25/11/2015 – DRŽAVA DA OBEZBIJEDI BOLJU ZAŠTITU ŽRTVAMA NASILJA U PORODICI

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama protiče u sjenci slučajeva nasilja u porodici koji su zbog neblagovremene reakcije nadležnih državnih organa imali i tragičan epilog. Akcija za ljudska prava se pridružuje apelu NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centar za ženska prava i Sigurna ženska kuća da se sve institucije u sistemu zaštite od nasilja u porodici posvećeno i odgovorno odnose prema problemu domaćeg nasilja i rizicima po život i zdravlje žrtava, kao i zahtjevu da VDT istraži postupanje institucija, prije svega policije, koje u slučaju posljednjeg takvog slučaja s tragičnim posljedicama – ubistva u Čanju – nisu blagovremeno obezbijedile zaštitu žrtve.

U kontekstu obaveze države da efikasnom zaštitom žrtava domaćeg nasilja spriječi i kršenje njihovog prava na život, podsjećamo na presudu Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u predmetu Branko Tomšić i drugi protiv Hrvatske, koji se ticao majke i djeteta koje je suprug i otac ubio po izlasku iz zatvora, jer hrvatske vlasti nijesu preduzele odgovarajuće mjere da to spriječe. U tom slučaju je utvrđeno da su nadležni organi bili svjesni da su prijetnje po život majke i djeteta bile ozbiljne, ali da uprkos tome nijesu preduzeli odgovarajuće mjere da ih zaštite. Evropski sud je zaključio da je Hrvatska prekršila pravo na život i saopštio: „da su odgovorni pažljivo razmotrili situaciju, bilo bi im jasno da je, nakon puštanja M.M. iz zatvora, žrtvama bila prijeko potrebna policijska zaštita, bez koje su ostali u smrtnoj opasnosti. Žalosno je to što ništa nije učinjeno da se oni zaštite i što, kako se čini, niko zbog toga ni na koji način nije odgovarao.“

Propuštanje da se efikasno primijene zaštitne mjere bilo je predmet više presuda u kojima je ESLJP utvrdio odgovornost država. U predmetu E.S. i drugi protiv Slovačke, domaći sud je odbio zahtjev žrtve porodičnog nasilja da udalji oca nasilnika iz stana, pravdajući se rizikom od kršenja njegovog prava na imovinu, što je dovelo do toga da su majka i kćerke koje je zlostavljao bile prinuđene da napuste i stan i sredinu. Otac je kasnije osuđen i za seksualno zlostavljanje, a Evropski sud je utvrdio da je propuštanjem da primjeni zaštitnu mjeru udaljenja nasilnika iz stana država prekršila član 3 (zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja) i član 8 Konvencije (pravo na privatni i porodični život).

>>>MINA – 20/11/2015

SOCIETY – HRA – OMBUDSMAN

Gorjanc Prelević – 2009 repeats itself

Podgorica, (MINA) – Devastating is the fact that the history repeats itself at the end of 2015 as the Montenegrin president, Filip Vujanović, continues to treat the election of the Protector of Human Rights and Freedoms – the Ombudsman –unlawfully and without substantial interest in this important institution, Human Rights Action (HRA) believes.

HRA executive director, Tea Gorjanc Prelević, said that the decision of Vujanović to delegate the consultations with the NGOs on the one and only candidate, Šućko Baković, who has been holding this position for the past 6 years, to the Ministry of Human Rights and Freedoms was contrary to the Law on the Protector of Human Rights and Freedoms.

Gorjanc Prelević explained that this Law provided that “in the process of proposing candidates for the Ombudsman, the President of Montenegro shall consult the scientific and specialized institutions and non-governmental organizations whose main activity is protection of human rights and freedoms”.

Ms Gorjanc Prelević reminded that in 2009 several NGOs protested when Baković was appointed Ombudsman, as Vujanović back then also proposed the Montenegrin Parliament a candidate for the protector of Human Rights and Freedoms without prior harmonization of the Law with the Constitution, and without consultation with representatives of civil sector and scientific institutions.
„The Constitution prescribes that the Protector is an autonomous and independent body, so it would be logical that his/her independence is secured by the election process, which is not the case, as the opposition parties cannot affect this election“, Gorjanc Prelević stated for the MINA Agency.

