeno 8. aprila 2014.godine u 14:03)

 

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud, zbog neodložnog javnog interesa, mora u najkraćem roku da odluči o nekoliko inicijativa koje su podnijete, a prvenstveno o ocjeni ustavnosti izbora sopstvenih sudija, smatraju u Akciji za ljudska prava (HRA).

Predstavnik HRA Danilo Ajković rekao je da se pred Ustavnim sudom nalazi nekoliko inicijativa za ocjenu ustavnosti o kojima bi zbog neodložnog javnog interesa morao da odluči u najkraćem mogućem roku, čak iako bi to za sudije značilo prekovremeni rad.

„Neophodno je da Ustavni sud prvenstveno odluči o ustavnosti izbora sopstvenih sudija, odnosno o predlogu za ocjenu ustavnosti Ustavnog zakona za sprovođenje Amandmana na Ustav Crne Gore koji je podnio ombudsman, a onda, u zavisnosti od ishoda te odluke, i o ostalim inicijativama ili predlozima“, kazao je Ajković agenciji MINA.

>>>28/3/2014 HRA submitted an Initiative to the Constitutional Court to review the constitutionality of the third round of voting for the Supreme State Prosecutor

Human Rights Action (HRA) has submitted an Initiative to the Constitutional Court of Montenegro to review the constitutionality of the provision of the Rules of Procedure of the Parliament of Montenegro, which prescribes a third round of voting for the election of the Supreme State Prosecutor (SSP) of Montenegro, contrary to the Constitution that prescribes two rounds.

Since candidate Branko Vučković did not get the support of two-thirds of MPs in the first round, and since none of the four candidates (Vučković, Jovićević, Radović, Rodić) got the required three-fifths support in the second round, the procedure for the election of the SSP should end and commence from the start, by announcing a new tender.

HRA has requested the Constitutional Court to order the Parliament of Montenegro to suspend the further procedure of the SSP’s election – the scheduled voting on the candidate who received the most votes in the second round, until the final decision on this initiative is made, because of the possible occurrence of unavoidable damages. If SSP is elected in an unconstitutional manner, it will bring into question the legal validity of the decisions he/she will render either individually or as a member of the Prosecutorial Council.

>>>28/3/2014 HRA podnijela Inicijativu za ocjenu ustavnosti trećeg glasanja za VDT-a

Akcija za ljudska prava je danas podnijela Ustavnom sudu Crne Gore Inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbe Poslovnika Skupštine Crne Gore, kojom je propisano treće glasanje za izbor Vrhovnog državnog tužioca suprotno Ustavu Crne Gore koji propisuje dva kruga glasanja.

Kako u prvom krugu glasanja kandidat Branko Vučković nije dobio dvotrećinsku podršku poslanika, a u drugom krugu niko od četvoro kandidata (Vučković, Jovićević, Radović, Rodić) nije dobio potrebnu tropetinsku podršku, procedura za izbor VDT-a bi morala da se okonča i pokreće ponovo, raspisivanjem novog konkursa.

HRA je zatražila od Ustavnog suda i da naloži Skupštini Crne Gore da obustavi dalju proceduru izbora VDT-a – zakazano glasanje o kandidatu koji je dobio najviše glasova u drugom glasanju, do donošenja konačne odluke o ovoj inicijativi, zbog mogućeg nastupanja neotklonjivih štetnih posljedica. Ako VDT bude izabran na neustavan način, dovodi se u pitanje pravna valjanost svih odluka koje bude donio bilo samostalno, bilo kao član Tužilačkog savjeta.

>>>27/3/2014 The third round of voting for the Supreme State Prosecutor is not in accordance with the Constitution

Human Rights Action believes that the procedure for election of the Supreme State Prosecutor should have ended yesterday because none of the candidates received the required 3/5 majority of votes in the second round, in accordance with the Constitution.

A provision of the Rules of Procedure of the Parliament, which is inconsistent with the Constitution prescribes that the second round of voting, regarding candidates who got the majority of votes but not the required 3/5 majority, should be repeated.

Tomorrow HRA will submit an initiative to the Constitutional Court of Montenegro to examine the constitutionality of provision 178a of the Rules of Procedure, which obviously changed the procedure for the election of the Supreme State Prosecutor, as prescribed in the Constitution.

