OGLAS ZA RADNO MJESTO: FINANSIJSKI MENADŽER/ MENADŽERKA – RAČUNOVOĐA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) raspisuje oglas za finansijskog menadžera ili menadžerku – računovođu

Opis posla:
• Izrada budžeta i finansijskih planova po projektima;
• Vođenje računovodstvene evidencije;
• Priprema i predaja prijava i obrazaca Poreskoj upravi i drugim nadležnim organima;
• izrada finansijskih iskaza;
• prikupljanje i arhiviranje računovodstvene dokumentacije;
• praćenje finansijske realizacije projekta;
• izrada finansijskih izvještaja o realizaciji projekata.

Kvalifikacije:
• Srednja stručna sprema dovoljna; fakultetsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja je prednost.

Uslovi:
• najmanje 3 godine iskustva u radu na istim ili vrlo sličnim poslovima;
• licenca ovlašćenog računovođe;
• poznavanje engleskog jezika;
• poznavanje MS Office paketa (Excel-a obavezno);
• organizaciona sposobnost i sistematičnost;
• prednost imaju osobe s iskustvom rada u neprofitnom sektoru i na projektima Evropske unije.

Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 10. septembar 2014.

Prijave dostavljati na:

hra@t-com.me

Ili na adresu:

Akcija za ljudska prava
Ulica Slobode 74/II
81000 Podgorica
Tel: +382 20 232 348
Fax: +382 20 232 12201/08/2014 ENSURE THAT THE SAME CRITERIA APPLY FOR ALL CANDIDATES FOR STATE PROSECUTORS

Human Rights Action (HRA) submitted a letter to the President and members of the Prosecutorial Council in which we urged the Council to refrain from holding the general election of public prosecutors not only until the Constitutional Court reviews constitutionality of such election, but also until the criteria for election are specified.

HRA warns that, because of the current lack of parameters for assessment of criteria for the election of state prosecutors, it cannot be provided that the same criteria apply in the same way for each candidate, and that therefore objectivity has not been ensured.

Although it would be necessary to assess the quality of work of state prosecutors as soon as possible, as some cases of great social significance have obviously been ineffectively investigated and prosecuted, it is necessary to first ensure that such assessment is based on a uniform application of criteria to everyone, which is exactly what the existing regulations do not provide for.

>>>01/08/2014 OBEZBIJEDITI DA ZA SVE KANDIDATE ZA IZBOR ZA DRŽAVNOG TUŽIOCA VAŽI ISTI KRITERIJUM

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas dostavila pismo predsjedniku i članovima Tužilačkog savjeta u kome je apelovala da svakako sačekaju sa opštim izborom državnih tužilaca dok Ustavni sud ne odluči da li je takav izbor u skladu sa Ustavom, ali i dok se ne preciziraju kriterijumi za izbor. HRA upozorava da zbog postojećeg nedostatka parametara za ocjenu propisanih kriterijuma za izbor državnih tužilaca nije obezbijeđeno da se isti kriterijum primjenjuje na isti način na svakog kandidata, pa tako nije obezbijeđena objektivnost.

Iako je neophodno što prije preispitati kvalitet rada svih državnih tužilaca, jer postoje slučajevi i od velikog društvenog značaja u kojima je očigledno neopravdano došlo do zastarijevanja krivičnog gonjenja, očigledno lošeg vođenja istrage bez rezultata, ili do neuspjeha optužnica, neophodno je prije toga obezbijediti jednaku primjenu kriterijuma u svakom slučaju, a to postojeći propisi ne obezbjeđuju.

Zbog toga prije opšteg izbora treba propisati parametre za bodovanje kriterijuma – najbolje tako što će se sačekati usvajanje novog Zakona o državnom tužilaštvu i podzakonskih akata na osnovu tog zakona, ili tako što će sam Tužilački savjet svojim Poslovnikom u međuvremenu propisati parametre za ocjenu kriterijuma propisanih važećim zakonom.

>>>26/07/2014 REGARDING ELECTION OF PRESIDENT OF THE SUPREME COURT

Human Rights Action (HRA) regrets the decision of the Judicial Council to go through with the election of the President of the Supreme Court, even though its members were informed that an initiative had been filed with the Constitutional Court to review the constitutionality of the statutory election procedure.