>>>MINA – 22/11/2015

DRUŠTVO – HRA – OMBUDSMAN

Gorjanc Prelević: Ponavlja se 2009. godina
*

Podgorica, (MINA) – Poražavajuće je da se na kraju 2015. godine istorija ponavlja, tako što predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izboru Zaštitnika ljudskih prava i sloboda pristupa nezakonito i bez suštinskog interesovanja za tu važnu ustanovu, smatraju u Akciji za ljudska prava (HRA).

Izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević, rekla je da odluka Vujanovića da delegira Ministarstvo ljudskih prava i sloboda za konsultacije sa nevladinim organizacijama o jednom jedinom kandidatu, Šućku Bakoviću, koji je posljednjih šest godina obavljao tu funkciju, nije u skladu sa Zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

Gorjanc Prelević je objasnila da taj Zakon koji predviđa da “u postupku utvrđivanja predloga kandidata za Zaštitnika, Predsjednik Crne Gore obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda”.

Ona je podsjetila da je i 2009. godine, kada je Baković izabran za Ombudsmana, HRA sa nekoliko NVO protestovala jer je takođe Vujanović, predložio Skupštini kandidata za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda bez prethodnog usaglašavanja tog Zakona sa Ustavom, i bez konsultacija sa predstavnicima civilnog sektora i naučnih institucija.

“Ustav propisuje da je Zaštitnik/ca samostalan i nezavistan organ, pa bi bilo logično da se njegova/njena nezavisnost obezbijede i procesom njegovog/njenog izbora, što sada nije slučaj, jer opozicija ne može da utiče na taj izbor”, kazala je Gorjanc Prelević agenciji MINA.

>>>19/11/2015 – PREMIERE OF PLAY AT THE INSTITUTE FOR EXECUTION OF CRIMINAL SANCTIONS

Play „Život na pauzu“ (Life on break), directed by Mirko Radonjić, starring Aleksandar Radulović and Marija Backović, actors, as well as seven prisoners, had its premiere on 18 November 2015 at the Institute for Execution of Criminal Sanctions (IECS). The premiere of the play was performed after three rehearsals which were attended by prisoners and employees of the IECS, and the play was rerun on 19 and 20 November 2015.

The play was created within the project “Cultural and artistic creativity as a form of rehabilitation”, carried out by the Foundation “B Film Montenegro” and NGO ATAK within the larger project “Community oriented prisons – prevention of ill-treatment in prisons through reform of rehabilitation and re-socialization”, implemented by NGOs Juventas and Human Rights Action – HRA, with the financial support of the Delegation of the European Union to Montenegro and the British Embassy in Podgorica.

HRA and Juventas would like to thank the IECS administration which provided full support to our colleagues from NVF B Film Montenegro and NGO ATAK who have worked on the play in exceptional conditions. We would like to emphasize that there was no censorship of the text, which was created through interaction of prisoners and the artistic team. The prisoners had full freedom to contribute to the creation of the play. This play represents a powerful and unique product of cooperation between the NGO sector, artists and the prison administration and can serve as an example of good practices to the region.

>>>19/11/2015 – PREMIJERA PREDSTAVE “ŽIVOT NA PAUZU” U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Sinoć (18. novembra) u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) premijerno je izvedena predstava “Život na pauzu”, reditelja Mirka Radonjića u kojoj su, pored glumaca Aleksandra Radulovića i Marije Backović, učestvovali i sedmorica zatvorenika. Premijera je izvedena nakon tri generalne probe kojima su prisustvovali i zatvorenici i zaposleni u ZIKS-u, a večeras i sjutra se nastavlja sa repriznim izvođenjima kojima može da prisustvuje samo po 48 osoba.

Predstava je nastala u okviru projekta „Kulturno-umjetničko stvaralaštvo kao vid rehabilitacije“ koji su sproveli NVF B Film Montenegro i NVO ATAK u okviru većeg projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, koji sprovode NVO Juventas i Akcija za ljudska prava – HRA, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije i Britanske ambasade u Podgorici.

