PISMO SPECIJALNIH IZVJESTILACA UN VLADI CRNE GORE

VIDEO klip „Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka“
08/07/2020
Ministar pravde da objavi informacije o ekstradiciji Zorana Vukovića
09/07/2020

PISMO SPECIJALNIH IZVJESTILACA UN VLADI CRNE GORE

Specijalni izvjestioci Ujedinjenih nacija o pravu na fizičko i mentalno zdravlje, pravu na privatnost  i pravu na slobodu mišljenja i izražavanja poslali su 8. maja 2020. godine pismo Vladi Crne Gore, i izrazili zabrinutost zbog javnog objavljivanja na internet stranici Vlade spiska imena, prezimena i adresa osoba kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana zbog korona virusa.

Uprkos tome što su specijalni izvjestioci zatražili dodatno izjašnjenje Vlade na određena sporna pitanja, Vlada nije odgovorila u predviđenom roku od 60 dana, koji je istekao juče. Pitanja izvjestilaca upućena Vladi odnose se na: pojašnjenje pravnog osnova u domaćem pravu za objavljivanje ličnih podataka osoba u samoizolaciji,  neophodnost i proporcionalnost preduzetih mjera, mjere koje su preduzete da se spriječi širenje objavljenih podataka od strane privatnih aktera, mjere koje su preduzete da se spriječi stigmatizacija osoba čiji podaci su objavljeni i prijetnje koje bi te osobe mogle da prime, mjere koje su preduzete da se razmotri mišljenja osoba oboljelih od koronavirusa o objavljivanju spornih ličnih podataka, kao i mjere koje su preduzete da se obezbijede efikasni pravni ljekovi osobama čija je privatnost povrijeđena.

Specijalni izvjestioci su u pismu Vladi izrazili zabrinutost da postupak Vlade predstavlja kršenje prava na privatnost i prava na zdravlje, suprotan međunarodnim obavezama Crne Gore koje proističu iz  Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropske konvencije o ljudskim pravima. Takođe je izražena zabrinutost da je povrijeđen i koncept ,,informisane saglasnosti” pacijenta, koji podrazumijeva da pacijent mora da bude informisan i uključen u proces donošenja odluka o svojoj zdravstvenoj zaštiti.

Specijalni izvjestioci su ukazali da im se čini da čl. 10 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne pruža odgovarajuće opravdanje da se odstupi od zahtjeva iz čl. 10 stava 1 istog zakona, koji propisuje da se obrada ličnih podataka može vršiti po prethodno dobijenoj saglasnosti osoba čiji se lični podaci obrađuju. Takođe, izrazili su i zabrinutost da Vlada nije pružila odgovarajuće opravdanje da je sporna mjera bila pogodna za postizanje utvrđene svrhe zaštite života i zdravlja i da manje restriktivne mjere, kojima bi se zaštitili životi i zdravlje građana, nisu bile dostupne. Na kraju, izražena je zabrinutost zbog stigmatizacije kojoj su na ovaj način izloženi ljudi i djeca čiji su identitet i adresa objavljeni, a koja je mogla da dovede do prijetnji njihovoj bezbjednosti.

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas poslala dodatne informacije specijalnim izvjestiocima i upitala ih da li će objaviti i svoj dodatni komentar, i bez izjašnjenja Vlade. HRA je, prethodno, 24.3.2020. godine obavijestila specijalne izvjestioce o mjeri javnog objavljivanja ličnih podataka osoba kojima je izdato rješenje o samoizolaciji i pozvala ih da se obrate Vladi Crne Gore i posavjetuju je da odmah prekine s ovom praksom kršenja ljudskih prava.