If the Constitutional Court finds the said provisions to be unconstitutional, as was the case with the election procedure for the Supreme State Prosecutor, it would mean that the election of Ms. Vesna Medenica for the Supreme Court President had also been unconstitutional. This would call into question the legality of actions undertaken by Ms. Medenica as the head of the Supreme Court, as well as the work of the Judicial Council, that Medenica is a member of ex officio.

HRA’s initiative for constitutional review submitted to the Constitutional Court, of which the Judicial Council’s President and members were informed a day before the session, points out that provisions of the Judicial Council Act in relation to the election and dismissal of the Supreme Court President are in conflict with the Constitution.

>>>26/07/2014 POVODOM IZBORA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta da sprovede izbor predsjednika Vrhovog suda, iako su njegovi članovi bili obaviješteni da je Ustavnom sudu upućena inicijativa da ocijeni ustavnost zakonom propisanog postupka izbora.

U slučaju da Ustavni sud odluči da su spomenute odredbe neustavne, kao što se to desilo sa postupkom izbora VDT a, to bi značilo i da je Vesna Medenica na neustavan način izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Time bi se dovela u pitanje zakonitost radnji koje gospođa Medenica bude preduzimala kao organ uprave u Vrhovnom sudu, kao i rad Sudskog savjeta, čija je članica po položaju.

>>>25/07/2014 CONSTITUTIONAL COURT FINDS THE THIRD ROUND OF VOTING FOR THE SUPREME STATE PROSECUTOR UNCONSTITUTIONAL

Human Rights Action (HRA) greets the decision of the Constitutional Court of 23 July 2014 that provisions of the Rules of Procedure of the Parliament of Montenegro on election of the Supreme State Prosecutor (SSP), which were amended to add the third round of voting, are not in conformity with the Constitution.

HRA submitted an initiative to the Constitutional Court to review constitutionality of Art. 178, para 6 and 7 of the Rules of Procedure of the Parliament in March 2014.

The Constitutional Court has already concluded in its preliminary decision – to accept the initiative and suspend SSP’s election – that the Parliament “exceeded its powers” and “defined the Supreme State Prosecutor’s election in the challenged provisions of Art. 178, para 6 and 7 of the Rules of Procedure in a manner contrary to the Constitution, providing for additional ‘third’ and ‘fourth round’”.

>>>25/07/2014 POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA ODREDBE POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE O IZBORU VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA (VDT) NIJESU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM CRNE GORE

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo povodom odluke Ustavnog suda od 23. jula 2014. da odredbe Poslovnika Skupštine Crne Gore o izboru Vrhovnog državnog tužioca (VDT), kojima je dopisan treći krug glasanja, nijesu u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 178 st. 6. i 7. Poslovnika Skupštine HRA je Ustavnom sudu podnijela u martu 2014.

Podsjećamo da je Ustavni sud već u svojoj preliminarnoj odluci, kada je odlučeno da se inicijativa prihvati i privremeno obustavi izbor VDT-a, konstatovao da je Skupština „prekoračila ovlašćenja” i da je „osporenim odredbama člana 178 st. 6. i 7. Poslovnika izbor Vrhovnog državnog tužioca uspostavila na način suprotan Ustavu propisujući dodatno, „treće” i „četvrto glasanje”.

>>>24/07/2014 INITIATIVE TO THE CONSTITUTIONAL COURT TO REVIEW THE CONSTITUTIONALITY OF PROVISIONS OF THE JUDICIAL COUNCIL ACT ON ELECTION AND DISMISSAL OF THE PRESIDENT OF THE SUPREME COURT

Human Rights Action (HRA) filed an initiative to the Constitutional Court to review the constitutionality of provisions of the Judicial Council Act on election and dismissal of the President of the Supreme Court. HRA suggested to the Constitutional Court to temporarily suspend the process of electing the President of the Supreme Court, which is in progress, until this initiative is reviewed. As well as in the case of adding the third round to the election of the Supreme State Prosecutor, the issue is that a law – an act of lower legal force – regulated differently a matter prescribed by the Constitution.

