17/2/2018 POVODOM PROTESTA MAJKI SA TROJE I VIŠE DJECE ZBOG SMANJENJA DOŽIVOTNIH NAKNADA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) podržava zahtjeve majki koje protestuju zbog smanjivanja iznosa doživotnih naknada, na koje su zakonito ostvarile pravo po osnovu rađanja troje ili više djece, kako je propisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Smanjivanje doživotnih naknada za majke protivno je pravima na mirno uživanje imovine i socijalnu zaštitu, koja su propisana Ustavom Crne Gore i međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima. Na to smo ukazali u pismu predsjedniku Vlade Dušku Markoviću, koje smo danas poslali sa predlogom da Vlada hitno inicira promjene Zakona i obezbijedi da se ponovo propiše prvobitno određen način utvrđivanja iznosa doživotnih naknada.

Naime, Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2015. godine, koji se primjenjivao od 1.1.2016, svakoj ženi ”koja rodi troje ili više djece” garantovano je pravo na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70%, odnosno 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava. Na osnovu toga su naknade u 2016. godini iznosile 336 eura i 192 eura.

Da se nastavilo sa primjenom navedenih članova Zakona, mjesečni iznosi naknada za majke u 2017. godini trebalo je da blago porastu na 349,3 eura, odnosno 199,6 eura, u skladu s rastom prosječne neto zarade u 2016. godini. Međutim, umjesto toga, izmjenom Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u decembru 2016. godine, naknade su propisane na fiksne iznose od 264 eura, odnosno 144 eura, čime su faktički umanjene za 24,42% odnosno 27,85%.

Iako prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, država ima pravo da smanjuje iznose socijalnog davanja ili penzije u javnom interesu, ako za tim postoji opravdana društvena potreba, država to ipak ne smije da čini na uštrb pravične ravnoteže interesa, tj. ako bi osobe pojedinačno time bile neproporcionalno pogođene.

HRA smatra da je u ovom slučaju ključni problem to što je novim Zakonom iznevjereno opravdano očekivanje majki da će doživotno primati naknade u iznosu vezanom za 70% odnosno 40% prosječne neto zarade u državi, zbog čega je 8700 njih donijelo odluku da se bespovratno odrekne plata i penzija, dok je ostalih 13000 prethodno bilo na evidenciji nezaposlenih.

Takođe, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima zabranjuje mjere kojima se umanjuju stečena prava iz socijalne zaštite, među koje spada i pravo na doživotne naknade majkama troje i više djece, osim u izuzetnim situacijama uz poštovanje strogo propisane procedure i uslova, što sve prilikom promjene zakona u decembru 2016. nije ispunjeno.16/2/2017 The rationalization of the court network – discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar

16022017-1Human Rights Action (HRA) and Center for Monitoring and Research (CeMI) organized in the past three days (14-16 February) discussions in Bijelo Polje, Podgorica and Bar, focusing on report on the rationalization of the court network in Montenegro drafted by CeMI. The discussions were attended by representatives of the judiciary and the Public Prosecutor’s Office, representatives of municipalities, lawyers and NGOs.

The report shows that Montenegro has twice as much courts and judges as European average, which is why the second phase of rationalization of the court network should be focused on reducing the number of first instance courts. However, it was emphasized that it is necessary that this phase be based on a thorough analysis of the data,  which was omitted in the Government adopted medium-term plan for the rationalization of the court network for the period 2017 – 2019.

HRA executive director, Tea Gorjanc-Prelević, emphasized the importance of public hearings for adoption of sustainable solutions and that public discussions in recent days organized by HRA and CeMI were first public discussion of the need for rationalization of the court network and prosecutor’s offices, although the Government already adopted three analysis of needs of rationalization (2009, 2013 and 2015) and two plans for rationalization.

President of the CeMI Board, Zlatko Vujović, said that the average number of judges per 100 thousand inhabitants in the member states of the Council of Europe is 21 and in Montenegro 41. He also said that the existing court network in Montenegro remains “very dense” to individual courts that according to European standards and criteria cannot justify their existence, for example, the Basic court in Danilovgrad, Basic court in Žabljak and the Basic court in Plav.

>>>16/2/2017 Racionalizacija pravosudne mreže – diskusije u Bijelom Polju, Podgorici i Baru

16022017-1Akcija za ljudska prava (HRA)  i Centar  za monitoring i istraživanje (CeMI) organizovali su u protekla tri dana (14-16. februara) diskusije u Bijelom Polju, Podgorici i Baru na kojima se razgovaralo o Izvještaju o racionalizaciji pravosudne mreže u Crnoj Gori koji je izradio CeMI. U diskusijama su učestvovali predstavnici sudstva i državnog tužilaštva, predstavnici opština, advokati i NVO.

