28/7/2016 HRA REFUSES TO SIGN THE AGREEMENT WITH THE PRESIDENT OF THE PARLIAMENT OF MONTENEGRO

Human Rights Action (HRA) will not sign the proposed agreement on cooperation between the Parliament and NGOs in Montenegro, which came as an initiative from the President of the Parliament Mr. Darko Pajović, because HRA considers the agreement unnecessary and inappropriate, and because HRA does not want to conclude any agreement with Mr. Pajović, who currently performs the function of the President of the Parliament.

Agreement on cooperation between the Parliament and the NGO is unnecessary, because in addition to marketing promotion it does not constitute an adequate legal basis for cooperation between the parliament and NGOs. The Rules of procedure of the Parliament of Montenegro already stipulate modalities of cooperation between the parliament and NGOs [1]. As the offered text of the agreement  does not contain anything that has not already been provided in the Rules, it is clear that the purpose of the agreement is political marketing of the President of the Parliament, which is an unworthy motive we do not want to support.

What HRA supports is the proposal to promote cooperation between the Parliament and NGOs by amendments of the Rules of procedure of Parliament, recently submitted by the Center for Development of NGOs, Center for Civic Education and Institute Alternativa.

Additionally, HRA has no confidence in sincere intentions of Mr. Pajović when it comes to human rights and support for civil society and does not want to sign any agreement with him, for two reasons. The first is that Mr. Pajović supported the violation of the Electronic Media Act during recent election of a member of the Council of the Agency for Electronic Media from the ranks of NGOs and refused to debate it at a meeting with NGO representatives on the 29th of June 2016. As Mr. Pajović did not fulfil the promise made at that meeting to inform afterwards all participants of his interpretation of the law, HRA reminded him ten days later on the promise and asked him to submit a reply, which to date he did not provided neither to us nor the public.

Also, Mr. Pajović at the session of the Assembly on the 25th of July 2016 outrageously slandered HRA and then ignored our request to apologize. He abused the position of the President of the Assembly during the debate on the law on the media, falsely accusing HRA of being a “political organization”, “protecting the interests of individual political groups” acting “solely in the interest of the concern Vijesti” and does not perform its mission properly, because “it never condemned what was done to the MPs of Positive party”. Mr. Pajović due to political interests ignored the truth that the HRA condemned the threats and insults against MPs of Positive in a statement on 1st of February 2016, as well as the fact that one of the members of the HRA working group that drafted the proposed amendments to the Media Act was Ms. Azra Jasavić, Deputy president of the Positive Montenegro.

[1] http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Poslovnik_Skupstine_Crne_Gore_2014.pdf28/7/2016 AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA NE PRIHVATA ZAKLJUČENJE SPORAZUMA SA PREDSJEDNIKOM SKUPŠTINE CRNE GORE

NVO Akcija za ljudska prava neće zaključiti Sporazum o saradnji između Skupštine Crne Gore i nevladinih organizacija u Crnoj Gori, koji je ponudio predsjednik Skupštine Darko Pajović, zato što je sporazum nepotreban i neadekvatan, i zato što sa gospodinom Pajovićem, koji trenutno obavlja funkciju predsjednika Skupštine Crne Gore, ne želimo da zaključujemo bilo kakav sporazum.

Sporazum o saradnji Skupštine i NVO je nepotreban jer osim marketinške promocije ne predstavlja adekvatan pravni osnov za saradnju parlamenta sa NVO. Podsjećamo da je na snazi Poslovnik Skupštine Crne Gore, pravni propis koji već propisuje modalitete saradnje parlamenta i NVO[1]. Kako ponuđeni tekst Sporazuma ne sadrži ništa što Poslovnikom nije već predviđeno, očigledno je da je svrha sporazuma politički marketing predsjednika Skupštine, što je nedostojan motiv i u tome ne želimo da učestvujemo.

I ovim putem podržavamo predlog da se saradnja Skupštine i NVO unaprijedi dopunama Poslovnika Skupštine, koji su nedavno predložile koleginice i kolege iz NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za građansko obrazovanje i Institut Alternativa.