>>>27/3/2014 Treći krug glasanja za Vrhovnog državnog tužioca nije u skladu sa Ustavom

Akcija za ljudska prava smatra da je juče trebalo okončati proceduru izbora VDT jer nijedan od kandidata/-kinja u drugom krugu nije dobio potrebnu 3/5 većinu glasova, u skladu sa Ustavom.

Ponavljanje drugog kruga glasanja, u odnosu na kandidate koji su dobili najviše glasova, ali ne i potrebnu 3/5 većinu, predviđeno je odredbom Poslovnika Skupštine koja nije u skladu sa Ustavom.

HRA će sjutra podnijeti inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore da ispita ustavnost odredbe 178a Poslovnika, kojom je očigledno izmijenjena Ustavom propisana procedura za izbor Vrhovnog državnog tužioca.

>>>26/3/2014 Reaction to the judgement of the Basic Court in Podgorica in the case of HRA v. the state of Montenegro, as the founder of daily Pobjeda

Human Rights Action (HRA) is pleased with the judgement of the Basic Court in Podgorica that ordered Montenegro, as the founder of daily Pobjeda, to publish reaction of HRA to the article published in this newspaper on 10 September 2013.

HRA initiated the lawsuit with public interest in mind and with the aim to fight for the right to objective information, which includes the obligation of the media to respect the right to a response, in accordance with the Media Law and the Code of Ethics of Montenegrin Journalists. This obligation especially binds Pobjeda, a media outlet in which the State still holds a majority stake.

>>>26/3/2014 Reagovanje na presudu Osnovnog suda u Podgorici u slučaju HRA protiv države Crne Gore, kao osnivača dnevnika Pobjeda

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo presudom Osnovnog suda u Podgorici kojom je Crnoj Gori, kao osnivaču AD Pobjeda, naloženo da objavi naše reagovanje na tekst koji je u dnevnom listu Pobjeda objavljen 10. septembra 2013. godine.

HRA je tužbu pokrenula i u javnom interesu, s ciljem da se izbor za pravo na objektivno informisanje, koje podrazumijeva obavezu medija da poštuju pravo na odgovor druge strane u javnoj polemici,  u skladu sa Zakonom o medijima i Etičkim kodeksom novinara Crne Gore. Ovo posebno obavezuje Pobjedu, kao medij koji je u većinskom vlasništvu države, i za čije postupanje država odgovara. 

>>>25/3/2014 Eviction of residents of Zvjerinjak postponed again

Human Rights Action (HRA) would like to pay tribute to Mr. Miodrag Todorović, the owner of the land on which settlement  Zverinjak was built, because he has once again accepted postponement of the execution of the judgment on the demolition of houses in which six families with more than 30 members currently live. Thus Mr. Todorović again waived his right to use his property for the benefit of the vulnerable families that include eleven children. The execution of the court decision to demolish the houses and evict the families has been postponed to 15 May.

We emphasize that the State is obliged to ensure the protection of human rights to everyone, including Mr. Todorović, who has the right to use his property, as well as to socially vulnerable families, who have the right to adequate housing and protection from homelessness. In this regard, HRA again appeals to the Ministry of Labour and Social Affairs and the municipality of Nikšić, to recognize Todorović’s goodwill and in the next 50 days until the new deadline provide alternative housing for vulnerable families living in this settlement.

>>>25/3/2014 Povodom novog odlaganja iseljenja stanovnika naselja Zvjerinjak

334159

Foto: Ivan Petrušić, Vijesti

Akcija za ljudska prava (HRA) odaje priznanje gospodinu Miodragu Todoroviću, vlasniku zemljišta na kojem je podignuto naselje Zverinjak, jer je prihvatio još jedno odlaganje izvršenja presude o rušenju objekata u kojima trenutno stanuje 6 porodica sa više od 30 članova. Gospodin Todorović je time ponovo odustao od prava da koristi svoju imovinu u korist ugroženih porodica, među kojima je jedanaestoro djece. Izvršenje sudske odluke o rušenju objekata i prinudnom iseljenju porodica odogođeno je za 15. maj.

>>>2/3/2014 On the beating of LGBT persons

Human Rights Action condemns the yesterday’s attack on two gay persons in Podgorica. We believe, based on the information we received from colleagues in the LGBT Forum Progress about the incident, that they were attacked because of their sexual orientation. This attack is encouraged by the climate of impunity for hate crimes committed so far against members of the LGBT community.

>>>