Izvještaj pokazuje da u Crnoj Gori ima dvostruko više sudova i sudija od evropskog prosjeka, zbog čega druga faza racionalizacije pravosudne mreže treba da bude fokusirana na smanjenje broja prvostepenih sudova. Međutim, naglašeno je i da je neophodno da ta faza bude zasnovana na podacima prikupljenim temeljnom analizom, koji su izostali prije donošenja Vladinog srednjeročnog plana racionalizacije pravosudne mreže za period 2017 – 2019.  godine.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević je naglasila značaj javnih rasprava za donošenje održivih rješenja i naglasila da su javne diskusije proteklih dana u organizaciji HRA i CeMI bile prve javne diskusije o potrebi za racionalizacijom mreže sudova i tužilaštava, iako je Vlada usvojila već tri analize o potrebama racionalizacije (2009, 2013. i 2015. godine) i dva plana racionalizacije.

Predsjednik UO CeMI, Zlatko Vujović je istakao da je prosječan broj sudija na 100 hiljada stanovnika u zemljama članicama Savjeta Evrope 21, a u Crnoj Gori 41. On je kazao i da je postojeća mreža sudova u Crnoj Gori  i dalje „izuzetno gusta“ uz pojedine sudove koji shodno evropskim standardima i kriterijumima ne mogu da opravdaju svoje postojanje, na primjer Osnovni sud u Danilovgradu, Osnovni sud na Žabljaku i Osnovni sud u Plavu.

>>>10/2/2017 NGOs APPEALED TO THE GOVERNMENT TO ENABLE WORK OF THE COMMISSION FOR MONITORING INVESTIGATIONS OF ATTACKS ON JOURNALISTS

11 NGOs (Human Rights Action,  Center for Women and Peace Education – ANIMA, Association of Youth with Disabilities of Montenegro, Center for Civic Education, Women’s Rights Center, Center for Research and Monitoring (CeMI),  Center for Investigative Journalism,  Institute Alternativa, Juventas, Network for Affirmation of NGO Sector – MANS, Women’s Safe House) sent a letter (in Montenegrin) to Prime Minister Mr. Duško Marković, Director of the  Directorate for the Protection of Classified Information Mr. Savo Vučinić, and Director of the National Securuty Agency Mr. Dejan Peruničić, appealing to them to ensure urgent implementation of security check procedures for five members of the Commission for Monitoring Investigations of Attacks on Journalists, Dalibor Tomović, Duško Vuković, Marijana Camović, Veselin Racković i Ranko Vujović and swiftly decide on issuing a permit for access to classified information under the label Top Secret, so that the Commission could start working at full capacity. The Commission members asked for permissions to access information already on 10 October 2016, soon after it began its mandate.10/2/2017 APEL ZA RAD KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, direktoru Direkcije za zaštitu tajnih podataka, g. Savu Vučiniću i direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost g. Dejanu Peruničiću, kojim se apeluje na njih da obezbijede da se hitno sprovede procedura bezbjednosne provjere članova i članice Komisije za praćenje istraga napada na novinare, Dalibora Tomovića, Duška Vukovića, Marijane Camović, Veselina Rackovića i Ranka Vujovića i odluči o izdavanju dozvole za pristup tajnim podacima pod oznakom strogo tajno, da bi Komisija mogla da počne sa radom u punom kapacitetu.7/2/2017 ADDITIONAL COMMENTS ON THE CRIMINAL CODE AMENDMENTS BY HUMAN RIGHTS ACTION: STRICTER PUNISHMENT FOR TORTURE, MURDER AND TORTURE SHOULD NOT BE SUBJECT TO STATUTE OF LIMITATION

To the end of protecting the right to life and prohibition of torture, Human Rights Action (HRA) proposed to the Ministry of Justice to prescribe in the Criminal Code of Montenegro (CC) that criminal prosecution and execution of sentences for murder and torture should not be subject to statute of limitation and to provide for stricter penalties for criminal offences relating to acts of torture.

Bearing in mind the concerning trend of increasing number of murders in Montenegro, of which many remain not clarified, as well as impunity for police torture, which is either not punished at all or by too lenient penalties, by adopting proposed amendments the State would act responsibly in order to prevent murders and torture and protect fundamental human rights in accordance with international standards.

Furthermore, the state would be accepting recommendations of the Committee against Torture, which in 2014 proposed to Montenegro to complement the definition of torture, prescribe stricter penalties for torture and ensure that acts amounting to torture are not be subject to any statute of limitations (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/054/80/PDF/G1405480.pdf?OpenElement).

The Committee asked the Government of Montenegro again in December 2016  whether it intends to amend the CC in this regard any time soon.

