Presuda i dvije odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru

PREVOD ZAJEDNIČKE IZJAVE SPECIJALNIH IZVJESTILACA O SLOBODI IZRAŽAVANJA I “LAŽNIM VIJESTIMA”, DEZINFORMACIJAMA I PROPAGANDI
15/01/2020
Strip o zaštiti dječjih prava
22/01/2020

Presuda i dvije odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru

Evropski sud za ljudska prava je danas donio presudu i dvije odluke u odnosu na Crnu Goru u predmetima u vezi povrede prava na suđenje u razumnom roku (čl. 6 st. 1 EKLJP) u parničnim postupcima.

U presudi Despotović protiv Crne Gore (predstavka br. 36225/11) utvrđena je povreda prava na suđenje u razumnom roku u postupku vođenom po tužbi podnosioca predstavke zbog policijske torture iz 1995. godine. Utvrđeno je pretjerano trajanje parničnog postupka za tri nivoa nadležnosti od 6 godina i 4 mjeseci (počev od 3.3.2004, kada je Evropski sud postao nadležan za CG). Nije dosuđena naknada štete jer nije bio podnijet takav zahtjev.

U odluci Bujković protiv Crne Gore (predstavka br. 53223/14) nije utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji je počeo 22.5.2003, a završio se 21.10.2010. Sud je utvrdio da dužina postupka nije nerazumno duga, jer je podnosilac predstavke 2003. godine predložio prekid postupka dok se ne okonča postupak koji je pokrenut 2000. godine i kojim se rješavalo prethodno pravno pitanje. Nakon rješavanja prethodnog pravnog pitanja 2008. godine, predmetni postupak je nastavljen u januaru 2009. i završen u oktobru 2010. godine.

U odluci Dalmatin protiv Crne Gore (predstavka br. 47116/17) takođe nije utvrđena povreda prava u postupku koji je trajao od 22.6.2007. do 9.12.2013, odnosno ukupno 6 godina i 5 mjeseci na tri nivoa nadležnosti. Utvrđeno je da je podnosilac predstavke zloupotrijebio pravo na predstavku jer je prećutao Evropskom sudu činjenicu da je prvostepena presuda donijeta 3 godine poslije pokretanja postupka i da je ukinuta po žalbi podnosioca predstavke, zbog čega je prvostepeni postupak trajao skoro 5 godina. Evropski sud je podsjetio da su u skladu sa Pravilom 47 stav 7 Pravilnika Suda, podnosioci predstavke dužni obavještavati Sud o svim okolnostima od značaja za predstavku. Nepotpune i/ili pogrešne informacije mogu da dovedu do zloupotrebe prava na predstavku, naročito ako se tiču suštine predmeta, a nema dovoljnog objašnjenja za njihovo neotkrivanje.

HRA u saradnji sa NVO Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF – European Association for Law and Finance) prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o volonterskom projektu ovih NVO.