Uz navedeno, Akcija za ljudska prava nema povjerenja u iskrene namjere Darka Pajovića kad su u pitanju ljudska prava i podrška civilnom sektoru i s njim ne želi da zaključuje bilo kakav sporazum, iz dva razloga. Prvi je taj što je Pajović podržao kršenje Zakona o elektronskim medijima prilikom nedavnog izbora člana Savjeta Agencije za elektronske medije iz reda nevladinih organizacija i o tome odbio da polemiše sa predstavnicima NVO na sastanku 29. juna 2016. Kako nije ispunio obećanje dato na tom sastanku da će prisutne naknadno obavijestiti o svom stavu, HRA ga je deset dana kasnije podsjetila na obećanje i zamolila da dostavi odgovor, koji on do danas nije dostavio ni nama ni javnosti.

Takođe, Pajović je na zasjedanju Skupštine 25.7.2015. drsko oklevetao HRA, a zatim ignorisao naš zahtjev da se izvini. On je zloupotrebljavajući poziciju predsjednika Skupštine prilikom rasprave o Zakonu o medijima lažno optužio HRA da je ”politička organizacija”, ”koja štiti interese pojedinih partijskih grupacija”, djeluje ”isključivo u funkciji koncerna Vijesti” i ne obavlja svoju misiju adekvatno jer ”nikada nije osudila ono što je rađeno poslanicima Pozitivne”. Pajović je zbog političkih interesa ignorisao istinu da je HRA osudila prijetnje i uvrede na račun poslanika i poslanica Pozitivne u saopštenju od 1.02.2016, kao i da je članica radne grupe HRA koja je izradila većinu predloženih amandmana zakona o medijima bila i gospođa Azra Jasavić, zamjenica predsjednika Pozitivne Crne Gore.

[1] http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Poslovnik_Skupstine_Crne_Gore_2014.pdf27/7/2016 WHISTLEBLOWER WINS AGAINST RAILWAY INFRASTRUCTURE CO.

Following almost a year and a half of litigating a disciplinary dispute, Mr. Vesko Kažić, known to the public as one of whistleblowers from the Railway Infrastructure of Montenegro, was acquitted of charges for alleged violation of three working duties. He was formerly head of Internal Control Department in the Railway.

Due to the fact that he alerted first the management and than the public on several illegal actions in the company, for which he also filed criminal charges to the Supreme State Prosecutor’s Office against responsible persons in the company which is predominantly State owned, the employer initiated two disciplinary procedures against him and punished him with the maximum fine provided by the Regulation – 20% of the monthly salary for a period of three months.

The courts in Podgorica have found that the final decision by which Kažić was found guilty and fined was unlawful. The Basic Court established, and High court confirmed, that the Deputy Executive Director of the Railway Infrastructure of Montenegro Mr. Slobodan Kumburović, found Kažić liable for violation of duties that did not exist in the Regulation or were not even linked to disciplinary measures. It was also established that Mr. Kumburović led disciplinary proceedings and imposed fines without legal authorization.

Because of these omissions the Court obliged the employer to repay Kažić the amount of 108.94€ in the name of imposing fines and compensate his legal costs in the amount of 855.31€.

Vesko Kažić in this case was represented by a lawyer Dalibor Tomović, within free legal aid provided to the whistleblowers by HRA, with support from the Open Society Foundation (OSF). We hope that this example of a successful whistleblower protection will encourage citizens to report suspected illegal action in public interest.

Vesko Kažić issued the following statement: “I am satisfied with the verdict that proved an illegal disciplinary proceeding against me and punishment without legal basis. The employer last year started yet another disciplinary action against me, that was terminated. The motive behind the initiation of disciplinary proceedings by the employer was to put pressure on me, as I had publicly pointed out to numerous oversights of the responsible executives in my company, primarily related to endangering the safety of railway traffic which is why I submitted criminal charges against responsible persons of the to the Supreme State Prosecutor’s Office. “27/7/2016 ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA IZGUBILA SPOR PROTIV ZVIŽDAČA VESKA KAŽIĆA

Poslije godinu i šest mjeseci pravnosnažno je oslobođen odgovornosti za povredu tri radne dužnosti Vesko Kažić, javnosti poznat kao jedan od zviždača iz Željezničke infrastrukture Crne Gore.