HRA proposed the stated amendments to the Minister of Justice and Deputy Prime Minister Duško Marković for the first time in June 2013, and then to the Minister of Justice Zoran Pažin in August 2016. Yesterday, we did it again, in accordance with the program of public debate on the Draft Law on Amendments to the CC, which runs until 20 February 2017.

HRA reminds that Montenegro already secured that the corruption related offences do not expire [1], as ensured by amendments of CC in 2014. This provided important contribution to the fight against corruption. However, it is obvious today that the offences of murder and torture represent at least equal if not greater threat to society and should also not be subject to any statute of limitations.

HRA letter (in Montenegrin) sent to the Ministry of Justice with these and other comments on the Draft law on amendments to the CC is available at here.

[1] The corruption-related criminal offences (Art. 264 to 276b CC) are as follows: Tax and contribution evasion, Smuggling, Forbidden banking, stock-exchange and insurance transactions, Issuing uncovered bonds, Money laundering, Violation of equality in the conduct of business activities, Abuse of monopolistic position, Unauthorised use of another’s company name, Negligent performance of business activities, Causing bankruptcy procedure, Causing false bankruptcy, Damaging creditors, Abuse of authority in economy, Passive bribery in business sector and bribery in business.7/2/2017 DODATNI KOMENTARI NA NACRT IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONIKA AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA: TORTURA DA SE KAŽNJAVA STROŽIJE, UBISTVO I TORTURA DA NE ZASTARIJEVAJU

U cilju zaštite prava na život i zabrane torture, Akcija za ljudska prava (HRA) je predložila Ministarstvu pravde da se Krivičnim zakonikom Crne Gore (KZCG) propiše da krivično gonjenje i izvršenje kazni za ubistvo i torturu ne zastarijeva i da se propišu strožije kazne za sva krivična djela koja inkriminišu radnje s obilježjima torture.

Imajući u vidu zabrinjavajući trend povećanja broja ubistava u Crnoj Gori, od kojih je znatan broj još uvijek nerasvijetljen, kao i dosadašnju nekažnjivost policijske torture, koja ili uopšte nije kažnjena ili je kažnjena preblago, predloženim izmjenama KZCG država bi odgovorno djelovala u cilju sprječavanja ubistava i torture, odnosno zaštite temeljnih ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima.

Tako bi se prihvatile i preporuke Komiteta protiv torture, koji je 2014. godine Crnoj Gori predložio da upotpuni definiciju torture, propiše strožije kazne za torturu i obezbijedi da ona ne zastarijeva. Komitet je u decembru 2016. i pitao Vladu Crne Gore da li će Krivični zakonik uskoro u tom smislu biti izmjenjen.

HRA je pomenute izmjene predložila ministru pravde i potpredsjedniku Vlade Dušku Markoviću prvi put u junu 2013. godine, a zatim ministru pravde Zoranu Pažinu u avgustu 2016. godine. Juče smo to učinili ponovo, pismom na mail Momira Jaukovića, savjetnika u Ministarstvu, u skladu s programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koja traje do 20. februara 2017. godine.

Podsjećamo da je u Crnoj Gori već obezbijeđeno da ne zastarjevaju krivična djela s obilježjima korupcije[1], izmjenama KZCG 2014. godine što je dalo važan doprinos borbi protiv korupcije. Danas je očigledno da krivična djela ubistva i torture predstavljaju jednaku ili i veću društvenu opasnost te da treba zakonom spriječiti njihovo zastarijevanje.

Pismo koje je HRA uputila Ministarstvu pravde s ovim i drugim komentarima Nacrta zakona o izmjenama i dopunama KZ možete vidjeti ovdje.

[1] U pitanju su krivična djela čl. 264 do 276b KZCG i to: Utaja poreza i doprinosa, Krijumčarenje, Nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, Izdavanje hartija od vrijednosti bez pokrića, Pranje novca, Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, Zloupotreba monopolističkog položaja, Neovlašćena upotreba tuđe firme, Zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, Prouzrokovanje stečaja, Prouzrokovanje lažnog stečaja, Oštećenje povjerioca, Zloupotreba ovlašćenja u privredi, Primanje mita u privrednom poslovanju i Davanje mita u privrednom poslovanju.4/2/2017 BETTER DAYS IN SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL WITH PROJECTS OF NGOs

According to the World Health Organization, every fourth person at least once in a lifetime experiences some of the mental difficulty, disorder or disease. Mental disease, like any other, requires care, treatment and support – of the closest – friends and family, to society as a whole. But unlike the others, mental disorders particularly alienate the person making them the sacrifice of misunderstanding, lack of information, fear, stigma and consequent discrimination and unjustified deprivation of basic human rights, which makes recovery and normal life more difficult and precarious.