Zahvaljujemo upravi ZIKS-a koja je dala punu podršku kolegama iz NVF B Film Montenegro i NVO ATAK koji su vrijedno radili na predstavi u vanrednim uslovima. Naglašavamo da nije bilo cenzure teksta, koji je nastajao u interakciji zatvorenika i umjetnickog tima. Zatvorenici su imali punu slobodu da doprinesu stvaranju predstave. Kreirana predstava je snažan i jedinstven produkt saradnje nevladinog sektora, umjetnika i uprave zatvora i može služiti kao prijmer dobre prakse cijelom regionu.

>>>18/11/2015 – DAILY DNEVNE NOVINE CONTINUE TO DECEIVE THE PUBLIC

Daily Dnevne novine (DN) published today only parts of the reply of the NGO Human Rights Action’s (HRA) executive director, Tea Gorjanc Prelević, to their selective publication of her private correspondence.

Faced with arguments discovering mounting of the so-called “international scandal”, DN failed to publish the reply of HRA’s executive director in full, but only selected parts, contrary to the explicit obligation under the Media Law.

Yesterday (on 17 November 2015) DN dedicated three pages (including the cover page) to the attack on the HRA’s executive director. The reply was shorter than the content it addressed, it did not require shortening nor did DN request it. Such performance only confirms the real intentions of the editorial board of this newspaper which, by violating the law and journalistic ethics, deceived the public and continued the campaign against HRA.

>>>18/11/2015 – DNEVNE NOVINE NASTAVILE DA OBMANJUJU JAVNOST

Dnevne novine (DN) su danas objavile samo djelove odgovora izvršne direktorice Akcije za ljudska prava (HRA), Tee Gorjanc-Prelević, na njihovo selektivno i tendenciozno objavljivanje privatne prepiske.

Suočene s argumentima kojima se ogoljava njihova montaža navodnog međunarodnog skandala, DN odgovor HRA nijesu objavile integralno, već samo probrane djelove, sve suprotno izričitoj obavezi iz Zakona o medijima.

Podsjećamo da su DN juče (17.11) posvetile 3 strane (uključujući naslovnu) svom napadu na HRA. Odgovor koji smo blagovremeno dostavili je bio znatno kraći od sadržaja na koji smo regovali, i nije zahtijevao bilo kakvo skraćivanje niti su takvo skraćivanje DN tražile. Ovakvo postupanje DN samo potvrđuje stvarne namjere uredništva ovog lista koje, kršeći zakon i novinarsku etiku obmanjuje javnost i nastavlja s kampanjom protiv HRA.

>>>18/11/2015 – SKUPŠTINSKI ODBOR ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUĐE I UPRAVU SJUTRA ODLUČUJE HOĆE LI ZAKAZATI RASPRAVU O POTREBI ZA PROMJENOM ZAKONA O MEDIJIMA NA PREDLOG HRA

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore sjutra razmatra predlog HRA o održavanju konsultativne rasprave o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima. Pismo upućeno poslanicima u kome smo obrazložili navedeni predlog pogledajte ovdje.

Evropska komisija je u Smjernicama za podršku slobodi i integritetu medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj od 2014-2020. godine iznijela očekivanje da parlamenti periodično procjenjuju stanje slobode medija, zakona i prakse u odnosu na niz osnovnih principa o “kvalitetu zakona” (kako je navedeno u praksi Evropskog suda za ljudska prava) i predlože i usvoji politiku i predloge zakona kojima bi se prevazišli nedostaci uočeni prilikom takve procjene. Smatramo da bi ovakvom raspravom skupštinski odbor odgovorio na takva očekivanja.

HRA se zalaže za neznatne izmjene i znatne dopune Zakona o medijima koji, iako krovni zakon za sve medije, nije mijenjan punih 13 godina, za razliku od drugih medijskih zakona. Život u Crnoj Gori nas je nedavno više puta opomenuo na potrebu da se zakonom obezbijedi dosljedna primjena evropskih standarda ljudskih prava na privatnost, zaštitu časti i ugleda i slobodu izražavanja.

Evropska komisija je u nedavno objavljenom Izvještaju o napretku Crne Gore za 2015. godinu, primijetila da Crna Gora tek treba da postigne punu usklađenost s praksom Evropskog suda za ljudska prava, da treba da obrati posebnu pažnju na davanje smjernica sudstvu o usklađivanju odluka s tom praksom, i da postoji zabrinutost u pogledu transparentnosti i nediskriminacije medija u oblasti oglašavanja državnih institucija. Naglašen je i problem nesigurne ekonomske situacije medija i novinara koji dovodi do rizika od miješanja u uređivačku politiku, autocenzure i negativno utiče na profesionalnost.

