19/2/2016 – UOČI SVJETSKOG DANA SOCIJALNE PRAVDE: ZAŠTITITI NAJUGROŽENIJE OD ISKLJUČENJA STRUJE

Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori
09/02/2016
25/2/2016 – AMNESTY INTERNATIONAL OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH PRAVA ZA 2015/16
25/02/2016

19/2/2016 – UOČI SVJETSKOG DANA SOCIJALNE PRAVDE: ZAŠTITITI NAJUGROŽENIJE OD ISKLJUČENJA STRUJE

Povodom 20. februara, Svjetskog dana socijalne pravde, NVO Akcija za ljudska prava (HRA) obavještava da smo ministarki rada i socijalnog staranja, Zorici Kovačević, uputili apel da pomogne da Vlada hitno i transparentno obezbijedi primjenu člana 198 Zakona o energetici, kojim se zabranjuje isključivanje sa mreže tzv. ranjivih kupaca (zdravstveno i socijalno ugroženih osoba) bez obzira na eventualno neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije. Iako je Zakon o energetici stupio na snagu 28. januara 2016, da bi počela primjena navedenog člana, Vlada treba da podzakonskim aktom utvrdi kriterijume za određivanje ranjivih kupaca. Zakonski krajnji rok za donošenje ovog pozakonskog akta je kraj jula (6 mjeseci), što je po našem mišljenju nepotrebno dug period, kojim se neopravdano dugo odlaže primjena ove važne odredbe koja je za mnoge porodice od životnog značaja.

Zakon o energetici ranjive kupce dijeli u dvije kategorije. Prvu kategoriju je zabranjeno isključiti sa mreže tokom cijele godine, a to su ”osobe sa invaliditetom, sa posebnim potrebama ili lošeg zdravstvenog stanja, kojima bi ograničavanjem ili obustavom električne energije mogao biti ugrožen život ili zdravlje i koja su stanju socijalne potrebe”. Drugu kategoriju kupaca, koju je zabranjeno isključiti sa mreže od početka oktobra do kraja aprila, čine socijalno ugrožena domaćinstva u kojima žive lica u stanju socijalne potrebe. Obje kategorije ranjivih kupaca se određuju na osnovu kriterijuma koje treba da utvrdi Vlada. Vlada utvrđuje i iznos ili visinu subvencija (državne pomoći) za ranjive kupce, kao i granicu mjesečne potrošnje električne energije za koju se može ostvariti pravo na subvenciju.

U apelu smo naveli da je neophodno hitno obezbijediti zabranu isključivanja sa mreže jer je i HRA samo prošle nedjelje primila veliki broj poziva građana koji su isključeni jer nijesu imali novca da plate račune. Nama su se obratile socijalno ugrožene porodice u kojima ima djece, starih i bolesnih. Očigledno je da postojeći program subvencioniranja (ranjivih) potrošača koji Vlada sprovodi nije dovoljan da se obezbijedi njihovo redovno snabdijevanje.

Apelovali smo i da kriterijumi na osnovu kojih se određuju ranjivi kupci ne smiju biti restriktivniji od kriterijuma, odnosno uslova, na osnovu kojih se ostvaruju prava iz socijalne i dječje zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Ministarku Kovačević smo pozvali i da razmotri mogućnost da se kriterijumima obuhvate i porodice samohranih roditelja, porodice sa penzionisanim licima koji primaju minimalne penzije i sl. Primjer samohrane majke Tanje Đurović, čiji slučaj je odjeknuo u medijima, opominje da i samohrani roditelji, koji, na papiru, nisu dovoljno siromašni da bi ispunili kriterijume za MOP (materijalno obezbjedjenje porodice) i prateće subvencije, faktički ne mogu da plate račune za struju jer država nije obezbijedila djelotvorni sistem za naplatu alimentacije.

Pismo ministarki rada i socijalnog staranja možete preuzeti ovdje.

Tim Akcije za ljudska prava