SLUČAJ GORANA ĐUROVIĆA ČLANA SAVJETA RTCG: POSLIJE TRI GODINE, JOŠ DVIJE GODINE DA ČEKA NA SUDSKU ZAŠTITU OD NEZAKONITOG SKUPŠTINSKOG RAZRIJEŠENJA

PREDSJEDNIK ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA MORA DA BUDE OSOBA KOJA RAZUMIJE I POŠTUJE LJUDSKA PRAVA
17/12/2020
UPRAVNI SUD PONIŠTIO ODLUKU SUDSKOG SAVJETA O IZBORU DESET KANDIDATA ZA SUDIJE OSNOVNIH SUDOVA
21/12/2020

SLUČAJ GORANA ĐUROVIĆA ČLANA SAVJETA RTCG: POSLIJE TRI GODINE, JOŠ DVIJE GODINE DA ČEKA NA SUDSKU ZAŠTITU OD NEZAKONITOG SKUPŠTINSKOG RAZRIJEŠENJA

Photo: Vijesti

Gorana Đurovića je Skupština Crne Gore decembra 2017. godine nezakonito razriješila članstva u Savjetu Radija i Televizije Crne Gore (RTCG) i on od tada pokušava da ostvari pravo na sudsku zaštitu u Crnoj Gori. Sada je, poslije tri godine pravne bitke, Viši sud u Podgorici ukinuo prvostepenu presudu kojom je Đurovićeva tužba bila odbačena zbog nenadležnosti i vratio predmet na novi postupak.

Viši sud je zaključio da su redovni sudovi u ovakvom slučaju ipak nadležni da preispituju zakonitost odluka Skupštine Crne Gore o imenovanju i razriješenju javnih funkcionera, što je napredak, koji i Đuroviću, kao i drugim NVO aktivistima koje je Skupština nezakonito razriješila funkcija u državnim regulatornim tijelima daje šansu da kad tad dođu do pravde.

Međutim, Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da je Viši sud trebalo sada sam da riješi ovaj spor i tako konačno obezbijedi sudsku zaštitu Đuroviću, umjesto što je vraćanjem predmeta po drugi put na ponovno odlučivanje Osnovnom sudu samo produžio ovu pravnu agoniju za još, otprilike, dvije godine.

Ovim se ispostavlja da u Crnoj Gori pravna zaštita protiv odluka Skupštine traje pet godina. To, nažalost, predstavlja pravo ohrabrenje za svaku političku većinu u Skupštini da članove nezavisnih državnih tijela razriješava kako joj se ćefne, znajući da će sudska zaštita biti neefikasna. Ovakva situacija nažalost nije riješena novim Zakonom o medijima, iako je HRA blagovremeno predložila da se njime propiše obavezno hitno postupanje suda u sporovima povodom izbora i razriješenja članova Savjeta RTCG.

Podsjećamo da je Đurović razriješen članstva u Savjetu RTCG odlukom Skupštine Crne Gore od 29.12.2017. godine, na osnovu sporne odluke Agencije za sprečavanje korupcije br. UPI 02-01-282/4 od 28.09.2017. godine. Đurović je 16.01.2018. godine podnio tužbu Upravnom sudu za poništaj odluke Skupštine, ali se taj sud već 19.01.2018. godine oglasio nenadležnim. Vrhovni sud je tek 21.3.2019. godine potvrdio to rješenje o nenadležnosti.

Dana 25.01.2018. godine, Đurović je Osnovnom sudu u Podgorici podnio tužbu sa privremenom mjerom. Sudija Radovan Vlaović je 5.2.2018. godine usvojio privremenu mjeru i naložio vraćanje Đurovića u Savjet RTCG do okončanja postupka, ali je vijeće istog tog suda tu mjeru ukinulo deset dana kasnije. Sudija Vlaović je presudom od 28.02.2019. poništio odluku Skupštine o Đurovićevom razriješenju kao nezakonitu.

Viši sud – u vijeću Nenada Otaševića, predsjednika, Dragiše Baletića i Mirjane Vlahović, izvjestiteljke – je potom poništio ovu odluku rješenjem od 16.07.2019. godine, uz obrazloženje da Osnovni sud treba da provjeri da li odluka Skupštine o razriješenju Gorana Đurovića, proizilazi iz ustavnih ili zakonskih ovlašćenja Skupštine. Viši sud je smatrao da ako odluka Skupštine o razriješenju Đurovića, proizilazi iz ustavnih ovlašćenja, shodno načelnom pravnom stavu Vrhovnog suda od 27.06.2019.godine, osnovni sudovi nijesu nadležni za ovu vstu spora niti se upravni spor može voditi protiv takve odluke Skupštine.

Nažalost, u ponovljenom postupku, sudija Vlaović iz Osnovnog suda u Podgorici nije postupio po navodima Višeg suda, već se u odluci od 25.10.2019. pozvao na kontraverzni pravni stav Vrhovnog suda Crne Gore i oglasio se nenadležnim.

Đurović je u februaru 2018. godine podnio i ustavne žalbe sa privremenim mjerama protiv Odluke Skupštine CG o njegovom razriješenju iz Savjeta RTCG i protiv odluke Vijeća Osnovnog suda u Podgorici kojom je ukinuta privremena mjera za vraćanje u Savjet RTCG. Ustavni sud je u aprilu i maju 2018. godine, obje žalbe odbacio kao preuranjene, uz zaključak da treba sačekati s okončanjem postupaka pred redovnim sudovima (Upravnim i Osnovnim sudom u Podgorici). HRA smatra da se time i Ustavni sud pridružio redovnim sudovima u uskraćivanju pravne zaštite. Takođe, i nažalost, i sudija pojedinac Evropskog suda za ljudska prava je u ovom slučaju ocijenio da prvo treba iscrpjeti domaće pravne lijekove, kakvi god da su, pa tek onda potražiti međunarodnu pomoć.

Podsjećamo da je u slučaju ostalih nevladinih aktivista koje je Skupština nezakonito razriješila članstva u državnim regulatornim tijelima, sudija Osnovnog suda u Nikšiću, Sanja Nikić, donijela čak dvije presude kojima je poništila odluke Skupštine o razriješenju Nikole Vukčevića kao člana Savjeta RTCG, kao i da je sudija Osnovnog suda u Podgorici, Branka Zeković, poništila odluku Skupštine o razriješenju Vanje Ćalović Marković članstva u Savjetu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK). Ovo je prvi put u ovim sporovima da Viši sud daje za pravo osnovnim sudovima da rješavaju ovu vrstu predmeta.

Pravnu zaštitu Gorana Đurovića u ovim postupcima obezbjeđuje Akcija za ljudska prava u saradnji sa Media Law Defence Initiative iz Londona. Advokat Gorana Đurovića je Dalibor Tomović.