HRA je u julu 2015. godine javnosti predstavila Predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima, kao polazište za razgovor i usaglašavanje, koji je izradila radna grupa u sastavu: Azra Jasavić, poslanica, Draginja Vuksanović, poslanica, Dragoljub Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Goran Đurović, predsjednik Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca i predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

>>>17/11/2015 – REGARDING UNAUTHORIZED PUBLICATION OF PRIVATE CORRESPONDENCE BETWEEN TEA GORJANC-PRELEVIĆ AND SONJA DIEZ

On this link you will find the reply that HRA executive director, Ms Tea Gorjanc-Prelević, sent to daily Dnevne novine, regarding the text this daily published today at their front page and pages 2 and 3, thus presenting, quite unjustifiably, private correspondence between Gorjanc-Prelević and the European Commission official, Sonja Diez, that has been published without authorisation, as an “international scandal”. The translation of the article is available here.

HRA leaves the readers to assess why this was necessary and which big news had to be replaced by this one in this obvious attempt to discredit and HRA and the European Commission.

The disputed correspondence between Gorjanc-Prelević and Diez has been published at HRA webpage, both in original (in English) and translated to Montenegrin.

>>>17/11/2015 – POVODOM NEOVLAŠĆENOG OBJAVLJIVANJA PRIVATNE PREPISKE TEE GORJANC-PRELEVIĆ I SONJE DIEZ

Pogledajte odgovor koji je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević dostavila ”Dnevnim novinama” povodom teksta koji su te novine danas objavile na naslovnoj i dvije naredne, prikazujući, sasvim neosnovano, neovlašćeno objavljenu privatnu prepisku Gorjanc-Prelević sa službenicom Evropske komisije, Sonjom Diez, kao ”međunarodni skandal”.

Čitaocima ostavljamo da procijene zašto je to bilo potrebno i koja se to važna vijest danas imala zamijeniti ovim najnovijim providnim pokušajem diskreditacije i HRA i Evropske komisije.

Osporena prepiska Gorjanc-Prelević i Diez je u originalu (na engleskom) dostupna ovdje. Prevod prepiske je dostupan ovdje.

>>>16/11/2015 – REGARDING INSULTING AND OBSTRUCTING OF WORK OF RTCG JOURNALIST IVANA ŠEBEK

Human Rights Action (HRA) condemns inappropriate personal insulting of RTCG journalist Ivana Šebek (which can be heard at the published recording) and preventing her from reporting on the protest organised by Demokratski front – DF on 15 November 2015.

Legitimate is the rights of participants of an assembly to express dissatisfaction with the editorial policy of the public service – RTCG and journalist Šebek, but criticism must not contain inappropriate personal insults and prevent journalists from reporting. There are more appropriate ways of expressing dissatisfaction.

In the spirit of culture of respect for human rights HRA recalls that hate speech is not protected by freedom of expression and does not serve the public interest in a democratic society.

>>>16/11/2015 – POVODOM VRIJEĐANJA I OMETANJA RADA NOVINARKE RTCG-a IVANE ŠEBEK

Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje neprimjereno lično vrijeđanje novinarke RTCG-a Ivane Šebek (koje se može čuti na objavljenom snimku) i sprječavanje njenog izvještavanja sa protestnog okupljanja u organizaciji Demokratskog fronta, sinoć, 15. novembra.

Legitimno je pravo učesnika okupljanja da izraze nezadovoljstvo uređivačkom politikom javnog servisa – RTCG i novinarke Šebek, ali kritika ne smije sadržati neprimjerene uvrede ličnosti i sprječavati novinare da izvještavaju. Postoje prikladniji načini da se nezadovoljstvo saopšti.

U duhu kulture poštovanja ljudskih prava treba se podsjetiti da govor mržnje nije zaštićen slobodom izražavanja i ne služi javnom interesu u demokratskom društvu.

