Saopštenje povodom potpisivanja Crne Gore Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Javni servis da emituje film “Rat za mir”
29/09/2009
SAOPŠTENJE AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA POVODOM PODIZANJA OPTUŽNICE OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA PROTIV NOVINARA MIHAILA JOVOVIĆA
06/10/2009

Saopštenje povodom potpisivanja Crne Gore Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Akcija za ljudska prava pozdravlja potpisivanje Opcionog protokola uz Međunarodni Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima 25. septembra u Ženevi i, imajući u vidu značaj ovog dokumenta za zaštitu ljudskih prava na međunarodnom nivou, apeluje na Skupštinu da što prije pristupi njegovoj ratifikaciji.Protokol je za sada potpisalo dvadeset država (Argentina, Čile, Belgija, Ekvador, Finska, Gabon, Gana, Gvatemala, Luksemburg, Mali, Holandija, Portugal, Slovačka, Slovenija, Solomonska Ostrva, Crna Gora, Senegal, Španija, Ukrajina i Urugvaj), a stupiće na snagu kada ga ratifikuje njih deset.

Protokol će omogućiti svim pojedincima u nadležnosti Crne Gore da po prvi put na međunarodnom nivou, od Komiteta Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava, zatraže zaštitu prava iz Pakta kao što su pravo na rad i pravične uslove rada, na obrazovanje sindikata i članstvo u njima, na socijalno osiguranje, na adekvatne uslove stanovanja i ishrane – vodu i hranu, na zaštitu porodice, zdravstvenu zaštitu u širem smislu i zaštitu autorskih prava, putem individualne ili zajedničke predstavke, pošto iscrpe pravne ljekove u zemlji. Ovaj međunarodni put zaštite biće posebno dragocjen imajući u vidu, na žalost, ograničenu nadležnost Ustavnog suda Crne Gore, koji može samo da ukida akte državnih organa, ali ne i da neposredno odluči o pravu i naredi da se obezbijedi npr. pristup vodi, hrani, stanu, itd.

Ekonomska, socijalna i kulturna prava su urođena prava svakog ljudskog bića, neraskidivo vezana za dostojanstvo svakog čovjeka, žene i djeteta, bez obzira na njihovo državljanstvo, etničku, vjersku i drugu pripadnost. “Dijete bez pristupa osnovnom obrazovanju, žene plaćene manje od muškog kolege za isti posao, porodice nasilno iseljene iz svojih kuća, čovjek ostavljen da umre od gladi pored neiskorišćenih zaliha hrane u državi, primjeri su kršenja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava”, navela je Navi Pillay, Visoki Komesar za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Bivša SFRJ ratifikovala je Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima još 1971. godine, a on je stupio na snagu 1976, kada ga je ratifikovao dovoljan broj država. Tekst potpisanog Opcionog protokola na engleskom jeziku, kao i tekst Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i komentari njegovih odredbi od strane Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava na našem jeziku, dostupni su na internet stranici Akcije za ljudska prava www.hraction.org.

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Opšti komentari Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava

_