Zbog činjenice da je javno ukazivao na brojne nezakonite radnje u firmi, zbog kojih je podnio i krivične prijave Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv odgovornih lica u tom privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države, poslodavac je protiv Veska Kažića pokrenuo dva disciplinska postupka, na osnovu kojih mu je izrekao maksimalnu novčanu kaznu predviđenu Pravilnikom – 20% mjesečne zarade u trajanju od tri mjeseca.

Podgorički sudovi su pravosnažno utvrdili da je odluka kojom je Kažić proglašen odgovornim i novčano kažnjen bila nezakonita. Osnovni sud je utvrdio, a Viši sud potvrdio da je pomoćnik izvršnog direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore Slobodan Kumburović, Kažića proglasio odgovornim za povrede radne dužnosti koje uopšte ne postoje u Pravilniku ili nijesu povezane sa izrečenim disciplinskim mjerama te da je neovlašćeno i vodio disciplinski postupak i odlučio u tom postupku.

Zbog navedenih propusta sud je obavezao poslodavca da vrati Kažiću iznos od 108,94€ na ime izrečene novčane kazne i da mu nadoknadi sudske troškove u iznosu od 855,31€.

Veska Kažića je u ovom postupku zastupao advokat Dalibor Tomović u okviru besplatne pravne pomoći koju je zviždačima pružala HRA, zahvaljujući podršci Fondacija za otvoreno društvo (OSF). Nadamo se da će ovaj primjer uspješne zaštite zviždača ohrabriti građane da u javnom interesu prijavljuju sumnje u nezakonito poslovanje.

Vesko Kažić, izjava: „Zadovoljan sam presudama koje su dokazale da je protiv mene nezakonito vođen disciplinski postupak i da sam i nezakonito kažnjen. Poslodavac je prošle godine protiv mene pokrenuo još jedan disciplinski postupak koji je samoinicijativno obustavio. Motiv za pokretanje disciplinskih postupaka od strane poslodavca je da se na mene izvrši pritisak, zato što sam javnosti više puta ukazivao na brojne propuste odgovornih u mom preduzeću, a koji se prvenstveno odnose na ugrožavanje bezbjednosti željezničkog saobraćaja i zbog čega sam podnosio i krivične prijave protiv odgovornih lica Vrhovnom državnom tužilaštvu.“

Ovdje možete preuzeti presudu Osnovnog suda i presudu Višeg suda u Podgorici.

 26/7/2016 CANCELED CONSULTATIVE HEARING ON PROPOSED MEDIA ACT AMENDMENTS

The consultative hearing on amendments proposed to the Media Act, which has been unanimously scheduled by the Parliamentary Committee for Political System, Justice and Administration, was canceled yesterday because members of the Committee from the Democratic Party of Socialists (DPS) Milorad Vuletić, Husnija Šabović, Marta Šćepanović, Veljko Zarubica and Šefkija Murić ignored the scheduled session. This was an obvious demonstration of the lack of political will to discuss proposed amendments, but also a show of lacking political culture to announce such a move to the colleagues from the Committee and invited participants to the hearing, who arrived timely, some of them despite the annual leave. The proposed amendments aimed at introducing standards from the jurisprudence of the European Court of Human Rights as well as transparent advertising of the state in the media.

Even seven months since the Committee decided to hold a hearing on the need for amending the Media Act on 7th of December 2015, upon the proposal of HRA, the political will of the ruling party DPS to discuss the subject is still missing.

The Parliament of Montenegro never held a debate on the state of media freedom, law and practice, despite such expectations of the European Commission (see Guidelines for support to media freedom and media integrity in the Western Balkans and in Turkey from 2014-2020). By organising the consultative hearing the Committee could have compensated for the lack of such debate in the past. Also, the European Commission ever since the Opinion on the accession of Montenegro to the European Union in 2010 continuously recommended Montenegro to find a way for the courts to consistently apply the European standards of freedom of expression.

Thanks to MPs Rifat Rastoder, Dritan Abazović and Zoran Miljanić, who included HRA proposal for amendment of the Media Act from 2015 in their Proposal of Law Amending the Media Act, the Montenegrin Parliament finally on 25th of July 2016 on the plenary session discussed the proposed amendments.

The discussion was unfortunately reduced to the astonishment of MPs with regard to the European standards that already exist in laws of neighbouring countries and are widely applied throughout Europe. The debate clearly showed that the political will is essential for the understanding and acceptance of European standards.

