Otvoren konkurs za monitora/ku suđenja

NADAMO SE DA JE DOŠLO VRIJEME ZA RASVJETLJAVANJE UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA
26/05/2022
INICIJATIVA 17 NVO DA CRNA GORA RATIFIKUJE PROTOKOL 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU
15/06/2022

Otvoren konkurs za monitora/ku suđenja

NVO Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) iz Podgorice, u saradnji sa NVO Centar za istraživanje i monitoring – CeMI, realizuje projekat pod nazivom ‘’Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023” EuropeAid/170993/DD/ACT/ME, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2020, EIDHR. Projekat traje 24 mjeseca, i to od 10.12.2021. do 10.12.2023, dok će se monitoring suđenja odvijati 12 mjeseci u kontinuitetu.

Opšte informacije:

Jedna od najznačajnijih projektnih aktivnosti usmjerena je ka praćenju sudskih postupaka u sudovima u Crnoj Gori. Aktivnosti praćenja suđenja sprovode se po OEBS-ovoj metodologiji praćenja sudskih postupaka, koju su CeMI i Misija OEBS-a u Crnoj Gori razvili u okviru programa praćenja suđenja koji je realizovan u periodu 2007-2014. godine. Tokom izvještajnog perioda koji se načelno poklapa sa prvom godinom realizacije projekta, posmatrači CeMI-ja su pratili preko 150 krivičnih predmeta i 263 glavna pretresa u pet osnovnih sudova (Osnovni sud u Podgorici, Osnovni sud u Nikšiću, Osnovni sud u Danilovgradu, Osnovni sud u Baru, Osnovni sud u Cetinju) i Višem sudu u Podgorici.

S obzirom na to da je Evropska unija poslednjih godina uložila značajna sredstva za jačanje kapaciteta sudija, tužioca i drugih zainteresovanih strana za primjenu međunarodnih standarda pravičnog suđenja, te da je sistemsko praćenje sudskih/tužilačkih postupaka, jedan od metoda kojim će se procijenjivati da li su rezultati rada sudija i tužioca u skladu sa evropskim standardima, HRA će se u saradnji sa partnerskom organizacijom Centrom za monitoring i istraživanje baviti praćenjem sudskih predmeta sa fokusom na poštovanje procesnih prava osumnjičenih/okrivljenih lica i žrtava u Crnoj Gori. U fokusu monitoringa suđenja, biće procjena stepena poštovanja procesnih prava osumnjičenih/okrivljenih lica i žrtava, uz poštovanje pristupa pravdi za ugrožene društvene grupe i građane koji su procesuirani zbog mjera izrečenih zbog pandemije COVID-19.

Ključne oblasti reforme pravosuđa kao što su izmjenjeni Krivični zakonik, međunarodna pravna saradnja, besplatna pravna pomoć, poštovanje prava optuženih i žrtava, anti-diskriminacija su samo neke od ključnih stavki koje će biti u fokusu monitoringa, budući da su pojedini pravni mehanizmi ili nedavno usvojeni ili je njihova primjena u praksi nedovoljno istražena.

Monitor/ka suđenja (1 izvršilac)

Izabrani monitor/ka suđenja će biti zaduženi za neposredno praćenje sudskih postupaka koji su u toku, na teritoriji cijele Crne Gore, sa posebnim fokusom na predmete koji su povezani sa pandemijom COVID-19, diskriminacijom, slobodom izražavanja, itd., kao i za analizu zaključenih sudskih spisa u cilju istraživanja efikasnosti pravosuđa u odnosu na dužinu trajanja postupka i suđenja. Predmet monitoringa će biti nasumično odabrani sudski postupci u svim Osnovnim sudovima u Crnoj Gori. Monitor/ka će se u procesu monitoringa voditi ispunjavanjem standardizovanog obrasca, koji će obezbijediti projektni partneri kako bi se osiguralo praćenje ključnih aspekata procedure koja se odnosi na standarde pravičnog suđenja. Monitori će biti u obavezi da prave pojedinačne izvještaje sa svakog praćenog ročišta i unose ih u internu bazu podataka, kako bi se isti kasnije mogli koristiti za dalja istraživanja i uporedne analize.

Monitor/ka suđenja će biti angažovan/a 40 sati nedjeljno, a svoje poslove će obavljati u prostorijama NVO Akcija za ljudska prava i na terenu. Za sve poslove koji se budu obavljali van teritorije Podgorice, monitoru će se nadoknaditi putni troškovi i dnevnice.

Period: 12 mjeseci

Potrebne kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema – VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja – diplomirani pravnik;
  • Minimum dvije godine radnog iskustva u struci, istim ili sličnim poslovima;
  • Odlično poznavanje engleskog jezika;
  • Odlične analitičke vještine;
  • Sposobnost rada u timu;
  • Prethodno iskustvo u radu sa pravosudnim institucijama u Crnoj Gori će se smatrati prednošću.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (u slobodnoj formi koja sadrži informaciju o motivima prijavljivanja kandidata na Konkurs);
  • Biografija ili CV;
  • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
  • Dokaz o potrebnom radnom iskustvu (Povrda/Uvjerenje/Kopija izvoda iz radne knjižice).

 Način prijavljivanja:

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na e-mail adresu: hra@t-com.me, zaključno sa petkom, 10. jun do ponoći. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Akcija za ljudska prava će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje/i uđu u uži izbor.