>>>24/07/2014 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU ZA OCJENU USTAVNOSTI ODREDBI ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU O IZBORU I RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava (HRA) uputila je inicijativu Ustavnom sudu (US) za  ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o sudskom savjetu u vezi postupaka izbora i  razrješenja predsjednika Vrhovnog suda. HRA je predložila US da privremeno  obustavi proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, koji je u toku, dok ne  odluči po ovoj inicijativi. Kao i kod dopisivanja trećeg kruga izbora VDT-a,  opet je u pitanju problem da je zakonom – aktom niže pravne snage – materija  propisana Ustavom uređena na drugačiji način.

Ustavom je predviđeno da Opšta sjednica Vrhovnog suda, koju čine sve sudije  tog suda, Sudskom savjetu predlaže kandidata za predsjednika suda. Međutim,  Zakon o sudskom savjetu (član 28a), propisuje da Sudski savjet raspisuje  javni poziv, procjenjuje prijave i listu kandidata koji ispunjavaju uslove  dostavlja  Opštoj sjednici Vrhovnog suda, koja onda bira jednog kandidata i  predlaže ga Sudskom savjetu.    

>>>23/07/1974 ON THE ANNIVERSARY OF FIRST PRIDE PARADE HELD IN MONTENEGRO

Human Rights Action (HRA) is pleased to mark the anniversary of the first Pride Parade in Montenegro, which was held on 24 July 2013 in Budva. At the same time HRA warns that the Prosecution’s decision to prosecute only one, unidentified person, out of a number of perpetrators who attacked the parade parade-goers and the police in front of TV cameras, and destroyed public property during both parades in Budva and in Podgorica, threatens not only the rights of the LGBT community, but also the rule of law in Montenegro.

HRA recalls that during the first Parade in Budva, both citizens taking part and police officers who protected them were attacked, while in Podgorica only the police officers were attacked, because hooligans were not able to approach them. The hooligans were, according to statements of the Police Directorate “throwing bottles, chairs, stones and smoke bombs.” During the parade in Budva two people, participants of the parade were slightly injured, while in Podgorica 20 police officers were injured. The damage in Podgorica was estimated at 20,000 EUR. The police detained more than 80 people, 22 in Budva and 60 in Podgorica.

>>>23/07/2014 POVODOM GODIŠNJICE PRVE PARADE PONOSA ODRŽANE U CRNOJ GORI

Akcija za ljudska prava (HRA) sa zadovoljstvom obilježava godišnjicu održavanja prve Parade ponosa u Crnoj Gori, koja je 24. jula 2013. održana u Budvi, i ukazuje da odluka tužilaštva da krivično goni samo jedno, neidentifikovano lice, od brojnih nasilnika koji su pred tv kamerama napadali povorku, policiju i uništavali javnu imovinu tokom parade u Budvi, ali i kasnije prilikom parade u Podgorici, ugrožava ne samo prava LGBT populacije, već i vladavinu prava u Crnoj Gori.

HRA podsjeća da su tokom prve Parade, u Budvi, napadnuti i građani u povorci i policija koja ih je štitila, dok su u Podgorici, napadnuti samo policajci, jer nasilnici nijesu mogli prići povorci. Nasilnici su, prema saopštenjima Uprave policije “bacali flaše, stolice, kamenice i dimne bombe”. Tokom parade u Budvi lakše su povrijeđene dvije osobe, učesnici parade, dok je u Podgorici povrijeđeno čak 20 policajaca. Šteta u Podgorici procijenjena je na 20 hiljada eura. Policija je u Budvi privela 22, a u Podgorici čak 60 osoba.

>>>10/07/2014 COMMENTARY ON THE WORKING VERSIONS OF THE LAW ON COURTS, LAW ON THE JUDICIAL COUNCIL AND THE RIGHTS AND DUTIES OF JUDGES AND LAW ON THE STATE PROSECUTOR’S OFFICE

Human Rights Action warns that some provisions of the working versions of the Law on Courts, Law on the Judicial Council and the Rights and Duties of Judges and Law on the State Prosecutor’s Office considerably jeopardize the autonomy of judges, drastically limit the scope of candidates who can be appointed to senior positions in the judiciary and prosecution, and propose vague criteria for evaluation of candidates.

