7/6/2015 – HRA I JUVENTAS PODNIJELI PREDLOGE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI

4/6/2015 – HRA PROTIV GOVORA KOJI PODSTIČE NASILJE PREMA MEDIJIMA
04/06/2015
37. Poštovani, da li je u skladu sa etikom, navesti ime roditelja (punoljetnih) osoba koje ratuju na stranim ratištima? Konkretnije, medij je izvijestio o imenima osoba i njihovom učešću na ratištu, a onda rekao i da su to sinovi K.C. (puno ime) koji je bivši odbornik u jednom lokalnom parlamentu. Moje pitanje je, da li medij, izvještavajući o osobama koje učestvuju na stranim ratištima (što je od marta i krivično djelo), može da se bavi članovimima njihovih porodica koji žive u Crnoj Gori? I to samo toliko koliko pomenu da su oni roditelji i gdje žive, ne dovodeći ih u bilo kakvu vezu sa tim što njihova djeca rade? Drugim riječima, da li javnost treba da zna ko je roditelj teroriste, plaćenog ratnika i sl. iako se roditelj ne može dovesti u vezu sa tim što njegovo dijete radi? Hvala unaprijed na odgovoru.
08/06/2015

7/6/2015 – HRA I JUVENTAS PODNIJELI PREDLOGE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI

Akcija za ljudska prava (HRA) i Juventas su dostavili Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu predloge 20 amandmana na Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti. Sjednica Odbora će se održati sjutra.

Svi predloženi amandmani doprinose zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava osoba koje izdržavaju zatvorsku kaznu ili su u pritvoru, a najvažniji su utemeljeni na izričitim preporukama koje je Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) uputio Crnoj Gori nakon posjeta 2008. i 2013.

Imajući u vidu te preporuke i da upotreba sredstava prinude u zatvoru nosi najveći rizik od kršenja apsolutno zaštićenog ljudskog prava na zaštitu od mučenja i drugog zlostavljanja, tražili smo da se ZIKS obaveže da o svakoj upotrebi sredstava prinude nad zatvorenicima obavijesti Ministarstvo pravde, Vrhovno tužilaštvo i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, a ne da se, kako je trenutno predviđeno, starješini ostavlja da procijeni da li je u konkretnom slučaju došlo do prekoračenja ili nezakonite primjene, da bi se u skladu s tom procjenom obavijestilo Ministarstvo. Takođe, predložili smo da ljekarski izvještaj, nakon izvršene prinude, sadrži i izjavu zatvorenika o tome kako je povrijeđen, kao i mišljenje ljekara o povezanosti primijenjene mjere prinude i nastalih povreda. Rezultati pregleda moraju biti dostupni zatvoreniku i mora mu se omogućiti da ga pregleda i sudski vještak medicinske struke. Na predloženi način se doprinosi kasnijem odlučivanju o opravdanosti i zakonitosti upotrebe sredstava prinude.

S tim u vezi, predložili smo da se obezbijedi nezavisnost medicinskog osoblja koje radi u ZIKS-u tako što bi ih zapošljavalo Ministarstvo zdravlja, a ne ZIKS, kako je predloženo. Predložili smo i da se izričito propiše da je zabranjeno i kažnjivo primjenom sile kažnjavati zatvorenike, odnosno nastaviti sa primjenom sile prema zatvorenicima i kada se suzbije njihov otpor.

Konačno, predložili smo da se vrati odredba prema kojoj je za usamljenje duže od tri mjeseca godišnje potrebna saglasnost Ministarstva, obavezu da starješina periodično preispituje odluku o nastavku usamljenja i premještaja, kako i da se zatvoreniku odmah po prijemu u ZIKS uruči i pisano obavještenje o pravima i obavezama za vrijeme izdržavanja kazne.

Tokom javne rasprave HRA je kao članica Radne grupe za izradu Nacrta zakona postigla da se većina od predloženih odredbi nađu u tekstu Nacrta. Nažalost, Nacrt je kasnije pretrpio promjene na štetu garancija protiv zlostavljanja osoba koje su u zatvoru, odnosno pritvoru, pa je taj propust neophodno ispraviti u skupštinskoj proceduri.

Tim HRA

*   *   *

Predlozi amandmana na Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti su dostupni ovdje.