About 260 people on average are residing in the Special Psychiatric Hospital in Kotor. Their plan of treatment and recovery in addition to pharmaco therapy includes occupational therapy, whose primary objective is the development of skills and encourage independence in activities of daily living, as well as improving the quality of time spent in hospital. However, this kind of therapy took place sporadically in unsatisfactory conditions and with the participation of a small number of patients. At the end of 2016, six NGOs received the opportunity through small grants program within the project “Beyond exclusion – Effective rights for mental health patients” of the Human Rights Action (HRA), the Center for Women and Peace Education ANIMA and the Mental Disability Advocacy Centre (MDAC), supported by the European Union through the EU Delegation in Montenegro, in cooperation with the Ministry of Health, to improve the present and offer new activities that would make the time spent in the hospital more substantial, meaningful and enjoyable.

We hereby present three projects that refreshed and enriched the occupational therapy in Kotor hospital: “Yoga for physical and mental health” NGO “Art of living in Montenegro”, then “Tie up with strands” – NGO “Strands” and “Don’t worry-play” NGO “Brljok!”. Patients were offered to acquire or improve various skills that give them the opportunity to better understand their body and take care of them in a new way, to relax and have fun.

 

“YOGA FOR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH” – NGO Art of Living in Montenegro

Yoga training attracted patients from different wards. During previous two months every practicing attended by an average ten patients with occasional participating of the interested staff of the hospital. Exercise are carried out easily and synchronized with the active participation of patients and adequate music from the device secured within the project. All patients received new mats for exercise and at the moment they are preparing the brochure with an overview of the exercises performed during the training, which will enable the independent exercise at the end of the project.

 

“TIE UP WITH STRANDS” – NGO “Strands” (Nit)

Over twenty patients participate in workshops of knitting, embroidery and crocheting of the NGO “Strands”. Materials and tools for work are provided and then demonstrated easy techniques for making practical and decorative items. Each workshop starts by making coffee and serving juice, and continues with music and conversation that follow handicrafts. In addition to knitting scarves, ties of different motifs and creating a “friendship bracelets”, on the eve of New Year patients made balloons for Christmas tree as well as other decorations which enriched the room where they often reside. About 150 things were made, of which most of the participants donated to their loved ones. From February start workshops for patients who will be trained to create souvenirs.

 

“DON’T WORRY-PLAY” – NGO “Brljok!”

Innovative approach of NGO activists “Brljok” who organized social games in various wards and in a large dining room for all interested, attracted a large number of patients and staff. This organization of energetic young activists brought a dynamism and freshness in everyday hospital environment. 25 different social games were bought, specially selected for hospital patients according to their needs and abilities. On patient’s proposal, table football and three electric darts are ordered and are waiting with impatience. Lockers for keeping games and books are provided in every ward.

In cooperation with the hospital staff and the project team, NGO “Brljok!” organized a New Year’s raffle in the large dining room of the hospital which was attended by over 200 patients. For all patients, those who joined the party, and those who did not attend, the New Year’s gifts were provided that made this New Year’s Eve somehow a little different and more beautiful and special. The party lasted nearly four hours, they were singing and dancing, and a prize that NGO “Brljok” activists prepared very delighted the winners. For a time the atmosphere was expanding and Santa Claus, until it was overshadowed with an unexpected joy caused by rotation of eardrum, and a voice that shouted selected numbers making happy a large number of winners.4/2/2017 BOLJI DANI UZ PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU

Svaka četvrta osoba bar jednom u životu iskusi neku mentalnu poteškoću, poremećaj ili bolest, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Mentalna bolest, poput bilo koje druge, traži brigu, tretman i podršku – od najbližih – porodice i prijatelja, do društva u cjelini. No, za razliku od drugih, mentalni poremećaji posebno otuđuju osobu, čineći je žrtvom nerazumijevanja, neobaviještenosti, straha, stigme i posljedično diskriminacije i neopravdanog uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, što sve oporavak i normalan život čini težim i neizvjesnijim.

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru smješteno je u prosjeku oko 260 ljudi. Njihov plan liječenja i oporavka pored farmako terapije uključuje i radno-okupacionu terapiju, čiji je osnovni cilj razvoj vještina i podsticanje nezavisnosti u aktivnostima svakodnevnog života, te poboljšanje kvaliteta vremena koje se provodi u bolnici. Međutim, ovaj vid terapije odvijao se sporadično, u nezadovoljavajućim uslovima i uz učešće malog broja pacijenata/kinja. Krajem 2016. godine šest NVO su dobile priliku da kroz program malih grantova u projektu „Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC), uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, unaprijede postojeće i ponude nove aktivnosti koje bi vrijeme provedeno u bolnici učinili sadržajnijim, smislenijim i zabavnijim.

