16/8/2017 UN Komitet za prava osoba sa invaliditetom sjutra i preksjutra o inicijalnom izvještaju Crne Gore o tome kako država primjenjuje Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom

28/7/2017 HRA POZDRAVLJA ODLUKU MSS DA SE BAVI ŽALBAMA SAMO PROTIV SVOJIH ČLANOVA
28/07/2017
22/9/2017 KOME SE ŽALITI NA (NE)RAD SUDIJA, SUDA, DRŽAVNIH TUŽILACA, ADVOKATA, NOTARA, JAVNIH IZVRŠITELJA, SUDSKIH VJEŠTAKA I POSREDNIKA?
22/09/2017

16/8/2017 UN Komitet za prava osoba sa invaliditetom sjutra i preksjutra o inicijalnom izvještaju Crne Gore o tome kako država primjenjuje Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom

Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom razmatraće u četvrtak i petak 17. i 18. avgusta inicijalni izvještaj Crne Gore o tome kako država primjenjuje Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) je u saradnji sa partnerskim organizacijama Centrom za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA iz Kotora i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) iz Budimpešte pripremila i dostavila UN Komitetu alternativni izvještaj o tome kako se Konvencija primjenjuje u Crnoj Gori posebno u odnosu na osobe sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom.

Ukazali smo da propisi nisu usklađeni sa Konvencijom jer podstiču diskriminaciju na nekoliko načina. Prvo, sistem ne prepoznaje potrebu da se u skladu s Konvencijom poštuje volja osobe iako je mentalno oboljela ili ima intelektualni invaliditet. Omogućen je sistem koji takve osobe lišava poslovne sposobnosti i ne nudi im podršku prilikom donošenja odluka. Propisi omogućavaju i prisilnu hospitalizaciju i prisilno liječenje, uključujući fizičko i hemijsko sputavanje, odnosno institucionalizaciju osoba sa invaliditetom, bez dovoljnih garancija protiv zlostavljanja. Država ne preduzima dovoljno mjera da osobama s invaliditetom obezbijedi uživanje njihovog prava na samostalan život u okviru zajednice i opstruira pravo na inkluzivno obrazovanje djece s invaliditetom. U ovom kontekstu je posebno ukazano na problem tzv. socijalnih pacijenata u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru i neodrživo angažovanje asistenata u nastavi za djecu sa invaliditetom koji su slabo, a često i neredovno plaćeni za svoj rad.

Konačno, navedeno je da država u oblasti poštovanja prava osoba s invaliditetom ne prikuplja podatke, tj. ne vodi odgovarajuću statistiku koja bi obezbijedila praćenje stanja, kao i njegovog unaprjeđenja.

Očekujemo da će alternativni izvještaj doprinijeti da Komitet, nakon zasijedanja, usvoji konkretne zaključke i preporuke koje bi, ako se primijene, mogli značajno unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Osim HRA, ANIME i MDAC-a, alternativni izvještaj je podnijela i Neformalna koalicija organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, čija je predstavnica Marina Vujačić i neposredno predstavila izvještaj članovima Komiteta u Ženevi. U izvještaju koalicije su takođe pomenuti najvažniji nalazi HRA.

Inicijalni izvještaj Crne Gore kao i alternativni izvještaji NVO su dostupni na:  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1158&Lang=en.