23/2/2015 – POSLANICI SJUTRA ODLUČUJU O ZAKONIMA O UREĐENJU SUDOVA, SUDSKOG SAVJETA I DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

19. Da li novinar može da objavi sadržaj privatne prepiske javne ličnosti, ako je tu informaciju dobio od lica koje nije zakoniti primalac poruke ili je novinar primio sadržaj informacije od anonimne osobe? Pri čemu je posebno važno da sadržaj poruke nema veze sa (zlo)upotrebom javnih resursa, niti ukazuje na izvršenje krivičnog djela, postojanje korupcije, kršenje Etičkog kodeksa ili drugih pravila. Pitanje motivisano objavljivanjem (navodnog) e-mail-a Koče Pavlovića u Vijestima.
23/02/2015
20. Da li urednik/novinar postupa u skladu sa etikom ako u jednim novinama objave izjavu političara koja je puna uvreda na račun drugih (konkurentskih) novina, bez ikakvog dodatnog komentara tj. samo integralno objave izjavu?
26/02/2015

23/2/2015 – POSLANICI SJUTRA ODLUČUJU O ZAKONIMA O UREĐENJU SUDOVA, SUDSKOG SAVJETA I DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

U Skupštini bi sjutra trebalo da počne finalna rasprava o predlozima zakona o sudovima, Sudskom savjetu i državnom tužilaštvu i amandmanima koje su poslanici podnijeli na predloge tih zakona.

HRA smatra da je javna rasprava o ovim zakonima bila nedovoljna, a da su predložena rješenja zakona o sudskom savjetu i državnom tužilaštvu morala biti preciznija i sveobuhvatnija.

Za razliku od Predloga zakona o sudovima, koji je moguće popraviti amandmanima, Predlog zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija i Predlog zakona o državnom tužilaštvu će, ako budu usvojeni u ovom obliku, i dalje omogućiti proizvoljno kadriranje u pravosuđu, jer ostavljaju nedorečene kriterijume pogotovo za napredovanje sudija i tužilaca.

HRA je blagovremeno apelovala na poslanike da ove nedjelje, prije glasanja o Predlogu zakona o sudovima imaju u vidu amandmane poslanika Srđana Perića, kojima je predloženo:

1) da se prihvate preporuke Venecijanske komisije i jasno propiše da a) načelni pravni stav sjednice sudija nije obavezujući izvor prava; b) da se izostavi mogućnost da sudije viših sudova, npr. kao do sada Vrhovnog suda idu i nasumice pregledaju rad sudija nižih sudova, jer to može da ugrozi nezavisnost sudije, a nema opravdanja kada se uvodi redovno ocjenjivanje sudija;

2) da se spriječi ugrožavanje nezavisnosti sudije tako što će se ograničiti neke od
predloženih mogućnosti predsjednika suda da vrši uvid u predmete;

3) da rok za stranke i njihove zastupnike da izvrše uvid u spise predmeta bude 48h umjesto predložena tri dana.

Poslanik Perić je predložio amandmane i na Predlog zakona o sudskom savjetu, čijim usvajanjem bi moglo da se postigne:

– sprečavanje političkog uticaja na Sudski savjet, tako što bi se onemogućilo da njegovi članovi postanu članovi ili funkcioneri političkih stranaka ili oni koji su to bili deset godina prije kandidovanja na funkciju člana Savjeta, kao i da se detaljnije obezbijedi izuzeće članova Savjeta iz odlučivanja u slučaju drugog vida sukoba interesa;

– preciziranje na osnovu čega i kako se ocjenjuje „opšta sposobnost sudije za vršenje sudijske funkcije“, i tako spreči proizvoljno odlučivanje članova Sudskog savjeta;

– da se zadrži kriterijum ”dostojnosti” za obavljanje funkcije sudije, koji je brisan iz Predloga zakona (ali da se ne ocjenjuje od 1-5, kao do sada, već ocjenom dostojan – nedostojan);

– da se, u skladu s preporukom Venecijanske komisije, redovno ocjenjuje i rad sudija Vrhovnog suda;

– da se preciziraju uslovi za izbor predsjednika Vrhovnog suda;

– da Sudski savjet testira sve kandidate za sudije, a ne samo one koji nisu ocjenjeni na pravosudnom ispitu, jer će doći do neopravdanog razlikovanja između kandidata koji su ocjenjeni na pravosudnom ispitu i koji nisu jer osnov za ocjenjivanje neće biti isti;

– da se „sposobnost za donošenje odluka i rješavanje sukoba“ i „razumijevanje uloge sudije u društvu“ ocjenjuju na osnovu pisanog testa, a ne intervjua, da bi se obezbijedila objektivnost u ocjenjivanju;

– da se intervju na kome se ocjenjuje komunikativnost i motivacija za obavljanje sudijske funkcije sprovodi na osnovu smjernica koje utvrdi Sudski savjet, da bi se obezbijedio objektivan pristup;

– proizvoljnost prilikom odlučivanja o napredovanju sudija tako što će se odustati od intervjuisanja sudija koje se kandiduju za napredovanje, jer nije ni propisano šta bi se ocjenjivalo na intervjuu bodovima od 0 do 20!

– da se precizira postupak ostvarenja prava kandidata na uvid u dokumentaciju ostalih kandidata;

– da se omogući i svakom članu Sudskog savjeta da predloži pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti sudije, poučeni dosadašnjim iskustvom da predsjednici sudova, koji su ovlašćeni, to po pravilu nisu činili ili su selektivno činili;

– da se spriječi praksa da sudija protiv koga je pokrenut disciplinski postupak da ostavku na funkciju i tako spriječi utvrđivanje odgovornosti za propuste u dotadašnjem radu;

– da se spriječi da se naknadno dovede u pitanje validnost odluka koje sudija donese, tako što će se stupanje na dužnost sudije odložiti do okončanja upravnog spora pokrenutog u cilju osporavanja izbora tog sudije.

Hvala na pažnji.

HRA tim