3/10/2018 Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Guljan protiv Jermenije (11244/12)

27/9/2018 Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Jishkariani protiv Gruzije (18925/09)
27/09/2018
8/10/2018 HRA: Kažnjavanje neustajanja na himnu krši slobodu izražavanja
08/10/2018

3/10/2018 Presuda Evropskog suda za ljudska prava: Guljan protiv Jermenije (11244/12)

Presuda: Guljan protiv Jermenije (11244/12)

Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-186124%22]}

Datum: 20. septembar 2018.

Komentar: Evropski sud za ljudska prava je zaključio da je Jermenija prekršila pravo na život Levona Guljana, koji je pronađen mrtav 12. maja 2007. u dvorištu centra policije u Jerevanu, posle pada sa prozora. Postupajući po predstavci oca pokojnog Guljana, sud je utvrdio da je država prekršila i materijalni i proceduralni aspekt prava na život (čl. 2 EKLJP) jer nije sprovela djelotvornu istragu i nije bila u stanju da objasni okolnosti pod kojima je došlo do smrti osobe u prostorijama policije. Primijećeno je da iako su i domaći sudovi došli do zaključka da istraga nije bila djelotvorna zbog brojnih propusta, to nije uticalo na unapređenje istrage, koju su istražitelji nekoliko puta zatvarali i ponovo nastavljali.

U konkretnom slučaju, Evropski sud je primjetio da je državno tužilaštvo, nadležno za istragu, od početka nekritički prihvatilo policijsku verziju da je Levon Guljan poginuo pri pokušaju bjekstva, i da je cijelu istragu baziralo na toj pretpostavci, te da nikad nije ozbiljno ispitalo ili provjerilo drugi mogući scenario. Ne samo da je ta verzija događaja bila zasnovana isključivo na izjavama dva policijska službenika, koji su bili uključeni u događaj i koji se nisu mogli smatrati nepristrasnim svjedocima, već nije bila potkrijepljena ni bilo kakvim dokazima. Nije bilo dokaza o tome da je Guljan bio pozvan u štab policije da bi se suočio sa drugim svjedokom, kojeg je navodno pokušao da izbjegne bjekstvom. Nije razjašnjeno zašto su ga policajci sproveli u policiju, ako je bio pozvan da iskaz da kao svjedok, kao ni zašto je odveden u policiju, a ne kod tužioca. Nisu postojali ni dokazi o tome da je ispitan u policiji prije incidenta.

Evropski sud je utvrdio da nije preduzet čitav niz istražnih mjera. Istražitelji nisu razjasnili kome su pripadali otisci dlanova i prsta nađeni na prozoru; nisu preduzete dovoljne mjere da se razjasni porijeklo prirodnih i hemijskih vlakana koja su pronađena na odjeći stradalog i ispod njegovih noktiju; nije bilo pokušaja da se objasni zašto su pertle pronađene u džepu stradalog; nije razjašnjeno porijeklo povreda koje je zabilježio medicinski vještak, a koje je stradali pretrpio dok je još bio živ, i konačno, eksperiment koji je trebalo da razjasni mehaniku pada sa prozora, a koji je zahtijevao i sud, nije izvršen samo zbog nedostatka odgovarajuće lutke.

Iako su i domaći sudovi utvrdili pomenute i neke druge nedostatke u istrazi, nije bilo ničega što bi ukazalo na to da je ozbiljno pokušano da se ti nedostaci poprave kada je istraga ponovo otvorena. Pored toga, Evropski sud je utvrdio i da u istrazi nije bilo obezbijeđeno djelotvorno učešće oca stradalog, koji je bio njegov najbliži srodnik.

Podnosiocu predstavke je dosuđeno 50.000,00 eura na ime naknade nematerijalne štete i 2.000,00 eura troškova postupka. Presuda će postati pravosnažna ako u roku od tri mjeseca ne bude upućena u nadležnost Velikog vijeća.

NVO Akcija za ljudska prava u saradnji sa NVO Adamas, koja okuplja studentkinje i studente Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prati donošenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Radi se o volonterskom projektu ovih nevladinih organizacija.