6. Da li medijska kuća krši kodeks ili da li je dozvoljeno medijskoj kući da objavi fotografije koje je novinar krijući fotografisao tj. nije imala odobrenje np: porodice u kojoj se dogodila neka tragedija, a na fotografijama se vide lica koja su potpuno nedužna i koja nemaju veze sa tom tragedijom?

21/11/2014 – POVODOM ODLUKE VLADE CRNE GORE DA ODBACI ZAHTJEV ZA KRIMINALIZACIJU KLEVETE I UVREDE
21/11/2014
7. Ako neko na skupu sa koga izvještavam koristi jezik koji sadrži mržnju prema nekom pojedincu ili grupi, kako smijem da ga citiram a da ne dođem u opasnost od ogrješenja o profesionalni novinarski kodeks?
27/11/2014

6. Da li medijska kuća krši kodeks ili da li je dozvoljeno medijskoj kući da objavi fotografije koje je novinar krijući fotografisao tj. nije imala odobrenje np: porodice u kojoj se dogodila neka tragedija, a na fotografijama se vide lica koja su potpuno nedužna i koja nemaju veze sa tom tragedijom?

U okolnostima koje opisujete u pitanju: “krijući fotografisao” i “dogodila neka tragedija”, zaključujemo da je u konkretnom slučaju vjerovatno prekršen Kodeks.

U Kodeksu se čak na dva mjesta, u smjernicama za poštovanje privatnosti, te u smjernicama o izvještavanju iz sudnice i o zločinima, naglašava da novinari trebaju biti krajnje obazrivi pri objavljivanju imena i slika  članova porodice i drugih ljudi koji su indirektno pogođeni nesrećom ili koji nemaju ništa sa zločinom i nesrećom. Osim toga, Kodeks samo u posebnim situacijama dopušta novinarima da tajno prikupljaju podatake, a pod to se može svesti i tajno fotografisanje.

Naravno, ovo ne treba tumačiti kao potpunu zabranu objavljivanja takvih podataka i metoda tajnog prikupljanja (“krijući fotografisao”), jer, u izuzetnim slučajevima kao što su  izvještavanje o organizivanom kriminalu, korupciji ili nekoj sličnoj temi od velikog interesa za javnosti  pravo na privatnost, može imati manju težinu od prava javnosti da zna neku informaciju.

 U jednom od ranijih odgovora smo naveli: “Zakon o medijima propisuje da se informacije prikupljene na nedozvoljen način (na primjer, ako se novinar ne predstavi, ili se lažno predstavi i prikuplja informacije ili tajno snima sagovornika) mogu objaviti samo u izuzetnim slučajevima (u interesu nacionalne bezbjednosti, zaštite teritorijalnog integriteta ili javne bezbjednosti, sprječavanja nereda ili kriminala i zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprečavanja otkrivanja obavještenja dobijenih u povjerenju ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva), a tajno snimanje je i krivično djelo, osim ako ne dovodi do otkrivanja izvršioca krivičnog djela za koje je predviđena kazna od pet godina i veća.”.

No, mediji bi, svaki taj slučaj trebali pažljivo odvagatii i ustručavati se da rutinski objavljuju imena i fotografije osoba koje su povezane sa akterima zločina i nesreća.

Podsjećamo i na mogućnost  da se o ovom ili nekom drugom slučaju izjasni samoregulatorno medijsko tijelo i njihove kontakte:

Medijski savjet za samoregulaciju: zalba@medijskisavjet.me

Ombudsman Vijesti: ombudsman@vijesti.me

Ombudsman Dana: ombudsman@dan.co.me

Ombudsman Monitora: monitor.omb@gmail.com

Samoregulatorni savjet za lokalnu štampu: amer.ramusovic@rfzcg.co.me

Komisija Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca: komisijasavjeta@rtcg.org.