HRA regrets the cancelation of the hearing and missed opportunity that the experts at the invitation of the Committee “help the committee members decide on this law, but also the general public in the assessment of its content”, as stated in the invitation by the Committee president Snežana Jonica.

HRA has been publicly advocating amendment of the Media Act since November 2010. We have on two occasions informed the responsible ministers and other government representatives and politicians on the need to modernise the Act and provided them with the concrete detailed and reasoned proposal. However, it is obvious that despite our best intentions, the political will of those who decide on such issues may be influenced only from some much more influential address.26/7/2016 OTKAZANO KONSULTATIVNO SASLUŠANJE NA TEMU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Konsultativno saslušanje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, koje je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore prethodno zakazao jednoglasnom odlukom, otkazano je danas jer se članice i članovi Odbora iz Demokratske partije socijalista (DPS) Milorad Vuletić, Husnija Šabović, Marta Šćepanović, Veljko Zarubica i Šefkija Murić nisu pojavili na zakazanoj sjednici. Tako je demonstrirano nepostojanje političke volje da se razgovara o Predlogu zakona ali i nedostatak političke kulture da se takav potez najavi kolegama i koleginicama iz Odbora i pozvanim učesnicima rasprave, koji su na nju blagovremeno došli, neki i uprkos godišnjim odmorima.

Očigledno je da i posle sedam mjeseci otkako je na obrazloženi predlog HRA pomenuti Odbor 7.12.2015. odlučio da održi raspravu o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima, političke volje vladajuće partije DPS za razgovorom na tu temu još uvijek nema.

Inače, Skupština Crne Gore do sada nikada nije održala raspravu o stanju medijskih sloboda, zakona i prakse, uprkos očekivanjima Evropske komisije (vidjeti Smjernice za podršku slobodi i integritetu medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj od 2014-2020. godine). Konsultativnim saslušanjem je skupštinski odbor taj nedostatak donekle mogao da nadomjesti. Takođe, Evropska komisija od Mišljenja o prijemu Crne Gore u Evropsku uniju 2010. godine, zaključno sa izvještajem o Crnoj Gori 2015. godine kontinuirano preporučuje Crnoj Gori da nađe način da sudovi dosledno primjenjuju evropske standarde slobode izražavanja.

Zahvaljujući poslanicima Rifatu Rastoderu, Dritanu Abazoviću i Zoranu Miljaniću koji su u njihov Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima uvrstili i konkretne predloge HRA na temu usvajanja standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i uputili u skupštinsku proceduru, omogućeno je da se u Skupštini Crne Gore konačno juče (25.7.2016) u plenumu razgovara o predloženim izmjenama Zakona o medijima.

Rasprava se na žalost svela na iščuđavanje poslanika nad evropskim standardima, koji se već nalaze u zakonima u okruženju i uveliko primjenjuju širom Evrope. Rasprava je očigledno pokazala da je i za razumijevanje i prihvatanje evropskih standarda prije svega neophodna politička volja.

HRA žali što je i danas propuštena prilika da stručna javnost na poziv Odbora učestvuje na saslušanju i „pomogne i članovima odbora u odlučivanju o ovom zakonu, ali i ukupnoj javnosti u sagledavanju njegove sadržine“ (kako je u pozivu navela predsjedavajuća Snežana Jonica).

HRA se za dopune i izmjene Zakona o medijima Crne Gore javno zalaže poslednjih šest godina, od novembra 2010. O potrebi za izmjenama ovog zakona dva puta smo upoznavali nadležne ministre i druge predstavnike Vlade. Međutim, očigledno je da i pored najbolje volje i truda da učinimo da dođe do poboljšanja medijskog sistemskog zakona, politička volja onih koji o tome odlučuju može biti podstaknuta samo sa neke druge mnogo uticajnije adrese.

Izlaganje koje je izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević pripremila za konsultativno saslušanje koje nije održano možete preuzeti ovdje.21/7/2016 AN APPEAL FOR HOLDING A CONSULTATIVE HEARING ON THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE MEDIA ACT

Human Rights Action (HRA) today appealed to the President and members of the Parliamentary Committee for Political System, Justice and Administration to implement their decision to hold a consultative hearing on the proposed amendments to the Media Act, bearing in mind that the Committee unanimously decided already on 7th of December 2015 that it will be held.

