27/9/2018 Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Jishkariani protiv Gruzije (18925/09)

25/9/2018 Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Aliyev protiv Azerbejdžana (68762/14 i 71200/14)
25/09/2018
3/10/2018 Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Guljan protiv Jermenije (11244/12)
03/10/2018

27/9/2018 Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Jishkariani protiv Gruzije (18925/09)

Presuda: Jishkariani protiv Gruzije (18925/09)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-186116%22]}

Datum: 20. 9. 2018.

Komentar: Nova presuda Evropskog suda za ljudska prava o zaštiti ugleda u okviru prava na privatnost. Podnositeljka predstavke je psihijatrica i građanska aktivistkinja, direktorka NVO za rehabilitaciju žrtava torture, koja je neuspješno vodila parnicu protiv ministra pravde zbog klevete. Ministar ju je javno optužio da je zatvorenicima izdavala lažne medicinske izvještaje u zamjenu za novac. Gruzijski sud je utvrdio da je ministar imao pravo da javno iznese svoj stav koji je podnositeljka predstavke bila dužna da trpi kao javna ličnost.

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da je država podnositeljki predstavke prekršila član 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima zato što sud u Gruziji nije postigao pravičnu ravnotežu između prava ministra na slobodu izražavanja i prava podnositeljke predstavke da očuva svoj ugled. Evropski sud je zaključio da su ministrove optužbe bile ozbiljne, a neprovjerene. Ministar nije ponudio nikakav dokaz njihove utemeljenosti. Iako je naredio istragu postupanja sa zatvorenicima, nije sačekao njen ishod prije nego je javno optužio podnositeljku predstavke za nezakonite radnje. Iako je debata bila od javnog interesa, i iako je podnositeljka predstavke bila javna ličnost dužna da trpi povećan obim kritike svojih profesionalnih aktivnosti, ministar nije smio javno da iznese neutemeljene optužbe. Sud je naglasio da se Konvencija ne može tumačiti tako da ljudima nameće obavezu da tolerišu ozbiljne javne optužbe o kriminalnom ponašanju, koje o njima iznose državni zvaničnici, a koje nisu utemeljene u činjenicama.

Podnositeljki predstavke je dosuđeno 1.500,00 eura naknade nematerijalne štete i 1.833,00 eura troškova postupka. Presuda će postati konačna ako u roku od 3 mjeseca ne bude upućena u nadležnost Velikog vijeća.

NVO Akcija za ljudska prava u saradnji sa NVO Adamas, koja okuplja studentkinje i studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o volonterskom projektu ovih nevladinih organizacija.