Ove subote predstavljamo tri projekta koja su osvježila i obogatila radno okupacionu terapiju u kotorskoj bolnici: „Joga za fizičko i mentalno zdravlje” NVO „Umjetnost življenja Crne Gore“, zatim „Povežimo se nitima“ – NVO „Nit“, i „Ne brigaj – odigraj“ NVO „Brljok!“. Pacijentima je ponuđeno da steknu ili usavrše različite vještine, koje im daju priliku da bolje razumiju svoje tijelo i brinu o njemu na nov način, da se opuste i zabave u društvu.

 

”JOGA ZA FIZIČKO I MENTALNO ZDRAVLJE”, NVO Umjetnost življenja Crne Gore

Trening joge je privukao pacijente sa različitih odjeljenja. Tokom prethodna dva mjeseca u svakom je vježbanju učestvovalo prosječno po desetak pacijenata uz povremeno priključivanje i zainteresovanog osoblja bolnice. Vježbanja teku lako i sinhronizovano, uz aktivno učešće pacijenata i adekvatnu muziku s uređaja obezbijeđenog projektom. Svi su dobili nove prostirke za vježbe, a u izradi su brošure sa pregledom vježbi koje izvode tokom treninga, koje će omogućiti samostalno vježbanje na kraju projekta.

 

”POVEŽIMO SE NITIMA” – NVO Nit

Preko dvadeset pacijentkinja učestvuje u radionicama pletenja, veza i heklanja NVO „Nit“. Obezbijeđeni su materijali i alati za rad i demonstrirane lagane tehnike za izradu upotrebnih i ukrasnih predmeta. Svaka radionica počinje kuvanjem kafe i služenjem soka, a nastavlja se uz muziku i razgovor koji prate ručni rad. Pored pletenja šalova, veza raznih motiva i izrade „narukvica prijateljstva“, pacijentkinje su uoči Nove godine različitim tehnikama napravile i balone za novogodišnju jelku i druge ukrase kojima su oplemenile prostorije u kojima inače borave. Izrađeno je oko 150 predmeta od kojih su najveći dio učesnice poklonile svojim najbližima. Od februara kreću radionice za pacijente koji će se obučiti za izradu suvenira.


„NE BRIGAJ – ODIGRAJ“ NVO „Brljok!“

Inovativni pristup aktivista NVO „Brljok!“ koji su organizovali društvene igre na različitim odjeljenjima i u velikoj trpezariji za sve zainteresovane, privukao je veliki broj pacijenata i osoblja. Ova organizacija energičnih mladih aktivista unijela je dinamičnost i svježinu u svakodnevicu bolničkog okruženja. Kupljeno je 25 različitih društvenih igara posebno odabranih za pacijente bolnice, shodno njihovim potrebama i sposobnostima. Na predlog pacijenata naručeni su stoni fudbal i tri električna pikada koji se sa nestrpljenjem iščekuju. Obezbijeđeni su i ormarići za čuvanje igara i knjiga na svakom odjeljenju.

NVO „Brljok!“ je u saradnji sa osobljem bolnice i projektnim timom organizovala i novogodišnju tombolu u velikoj trpezariji bolnice u kojoj je učestvovalo preko 200 pacijenata. Za sve pacijente, one koji su se pridružili zabavi, i one koji joj nisu prisustvovali, obezbijeđeni su novogodišnji darovi koji su ovu Novogodišnju noć učinili malo drugačijom i nešto ljepšom i svečanijom. Zabava je trajala skoro četiri sata, pjevalo se i plesalo, a nagrade koje su aktivisti NVO „Brljok!“ pripremili veoma su obradovale pobjednike. Jedno je vrijeme atmosferu upotpunjavao i Djeda Mraz, dok ga nije zasjenila neočekivana radost izazvana rotirajućim bubnjićem i glasom koji je uzvikivao izvučene brojeve lančano usrećujući neobično velik broj pobjednika.29/1/2017 ON THE DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE CRIMINAL CODE: NO STRONGER PROTECTION FOR JOURNALISTS & FREE SPEECH REGARDING JUDICIARY AT RISK

Za sajt

The Ministry of Justice in the Draft Law on Amendments to the Criminal Code (CC) did not include any of several proposals for stronger legal protection of journalists and better framework for investigative journalism, advocated for by HRA and Media Trade Union. Instead, the Ministry proposed amendments that could endanger freedom of expression.

What has not been accepted

Proposals to prescribe new criminal offenses Attack on journalists in the performance of professional duties and Preventing journalists in the performance of professional duties and additions to the existing criminal offenses Aggravated murder and Grievous bodily harm were not adopted. Adopting the proposals would express social awareness that attacks on journalists are especially dangerous and unacceptable phenomenon in a democratic society, and that journalists deserve special protection for doing their jobs in the public interest.

The proposal to decriminalize criminal offenses Violation of the reputation of MontenegroViolation of the reputation of nations, national and ethnic groups and Violation of the reputation of a foreign state or an international organization has not been adopted, which we have proposed as a logical complement to the decision to decriminalize criminal offense Insult and Defamation, as well as to decriminalize criminal offense Spreading information about private and family life, bearing in mind that this is a special form of insults and not the offense that protects the privacy.