HRA supports the maintenance of a broader discussion on the proposed amendments to the Media Act and suggest to call at the consultative hearing the Minister of Culture and Minister of Justice, experts from the media community, academia, NGOs dealing with freedom of expression and other relevant interlocutors. We are ready to contribute to this debate.

HRA reminded the Committee that it has submitted an initiative in this direction together with the proposed amendments to the Media Act already on 10th of November 2015 and that on the 7th of December the Committee decided to hold a debate and that they will “invite all the proponents and competent professionals because of contributing to the improvement and advancement of issues in this field.” (http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-politicki-sistem-pravosude-i-upravu/aktuelnosti/item/4615-odrzana-107-sednica-odbora-za-politicki-sistem-pravosude-i-upravu).21/7/2016 APEL ZA ZAKAZIVANJE KONSULTATIVNOG SASLUŠANJA POVODOM PREDLOGA ZAKONA O MEDIJIMA

HRA je danas apelovala na predsjednika i članove i članice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu da zakažu i održe konsultativno saslušanje povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, imajući u vidu da su jednoglasno odlučili još 7. decembra 2015. godine da će ga održati.

HRA je iskazala volju da prisustvuje saslušanju i doprinese raspravi.

Pismo Odboru možete preuzeti ovdje.20/7/2016 OBJAVLJENA PUBLIKACIJA: PRAVO NA FIZIČKI INTEGRITET I LJUDSKO DOSTOJANSTVO – OKTOBARSKI PROTESTI I PRIMJENA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore, Savjet za građansku kontrolu policije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) Crne Gore, NVO Akcija za ljudska prava i NVO Građanska Alijansa objavili su knjigu “Pravo na fizički integritet i ljudsko dostojanstvo: Oktobarski protesti i primjena policijskih ovlašćenja” koja predstavlja izvještaje o postupanju policije tokom protestnih okupljanja u oktobru 2015. u Podgorici, i nadležnih državnih organa koji su se bavili tim postupanjem. Autori su Zdenka Perović, Ljiljana Klikovac, Drago Spičanović i mr Aleksandar Saša Zeković koji je i urednik izdanja.

Namjera je bila da se predstavi rad Savjeta za građansku kontrolu policije, Unutrašnje kontrole policije MUP Crne Gore, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i državnog tužilaštva Crne Gore u vezi sa prijavama prekoračenja policijskih ovlašćenja – mučenja i zlostavljanja.

U knjizi je Osnovno državno tužilaštvo u odnosu na većinu slučajeva konstatovalo da izvršioci – policajci nisu identifikovani, što ukazuje da je neophodno da se policija suoči sa sopstvenom prošlošću i započne sa rješavanjem negativne prakse i nasleđa. Suštinski je potrebno uspostavljanje nove policijske kulture koja ne dozvoljava zloupotrebe i nedopustivu, protivzakonitu solidarnost, odsustvo odgovornosti i bilo kakvo ograničavanje nadzora i istraga.

Vjerujemo da će knjiga doprinijeti transparetnosti, profesionalizaciji i snaženju institucija, boljem informisanju javnosti i da će podstaći konstruktivan društveni i politički dijalog i argumentovanu diskusiju o kvalitetu rada nadležnih državnih organa posebno u cilju postizanje “nulte tolerancije” mučenja (torture) i svih drugih oblika zlostavljanja, nasilja, ponižavajućih i nečovječnih postupaka i kažnjavanja, na šta se Crna Gora obavezala svojim Ustavom, zakonima i prihvatanjem međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Knjigu možete preuzeti ovdje.20/7/2015 HRA ON THE JUDGMENT OF THE SUPREME COURT OF MONTENEGRO IN THE CASE POPOVIĆ V. ĆALOVIĆ: ALL IS POSSIBLE WHEN THERE IS WILL TO ACT

HRA welcomes the judgment of the Supreme Court of Montenegro in the case of Vladimir Beba Popović against Vanja Ćalović, by which it the Supreme Court finally rejected Popović’s claim that Ćalović violated his honor and reputation by stating that Popović posted online framed porn video with her character. The Supreme Court accepted Ćalović’s appeal, reversed the lower courts decisions and established that she had sufficient reasons to believe that Popović put the video on the internet, taking into account, among else, his testimony that he was indeed forwarding the video to a larger number of addresses with great personal satisfaction.