>>>13/11/2015 – SUPPORT TO PARENTS’ HUNGER STRIKE FOR THE RULE OF LAW

NGO Human Rights Action supports the just fight of the fathers of infected babies in the General Hospital in Bijelo Polje, who have been hunger striking as of Tuesday, 10 November, due to the failure of the competent authorities to enforce the law and suspend the doctors tried on relation to the infection at the Hospital. Slaviša Knežević, the father of a baby who died due to the infection, Predrag Karišik, Eldin Salemović and Ivica Ignjatović are striking in front of the Municipality of Bijelo Polje building.

HRA finds extremely disturbing the fact that such radical actions as hunger strike are necessary in order to secure law enforcement, i.e. the rule of law in Montenegro.

The current Labour Law unambiguously prescribes in Article 130, paragraph 1, item 3 temporary suspension of an employee if criminal investigation on a criminal act related to work or work engagement has been initiated against him/her. The doctors of the Hospital in Bijelo Polje have been indicted in May 2015 for a criminal offense related to work – Serious offense against human health (Article 302 of the Criminal Code) in respect of the offense Failure to comply with health regulations for combating dangerous infectious diseases (Article 287), and there is no doubt that they had to be suspended earlier, in November 2014, at the moment when criminal proceedings upon the order on conducting the investigation have been initiated against them.

>>>13/11/2015 – PODRŠKA RODITELJIMA KOJI ŠTRAJKUJU GLAĐU ZA VLADAVINU PRAVA

Akcija za ljudska prava podržava pravednu borbu očeva inficiranih beba u Opštoj bolnici u Bijelom Polju, koji od utorka (10. novembra) štrajkuju glađu zbog propusta da se primijeni zakon i suspenduju ljekari kojima se sudi zbog infekcije u Bolnici. Ispred Opštine Bijelo Polje štrajkuju Slaviša Knežević, otac bebe koja je preminula uslijed infekcije, Predrag Karišik, Eldin Salemović i Ivica Ignjatović.

Izuzetno je uznemiravajuća činjenica da su u Crnoj Gori neophodne ovakve radikalne akcije da bi se obezbijedila primjena zakona, tj. vladavina prava.

Važeći Zakon o radu u članu 130, stav 1 tačka 3 nedvosmisleno nalaže privremeno udaljenje sa rada zaposlenog ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela učinjenog u radu ili u vezi sa radom. Ljekari bjelopoljske bolnice su optuženi u maju 2015. za krivično djelo učinjeno u radu Teška djela protiv zdravlja ljudi (član 302 KZ-a) u vezi krivičnog djela – Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti (član 287), a nema nikakve dileme da su morali biti suspendovani i prije, u novembru 2014, čim je protiv njih bio pokrenut krivični postupak naredbom o sprovođenju istrage.

>>>11/11/2015 – HRA, MANS, WRC AND ANIMA REACTION TO INSULTS AGAINST DALIBORKA ULJAREVIĆ

logoi

NGOs Human Rights Action (HRA), Network for Affirmation of NGO Sector (MANS), Women’s Rights Center (WRC) and Center for women’s and peace education (ANIMA) condemn the dishonourable nature of the insults that the member of the Democratic People’s Party presidency (Demokratska narodna partija), Aleksandar Sekulić, threw at Daliborka Uljarević, director of the NGO Center for Civic Education (CCE).

As a reminder, Portal Analitika and Portal Café del Montenegro, published on 10 November 2015 the reaction of the member of the Democratic People’s Party presidency (Demokratska narodna partija), Aleksandar Sekulić, to the opinion announced by Daliborka Uljarević. Sekulić, inter alia, stated that “by using such rhetoric when talking about the Democratic Front (Demokratski front), Ms Uljarević, a proved regime’s concubine, has certainly paid off at least one instalment of Government grants that finance her quasi expertise.”

Such impermissible personal insults, uttered in response to the opinion announced by Daliborka Uljarević, are not protected by freedom of expression and do not serve any legitimate public interest in a democratic society. On the contrary, they have a discouraging and humiliating effect to those striving to make Montenegro a better place to live by uttering their opinions publically.

We note with regret that the public discourse presenting unscrupulous and unfounded accusations against the NGO sector activists that have the courage to publicly communicate their opinion still continues in Montenegro.

We invite the media to, in accordance with the Code of Journalists of Montenegro, refrain from publishing such offensive speech and contribute to the promotion of a culture of dialogue based on arguments and respect for human dignity.

>>>