Nor was accepted the proposal to facilitate journalist to perform investigative journalism by freeing him/her of criminal liability in every case when they act to prevent and detect a criminal offence by taking action sanctioned by following offenses: Infringement of privacy of mail and other means of communications, Unauthorized wiretapping and recording, Unauthorized photographing, Unauthorized publication and presentation of a somebody else’s written texts, portraits and recordings and Unauthorized collection and use of personal data. Currently valid condition for the existence of mentioned offenses alleged “discovery of the offense for which the law provides a prison sentence of 5 years or more severe punishment” is unjustifiably restrictive and contrary to international standards, because it does not allow disclosure e.g. police abuse and other abuse of officials for which are prescribed a lower sentence of imprisonment of at least 5 years.

More details on proposals and their justification are available here.

What is proposed

On the other hand, lawyers were recognized in the Draft Law as persons who should receive greater protection in the context of art. 396a, in addition to judges, prosecutors, notaries and public employees, and this we certainly support.

However, amendments of the criminal offence Obstruction of Justice (art. 396a) proposed in the Draft, endanger freedom of expression by wide formulations in breach of the European standards.

>>>29/1/2017 POVODOM USVAJANJA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: BEZ JAČE ZAŠTITE ZA NOVINARE

Za sajt

HRA i Sindikat medija obavještavaju da Ministarstvo pravde u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ) nije uvrstilo ni jedan od nekoliko predloga za jaču krivičnopravnu zaštitu novinara i bolji okvir za istraživačko novinarstvo, koji su predložile naše dvije organizacije. Umjesto toga su predložene dopune koje mogu da ugroze slobodu izražavanja.

Šta nije prihvaćeno

Nisu usvojeni predlozi da se propišu nova krivična djela Napad na novinare u vršenju profesionalnih zadataka i Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i dopune postojeća krivična djela Teško ubistvo i Teška tjelesna povreda. Usvajanjem predloga bi se iskazala društvena svijest o tome da su napadi na novinare posebno društveno opasna i neprihvatljiva pojava, i dodatno obezbijedili novinari u obavljanju posla od javnog interesa.

Nije usvojen ni predlog da se dekriminalizuju krivična djela Povreda ugleda Crne Gore, Povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije, što smo predložili kao logično upotpunjavanje odluke o dekriminalizaciji k.d. Uvreda i Kleveta, kao ni da se dekriminalizuje k.d. Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, imajući u vidu da se radi o posebnom obliku uvrede, a ne djelu koje štiti samu privatnost.

Nije usvojen ni predlog da se novinarima olakša bavljenje istraživačkim novinarstvom tako što bi se oslobodili krivične odgovornosti u svakom slučaju kada bi spriječili ili otkrili krivično djelo preduzimanjem radnje izvršenja sljedećih krivičnih djela: Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki, Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, Neovlašćeno fotografisanje, Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka i  Neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Naime, trenutno važeći uslov isključenja postojanja navedenih krivičnih djela ”otkrivanje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna” neopravdano je restriktivan i suprotan međunarodnim standardima, jer ne omogućava razotkrivanje npr. policijskog zlostavljanja i drugih zloupotreba službenih lica za koje su propisane niže kazne od kazne zatvora od najmanje 5 godina.

Šta se predlaže

S druge strane, advokati su u Nacrtu izmjena KZ-a prepoznati kao lica koja treba da dobiju veću zaštitu u okviru čl. 396a, pored sudija, tužilaca, notara i javnih izvršitelja, i to svakako podržavamo.

Međutim, u Nacrtu su predložene dopune krivičnog djela Ometanje pravde (čl. 396a), koje širokim formulacijama omogućavaju da se u praksi sloboda izražavanja ugrozi mimo evropskih standarda.

>>>22/1/2017 CONSTITUTIONAL APPEALS ON ACCOUNT OF POLICE TORTURE IN ‘JEWELLERS’ STREET’

Human Rights Action (HRA) filed constitutional appeals for Branimir Vukčević and Momčilo Baranin, victims of police torture that took place in the so-called Jewellers street in Podgorica on the night after 24 October 2015 political protests.

Vukčević and Baranin were brutally beaten by members of the police force, while the State Prosecutor’s Office failed to ensure effective investigation. Fifteen months later and not a single perpetrator identified.

The Constitutional Court is requested to establish violation of the human right to freedom from torture and order an investigation in accordance with European standards.