This time, the chamber of the Supreme Court, headed by judge Branimir Femić, decided to immaculately protect freedom of expression in accordance with the case law of the European Court of Human Rights, unlike in some previous cases (Kusturica against Monitor and Nikolaidis, Ana Djukanović against Monitor; Čolović against Koprivica …).

Lower instance courts had previously ruled in favour of Popović, while the High Court in Podgorica decided that Ćalović at her own expense needed to publish the operative part of the judgment in all electronic and printed media in Montenegro and Republic of Serbia, which are more than 1,500. Popović insisted on the execution of this repressive judgement, and the bailiff ordered Ćalović to pay an advance for the publication of advertisements, which is the reason why her bank account was blocked. HRA regrets that the Supreme Court in its judgment did not specifically criticise the illegal decision of the High Court to order Ćalović to pay the publication of the judgment in all media in two different countries, although only a few actually published disputed claims. Thus, it is possible that in similar cases  the High Court may repeat such an unsound judgment.

HRA previously appealed to the Constitutional Court to establish jurisdiction and urgently stay execution of the final judgment, bearing in mind that there is no deadline for the Supreme Court to decide on the revision case, that the Supreme court was hesitant to decide in February when this irregular remedy was filed, and that previously the court had passed judgments not in line with European standards of freedom of speech.

We congratulate Vanja and her lawyer Veselin Radulovic for successful accomplishment of this process, which will, at least we hope, establish a new standard of protection of the right to freedom of expression by the Supreme Court of Montenegro in accordance with the European standards.

The judgment of the Supreme Court of Montenegro (in Montenegrin) is available at: http://sudovi.me/odluka_prikaz.php?id=188841.20/7/2016 HRA O PRESUDI VRHOVNOG SUDA U SLUČAJU POPOVIĆ PROTIV ĆALOVIĆ – SVE SE MOŽE KAD SE HOĆE

HRA pozdravlja presudu Vrhovnog suda Crne Gore u predmetu tužioca Vladimira Bebe Popovića protiv Vanje Ćalović, kojom je konačno odbijen tužbeni zahtjev Popovića da se utvrdi da je Ćalović povrijedila njegovu čast i ugled tvrdnjom da je on na internet postavio montirani porno snimak s njenim likom. Vrhovni sud je usvojio reviziju Ćalović, preinačio presude nižih sudova i utvrdio da je ona imala dovoljno razloga da povjeruje da je Popović zaista postavio snimak na internet, imajući u vidu, pored ostalog, i to da je on svjedočio da je snimak sa zadovoljstvom proslijeđivao na veći broj adresa.

Ovoga puta je vijeće Vrhovnog suda, na čelu sa sudijom Branimirom Femićem, odlučilo da besprekorno zaštiti slobodu izražavanja u skladu s praksom Evropskog suda za ljudska prava, za razliku od nekih ranijih predmeta (Kusturica protiv Nikolaidisa i Monitora; Ana Đukanović protiv Monitora; Čolović protiv Koprivice…).

Nižestepeni sudovi su prethodno dali za pravo Popoviću, pri čemu je Viši sud u Podgorici pravosnažno obavezao Ćalović da o svom trošku objavi izreku presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori i Srbiji, kojih ima preko 1,500. Kako je Popović insistirao na izvršenju ove represivne presude, javna izvršiteljka je naložila Vanji Ćalović da plati predujam za objavu oglasa zbog čega joj je blokiran račun u banci. HRA smatra da je šteta što Vrhovni sud u svojoj presudi nije posebno kritikovao nezakonit pristup Višeg suda prilikom obavezivanja Ćalović da plati objavljivanje presude u svim medijima u dvije države, iako je samo nekolicina njih uopšte prenijela sporne tvrdnje. Ovako je moguće da u nekom sličnom slučaju takva sumanuta praksa Višeg suda bude ponovljena.

HRA je prethodno apelovala na Ustavni sud da uspostavi svoju nadležnost i hitno zaustavi izvršenje nezakonite pravosnažne presude, imajući u vidu da nije propisan rok za Vrhovni sud da odluči o reviziji, da je taj sud oklijevao da odluči od februara kada je revizija podnijeta, kao i da je prethodno donosio presude koje nisu bile u skladu sa evropskim standardima slobode govora.

