Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Savenko (Limonov) protiv Rusije

Isječak iz emisije “Načisto”, 21. novembar 2019. godine
22/11/2019
HRA OSUĐUJE NAPAD NA NOVINARA OTAŠEVIĆA I APELUJE DA SE ISTRAŽE SVE OKOLNOSTI
04/12/2019

Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Savenko (Limonov) protiv Rusije

Presuda: Savenko (Limonov) protiv Rusije

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-198640%22]}

Datum: 26.11.2019.

Vijeće Evropskog suda za ljudska prava je odlučilo da je Rusija prekršila pravo na slobodu izražavanja Eduardu Savenku, ruskom opozicionom političaru i autoru koji piše pod pseudonimom Eduard Limonov. Podnosilac predstavke se žalio da ga je sud u Rusiji proglasio krivim za klevetu jer je 2007. godine Radiju Slobodna Evropa izjavio da moskovske sudove kontroliše gradonačelnik Moskve, Jurij Lužkov.

Sud u Strazburu je primijetio da ruski sudovi nisu uzeli u obzir činjenicu da su osporeni komentari iznijeti tokom rasprave o pitanjima od javnog interesa, kao i to da političari treba da prihvate kritiku većeg inteziteta. Ruski sudovi su, zapravo, odlučili da gradonačelnik ima pravo na viši nivo zaštite ugleda od običnih građana. Utvrdjeno je i da je naknada štete koja je dodijeljena gradonačelniku Moskve bila prevelika.

Podnosiocu predstavke je dosuđeno 11.700 eura naknade materijalne štete i 7.800 eura naknade nematerijalne štete.

Presuda će postati pravosnažna ako u roku od tri mjeseca ne bude odlučeno da je preispituje Veliko vijeće.

HRA u saradnji sa NVO Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF – European Association for Law and Finance) prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o volonterskom projektu ovih NVO.