By filing these constitutional appeals, HRA wishes to draw attention to the responsibility of the State Prosecutor’s Office to implement effective investigations of police torture, on the one hand, as well as duty of the police to cooperate with the above institution, on the other. In this case, as in the case of police torture of Milorad Martinović, state authorities did not undertake an investigation in accordance with European standards because they failed to effectively take all reasonable steps to identify perpetrators. Whether this is due to the bias of the State Prosecutor’s Office in favour of the police or lack of capacity for other reasons, the result is the same – terrifying violation of the absolutely protected human right to freedom from torture.

We do not want to move past the fact that the police forces citizens – through no fault of their own – to lie on the pavement, be insulted, humiliated, kicked, beaten, and that afterwards the state prosecution fails to ensure that police officers be identified and sanctioned for such criminal behaviour.

HRA is determined to persevere in this case – if the Constitutional Court does not uphold the appeal, we will file an application before the European Court of Human Rights. We believe that the struggle to achieve the rule of law in Montenegro lies in the essence of this case. HRA is currently drafting a constitutional appeal for Milorad Martinović on the same basis as well.

>>>22/1/2017 PODNIJETE USTAVNE ŽALBE ZBOG POLICIJSKE TORTURE U ULICI ZLATARA

Akcija za ljudska prava (HRA) je podnijela ustavne žalbe za Branimira Vukčevića i Momčila Baranina, žrtve policijske torture u ulici zlatara u Podgorici u noći posle političkih protesta 24.10.2015. godine.

Vukčevića i Baranina su policajci brutalno zlostavljali, a državno tužilaštvo nije obezbijedilo djelotvornu istragu. Ni jedan izvršilac nije identifikovan ni 15 mjeseci kasnije.

Od Ustavnog suda se traži da utvrdi kršenje ljudskog prava na zabranu mučenja i naredi sprovođenje istrage u skladu s evropskim standardima.

HRA ovim ustavnim žalbama skreće pažnju na odgovornost državnog tužilaštva za sprovođenje djelotvorne istrage policijske torture, s jedne strane, i na dužnost policije da sarađuje sa državnim tužiocem, sa druge. U ovom slučaju, kao i u slučaju policijske torture nad Miloradom Martinovićem, državni organi nisu sproveli istragu u skladu s evropskim standardima jer nisu efikasno preduzeli sve razumne korake za otkrivanje počinilaca. Bez obzira da li je razlog tome pristrasnost državnog tužilaštva prema policiji ili nedostatak kapaciteta iz drugih razloga, posledica je ista – zastrašujuće kršenje apsolutno zaštićenog ljudskog prava na zabranu mučenja.

Ne želimo da pređemo preko činjenice da policajci građane ni krive ni dužne primoravaju da leže po trotoaru, da ih vrijeđaju, ponižavaju, šutiraju, udaraju, a da posle toga tužilaštvo ne obezbijedi da budu otkriveni i kažnjeni.

HRA je odlučna da istraje u ovom slučaju, pa ako Ustavni sud ne usvoji žalbu, podnećemo predstavku Evropskom sudu za ljudska prava. Vjerujemo da je suština i ovog slučaja borba za vladavinu prava u Crnoj Gori. HRA zbog toga priprema i ustavnu žalbu za Milorada Martinovića po istom osnovu jer ni u tom slučaju nije sprovedena djelotvorna istraga policijske torture.

>>>18/1/2017 EXPENDITURE OF “SOCIAL BENEFIT FUNDS” FROM THE STATE BUDGET NEEDS TO BE INVESTIGATED

Slika 16Human Rights Action (HRA) sent a letter to the Prime Minister, Duško Marković, and the Supreme State Prosecutor, Ivica Stanković, urging them to examine the legality of expenditure of funds which various ministries of the Government of Montenegro and other state budget users paid from the state budget as one-off social aid assistance to individuals for medical treatment, education or improving economic well-being from January 2014 to date and to inform public of their findings.

The documents leaked from the Ministry of Education and published by the media testify that the Ministry of Education gave social aid, on the basis of yet undetermined number of decisions, in 2014, in amounts from 300 € to 1000 € within the budgetary position “one-off social aid,” to the individuals, including former or current employees of the state, such as the current Vice Governor of the Central Bank of Montenegro and former editor of the public service RTCG, after they addressed the Ministry with “request for the allocation of financial resources due to bad financial situation” and after “the request was assessed as justified” as stated in the decisions. Those two users of social aid publicly denied that the funds were allocated to them due to their difficult financial situation, but that those were donations for publishing books. Those documents led us to look at the total amounts paid from the budget of Montenegro in the name of “one-off social aid”, “medical treatment assistance”, “education”, “improving economic well-being” or “other forms of assistance”.

HRA found that from January 2014 to October 2015 at least 4.25 million euro were paid to various individuals from the state budget for the above mentioned social aid purposes.