Čestitamo Vanji i njenom advokatu Veselinu Raduloviću na uspjehu u ovom postupku, koji, nadamo se, uspostavlja evropski standard zaštite prava na slobodu izražavanja u presudama Vrhovnog suda Crne Gore.

Presuda Vrhovnog suda je dostupna na linku: http://sudovi.me/odluka_prikaz.php?id=1888418/7/2016 INVESTIGATION IN THE CASE OF POLICE TORTURE OF ALEKSANDAR PEJANOVIĆ FROM 2008 REOPENED FOR THE THIRD TIME

HRA welcomes the third opening of the investigation of police torture of the late Aleksandar Pejanović. Mr. Pejanović was brutally beaten twice by numerous members of the special intervention police unit while in police detention unit in Podgorica known as ”Betonjerka”, between 31 October and the 2 November 2008. Court experts (three of them) established a combination of 19 aggravated and light injuries on his entire body. Pejanović was later murdered in front of his home on May 2011. For his murder the court sentenced policeman Zoran Bulatović.

The brutal beating of Pejanović in police custody is a serious stain on the Montenegrin police, and to date it remained inappropriately researched and punished. CPT criticized ineffective performance of the state prosecutor in this case in its report on the visit to Montenegro in 2013 (paragraph 20). Although six police officers in charge of police detention unit were originally indicted, three of them (Ivica Paunović, Milan Kljajević and Milanko Leković) were fined with minimum penalties, for helping abusers. These police officers opened the prison doors to their colleagues from the special police unit who came in to brutally beat Pejanović. It should be noted that all three police officers, as well as other two who were acquitted in the meantime, claimed that during the disputed period nothing suspicious had happened and that Pejanović had not been hurt at all. Furthermore, the Internal Control Unit (ICD) of the Police concluded in March 2009 that none of the police officers involved in the alleged beating had overstepped their authority.

Unlike them, police officer Goran Stanković testified that the ill-treatment did happen and that it was “ordered from above” and that he was pressured and threatened to abandon his post. That was the main reason Luxembourg provided him later with political asylum. His honourable act is not enough to wash the stain from the reputation of the Montenegrin police inflicted by its members who ordered and carried out the brutal beating. The impunity promoted by this case later encouraged similar behaviour of the police later on.

HRA hopes that the new investigation will lead to the appropriate punishment of all Pejanović’s attackers, their aides and instigators. We hope that justice would be served, even after so many years, in accordance with Montenegro’s obligation to respect the human right to absolute prohibition of torture.8/7/2016 HRA POVODOM OTVARANJA NOVE ISTRAGE O PREBIJANJU ALEKSANDRA PEJANOVIĆA 2008. GODINE

HRA pozdravlja otvaranje (treće) istrage povodom policijske torture nad pok. Aleksandrom Pejanovićem. Njega su, po svemu sudeći, pripadnici specijalne interventne jednice policije u dva navrata brutalno pretukli dok se nalazio u državnom pritvoru u stanici policije u Podgorici, tzv. Betonjerci, od 31. oktobra do 2. novembra 2008. godine. Sudski vještaci su kod Pejanovića utvrdili 19 teških i lakih tjelesnih povreda po cijelom tijelu. Pejanović je ubijen u maju 2011. godine, zbog čega je pravosnažno osuđen policajac Zoran Bulatović.

Brutalno prebijanje Pejanovića u policijskom pritvoru je velika sramota crnogorske policije, koja do danas nije odgovarajuće ni istražena ni kažnjena. Minimalno su kažnjeni trojica policajaca Ivica Paunović, Milan Kljajević i Milanko Leković koji su, pomagajući zlostavljačima, otvorili vrata Betonjerke i omogućili kolegama specijalcima da brutalno prebiju Pejanovića. Treba primjetiti i da su sva trojica službenika policije, kao i  dvojica koja su u međuvremenu oslobođena do kraja suđenja tvrdili da se u spornom periodu nije desilo ništa sumnjivo i da Pejanović nije ni povrijeđen.