Particularly problematic is the provision of the Law on Courts which obliges judges to respect the principal legal position of the session of judges of their court, as it represents an attack on the autonomy and independence of each judge. In passing judgments a judge is bound only by law and the Constitution, and not the opinions of fellow judges.

The working version prescribes that only judges can compete for a judge of the High Court or Appellate Court or Supreme Court, or that only prosecutors can be appointed as heads of prosecutor’s offices or the Supreme State Prosecutor. Such restriction of the right of other legal experts, e.g. attorneys and professors to be elected, significantly reduces the number of potential candidates and the chance to choose best professionals.

>>>10/07/2014 KOMENTAR NA RADNE VERZIJE ZAKONA O SUDOVIMA, ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA SUDIJA I ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Akcija za ljudska prava upozorava da neke odredbe radnih verzija Zakona o sudovima, Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija i Zakona o državnom tužilaštvu, ozbiljno ugrožavaju autonomiju sudija, drastično sužavaju krug kandidata koji mogu biti birani na više pozicije u sudstvu i tužilaštvu, i donose nejasne kriterijume za ocjenjivanje kandidata.

Posebno zabrinjava odredba Zakona o sudovima kojom se sudije obavezuju da poštuju načelni pravni stav koji zauzme Sjednica sudija njihovog suda, jer predstavlja atak na samostalnost i nezavisnost svakog sudije. Sudija je u odlučivanju vezan samo Ustavom i zakonom, a ne mišljenjima kolega sudija.

Predviđa se da isključivo sudije mogu da konkurišu za sudiju Višeg suda ili Apelacionog suda ili Vrhovnog suda, odnosno isklučivo tužioci mogu postati rukovodioci tužilaštava ili Vrhovni državni tužilac. Takvo ograničenje prava drugim pravnicima, npr. advokatima i profesorima da budu birani, značajno smanjuje broj potencijalnih kandidata i mogućnost izbora najboljih stručnjaka.

>>>09/07/2014 CONCERNING THE ATTACK ON WOMEN IN BLACK IN VALJEVO

Human Rights Action (HRA) strongly condemns the attack on activists of organization Women in Black in Valjevo and urges the government of Serbia to grant all citizens freedom of speech and assembly.

It is particularly worrying that the attack on members of Women in Black organization and cyclists who travelled from Belgrade to Srebrenica to pay homage to the victims of Srebrenica genocide took place on the main town square and at the pre-announced gathering, in the presence of the police.

Authorities of Serbia, as well as of other countries, are obliged to guarantee freedom of speech and assembly to all their citizens, while international standards oblige them to pay special attention to the protection of human rights activists. Women in Black reminded the public about the most massive crime committed in European soil since World War II, when members of the army of Bosnian Serbs from systematically killed at least 7,800 unarmed Bosniaks aged 14-70 years from 11 to 19 July 1995. It is unfortunate that there are people unable to pay respect to these indisputable victims and immense suffering inflicted on their families.

>>>09/07/2014 POVODOM NAPADA NA ŽENE U CRNOM U VALJEVU

Akcija za ljudska prava (HRA) oštro osuđuje napad na aktiviste i aktivistkinje organizacije Žene u crnom u Valjevu i apeluje na vlasti Srbije da svim građanima obezbijede slobodu govora i okupljanja.

Posebno zabrinjava činjenica da se napad na članice organizacije Žene u crnom i bicikliste, koji putovanjem od Beograda do Srebrenice odaju poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici, dogodio na glavnom gradskom trgu i to na unaprijed najavljenom skupu, uz prisustvo policije.

HRA podsjeća da su vlasti Srbije, kao i ostalih država, dužne da omoguće slobodu govora i okupljanja svim građanima, a da ih međunarodni standardi obavezuju da posebnu pažnju posvete zaštiti aktivista za ljudska prava. Žene u crnom su podsjećale javnost na najmasovniji zločin izvršen na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata, kada su pripadnici vojske bosanskih Srba od 11. do 19. jula 1995. sistematski ubili najmanje 7,800 nenaoružanih Bošnjaka starosti od 14 do 70 godina. Za žaljenje je što postoje ljudi koji nisu u stanju da poštuju te nesporne žrtve i neizmjernu patnju nanijetu njihovim porodicama.

>>>