Namely, the Budget Law for the year 2014 only for transfers of “one-off social aid” planned the amount of 1,167,000 euros. Judging by this Law, the Ministry of Education was awarded more than half of this amount, i.e. 620,000 euros through the programs “Administration” and “Pupils and students standard”. In the second place, the Pension and Disability Insurance Fund, had 300,000 euros available for the purpose. The Ministry of Labor and Social Welfare disposed with 177,000 euros and the Ministry of Defence with 60.000 euros. Finally, the State Audit Institution also was awarded 10,000 euros for social assistance.

According to the findings of the State Audit Institution from October 2014 to October 2015, by the Government’s decisions, the Inner Cabinet of the Government and Commission for allocation of funds from the current budget reserve has been spent more than 3 million on ”medical treatment assistance”, “education”, “improving economic well-being” or “other forms of assistance”.

HRA specifically asked the Prime Minister to ensure that the Ministry of Education publish the internal act on social assistance payments from 31 January 2014 (No 01-492 / 2) as well as all decisions for the year 2014 and the last two years in order to show how the ministry interpreted the legal term “social assistance” and how it disposed with the money from the state budget and, in accordance with the obligation of lawful and transparent work of state administration, to disclose information on how much of the total funds and on what specific grounds was paid during the period from January 2014 to date on the basis of one-off social aid, in accordance with the annual budget laws that were in force at the time of payment, as well as from funds that were in the said period subsequently withdrawn from the budgetary reserve.

>>>18/1/2017 ISPITATI TROŠENJE ”SOCIJALNE POMOĆI” IZ DRŽAVNOG BUDŽETA

Slika 16Akcija za ljudska prava (HRA) je danas, 18.1.2016, uputila pisma predsjedniku Vlade, Dušku Markoviću i Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, apelujući na njih da ispitaju zakonitost trošenja sredstava koje su Vlada Crne Gore i drugi budžetski korisnici isplatili po osnovu jednokratnih socijalnih pomoći, odnosno pomoći fizičkim licima za liječenje, školovanje ili poboljšanje materijalne situacije od januara 2014. godine do danas i da o svojim nalazima obavijeste javnost.

Od predsjednika Vlade smo posebno tražili da obezbijedi da Ministarstvo prosvjete objavi interni akt ministarstva o isplatama socijalne pomoći od 31. januara 2014. godine (broj 01-492/2), kao i sve odluke iz te godine i posljednje dvije godine, da bi se vidjelo kako je ministarstvo tumačilo zakonski termin ”socijalna pomoć” i raspolagalo novcem građana iz državnog budžeta i da, u skladu s obavezom zakonitog i transparentnog rada organa državne uprave, obezbijedi objavljivanje informacija o tome koliko je ukupno sredstava i po kojim posebnim osnovama isplaćeno u periodu od januara 2014. do danas po osnovu jednokratne socijalne pomoći, u skladu sa godišnjim zakonima o budžetu koji su važili u trenutku isplate, kao i iz sredstava koja su, u navedenom periodu, naknadno povučena iz budžetskih rezervi.

Objavljeni dokumenti koji svjedoče da je Ministarstvo prosvjete osobama koje ne spadaju u kategoriju socijalno ugroženih davalo socijalnu pomoć iz državnog budžeta ”zbog teške materijalne situacije”, od kojih su neki sami demantovali da su im sredstva dodjeljena po tom osnovu, naveli su nas da sagledamo ukupne iznose koji su na ime ”jednokratne socijalne pomoći”, ”pomoći za liječenje”, ”školovanje”, ”poboljšanje materijalne situacije” ili za ”druge vidove pomoći” isplaćeni iz budžeta Crne Gore.

U pitanju je suma od najmanje 4,25 miliona eura, koja je isplaćena od januara 2014. do oktobra 2015. godine.

Naime, Zakonom o budžetu za 2014. godinu samo za transfere za ”jednokratnu socijalnu pomoć” planirano je ukupno 1.167.000 eura. Sudeći po ovom Zakonu, Ministarstvo prosvjete je te godine raspolagalo sa više od polovine ove sume, odnosno sa 620.000 eura kroz programe „Administracija“ i „Učenički i studentski standard“. Na drugom mjestu je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, koji je za ”jednokratnu socijalnu pomoć” imao na raspolaganju 300.000 eura. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je raspolagalo sa 177.000 eura, a Ministarstvo odbrane sa 60.ooo eura. Konačno, i Državna revizorska institucija je imala fond od 10.000 eura za socijalnu pomoć.

Prema nalazima Državne revizorske institucije (DRI) od oktobra 2014. do oktobra 2015, odlukama Vlade, Užeg kabineta Vlade i Komisije za raspodjelu sredstava tekuće budžetske rezerve potrošeno je više od 3 miliona eura i to na ”pomoć liječenju”, ”poboljšanje materijalne situacije”, ”pomoć za školovanje” i ”ostale vidove pomoći”.

>>>