Za razliku od njih, časno postupanje policajca Gorana Stankovića, koji je svjedočio da se prebijanje dogodilo i da je naređenje stiglo ”s vrha” i koji je, kako je kazao, službu napustio zbog pritiska i prijetnji po svoju bezbjednost, zbog čega mu je Luksemburg dao azil, nije dovoljno da se spere ljaga koju su ugledu crnogorske policije nanijeli njeni pripadnici koji su naredili i sproveli brutalno prebijanje Pejanovića. Nekažnjivost ovog slučaja ohrabrilo je slično postupanje policije i posle toga.

HRA se nada da će nova istraga biti prekretnica u procesuiranju, a kasnije i odgovarajućem kažnjavanju svih Pejanovićevih batinaša, njihovih pomagača i nalogodavaca, čime bi pravda makar i poslije više godina bila zadovoljena u skladu s obavezama Crne Gore da poštuje ljudsko pravo na apsolutnu zabranu mučenja.1/7/2016 LAWYER DALIBOR TOMOVIĆ REPRESENTATIVE OF NGOs IN THE COMMISSION FOR MONITORING ACTIONS OF COMPETENT AUTHORITIES IN INVESTIGATIONS IN CASES OF THREATS AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS, MURDERS OF JOURNALISTS AND ATTACKS ON MEDIA PROPERTY

Lawyer Dalibor Tomović, candidate of 11 NGOs (Human Action (HRA), Association of Youth with Disabilities of Montenegro, Center for Civic Education,  Center for Investigative Journalism, Centre for Research and Monitoring (CeMI), Center for Women and Peace Education – ANIMA, Institute Alternativa, Juventas, Network for Affirmation of NGO Sector – MANS, Women’s Safe House and Women’s Rights Centre, was elected as member of the Commission for monitoring the actions of competent authorities in investigations in cases of threats and violence against journalists, murders of journalists and attacks on a media property.

At the session held on Thursday, 30th June 2016, the Government of Montenegro adopted the Decision on the establishment of the Commission on the proposal of the Minister of Interior Affairs Mr. Goran Danilović. The decision has not yet been published on the website of the Government because amendment of some parts of the text. It is known that the initial mandate of the Commission will last for two years, with the possibility of extension for another two if the Government consider it necessary. We hope that the Commission will have the necessary authority to work, i.e. that its members will be provided with unlimited access to data held by the Ministry of Interior Affairs, the State Prosecutor’s Office and the National Security Agency.

Previous Commission for the monitoring of operation of competent authorities in investigating the cases of threats and violence against journalists, murders of journalists and attacks on media property, whose mandate expired at the end of 2015, failed to achieve the main objective for which it had been established – to provide a comprehensive opinion on shortcomings in these investigations and manner in which they could have been improved based on the overview of investigations recognised as high-priority ones. For more information on the performance of that Commission, please consider HRA report “Operation of the commission for monitoring investigation of attacks against journalists: the citizens’ viewpoint”.1/7/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ PREDSTAVNIK NVO U KOMISIJI ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTAVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU MEDIJA

Advokat Dalibor Tomović, kandidat 11 NVO (Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Centra za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA, Centra za ženska prava (CŽP), Instituta alternativa (IA), Juventasa, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Sigurne ženska kuća (SŽK) i Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG)) izabran je za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Vlada Crne Gore je na sjednici, održanoj u četvrtak, 30.6.2016, donijela Odluku o obrazovanju Komisije na predlog ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića. Odluka još uvijek nije objavljena na sajtu Vlade jer je usvojenim zaključcima naloženo da se preformuliše dio njenog teksta. Poznato je jedino da će inicijalni mandat Komisije trajati dvije godine, uz mogućnost produženja za još dvije ako Vlada to ocijeni potrebnim. Nadamo se da će Komisija imati neophodna ovlašćenja za rad, tj. da će se njenim članovima obezbijediti neograničen pristup podacima kojima raspolažu MUP, državno tužilaštvo i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Prethodna Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, kojoj je istekao mandat na kraju 2015. godine, nije ostvarila osnovni zadatak zbog koga je osnovana – da na osnovu pregleda istraga koje je utvrdila kao prioritete pruži sveobuhvatno mišljenje o propustima u tim istragama i načinu na koji bi njihovo vođenje trebalo unaprijediti. Za više informacija o radu Komisije pogledajte HRA izvještaj “Iz ugla građana – izvještaj o radu Komisije za praćenje istraga napada na novinare”.