10/9/2014 POVODOM STAVA OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA U PODGORICI DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV POLICAJACA ZBOG NJIHOVOG PONAŠANJA PREMA NAVIJAČIMA NA KOŠARKAŠKOJ UTAKMICI KK BUDUĆNOST – KK PARTIZAN 2012. GODINE

OGLAS ZA RADNO MJESTO: FINANSIJSKI MENADŽER/ MENADŽERKA – RAČUNOVOĐA
18/08/2014
11/09/2014 PREDLOZI NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI
11/09/2014

10/9/2014 POVODOM STAVA OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA U PODGORICI DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV POLICAJACA ZBOG NJIHOVOG PONAŠANJA PREMA NAVIJAČIMA NA KOŠARKAŠKOJ UTAKMICI KK BUDUĆNOST – KK PARTIZAN 2012. GODINE

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici (ODT) je obavijestilo Akciju za ljudska prava (HRA) da je na osnovu prijave HRA protiv policajaca zbog prekomjerne upotrebe sile prema navijačima na utakmici Budućnost – Partizan 21. oktobra 2012. sprovelo uviđaj, ali da nije našlo da postoji osnov za pokretanje krivičnog postupka. Tužilaštvo je pozvalo HRA da, ako to želi, protiv određenog lica za određeno krivično djelo podnese krivičnu prijavu, uz valjane dokaze. Ovaj stav je potpisao zamjenik Osnovnog državnog tužioca Ivan Medojević. Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva je Ljiljana Klikovac.

HRA je juče zatražila od v.d. Vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića da preispita ovakvu odluku ODT i uopšte pristup državnog tužilaštva procesuiranju torture u Crnoj Gori.

Smatramo da postupanje ODT-a u ovom slučaju direktno ohrabruje torturu i krši ljudska prava, zbog toga što:

1)     u situaciji u kojoj je video snimkom zabilježeno da policija prebija nenaoružane građane koji ne pružaju otpor nije prepoznalo obilježja krivičnih djela (npr. zlostavljanje ili nesavjestan rad u službi), pa je tako javno pokazalo toleranciju prema torturi, suprotno međunarodnim standardima ljudskih prava koji obavezuju Crnu Goru;

2)     državno tužilaštvo prebacuje obavezu na građane da utvrde identitet konkretnog izvršioca krivičnog djela i ukažu državnom tužiocu na konkretan naziv počinjenog krivičnog djela, pa tako ne uliva povjerenje građanima da je sposobno da samostalno obavlja svoj posao;

3)     stiče se utisak da državno tužilaštvo ne doživljava sebe kao državni organ nadležan i za otkrivanje krivičnog djela i učinioca, iako je na osnovu Zakona o krivičnom postupku još 2011. godine i izričito uspostavljena nadležnost državnog tužioca za sprovođenje istrage, koja uključuje i identifikaciju izvršilaca krivičnih djela;

4)     državno tužilaštvo očigledno ne smatra da je dužno da obezbijedi nezavisnu i nepristrasnu istragu prijava policijskog zlostavljanja, iako je očigledno, a i u praksi međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava odavno utvrđeno, da se u slučaju policijske torture ne može pouzdati da će policija sama uspješno sprovesti taj zadatak u odnosu na svoje službenike.

Posebno je zabrinjavajuće to što je ODT-u bilo potrebno gotovo dvije godine da pregleda snimak i utvrdi da u konkretnom slučaju nema osnova za krivično gonjenje bilo kog lica. Ovakvim postupanjem se neposredno daje doprinos politici nekažnjivosti, jer se drastično povećavaju šanse za apsolutnu zastarjelost krivičnog gonjenja, što se već događalo u nekoliko jasnih slučajeva policijskog zlostavljanja i ugrožavanja sigurnosti građana, koje je HRA dokumentovala i o tome obavijestila i VDT.

Podsjećamo da je HRA 30. oktobra 2012. godine tadašnjem ministru unutrašnjih poslova, Ivanu Brajoviću, a kasnije i Vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić i sadašnjem ministru unutrašnjih poslova, Rašku Konjeviću, podnijela prijavu u kojoj je priložena internet adresa snimka postupanja policije prema navijačima na utakmici iz oktobra 2012, i u kojoj je to postupanje analizirano. Podsjećamo da se na snimku (http://www.youtube.com/watch?v=4l2PuPnw3sk) između ostalog, vidi:

  • kako više  policajaca udara navijača koga su opkolili sa svih strana, a koji očigledno nije bio u mogućnosti da pruži otpor, pa ne predstavlja opasnost koju bi trebalo otklanjati udarcima;
  • kako  policajac palicom dva puta udara opkoljenog navijača koji leži na zemlji, a koji takođe ne izgleda kao da pruža bilo kakav otpor;
  • kako više policajaca opkoljava i palicom udara jednog navijača;
  • kako policajac palicom udara jednu navijačicu.

Podsjećamo i da je u međuvremenu Savjet za građansku kontrolu rada policije ocijenio da su policijski službenici na toj utakmici  prekomjerno i nezakonito primjenili sredstva prinude, palicu i fizičku snagu, i tako prekoračili službena ovlašćenja u odnosu na navijače, koji u tom trenutku nisu pružali bilo kakav otpor.

Takođe, i Odjeljenje za Unutrašnju kontrolu MUP-a ovim povodom je konstatovalo da su pojedini službenici Posebne jedinice, prilikom sprovođenja naloga za pražnjenje tribina sa navijačkim grupama, u nekoliko slučajeva nezakonito upotrijebili palicu kao sredstvo prinude, jer su  upotrijebili palicu prema navijačima koji nijesu napadali policijske službenike, niti pružali otpor. I Etički odbor Uprave policije je utvrdio da su rukovodilac i zamjenik rukovodioca obezbjeđenja povrijedili Kodeks policijske etike (zbog objektivne – komandne odgovornosti), kao i jedan broj starješina i službenika (zbog subjektivne i konkretne odgovornosti i prekoračenja policijskih ovlašćenja). Međutim, MUP nije obavijestio javnost da je bilo koji policijski službenik do danas zbog toga na bilo koji način bio sankcionisan u okviru službe.

Upozorenja na neprihvatljivo ponašanje tužioca i sudija prema policijskoj torturi u više navrata su Crnoj Gori uputila i relevantna međunarodna tijela, čiju je nadležnost Crna Gora prihvatila.

Evropski komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog postupanja ili kažnjavanja (CPT) je 2013. uočio da tužioci i sudije u Crnoj Gori  često ne reaguju na pritužbe uhapšenih osoba da su ih policajci zlostavljali, čime, kako se navodi, stvaraju atmosferu nekažnjivosti.  U izvještaju Komiteta se upozorava da su tužioci i sudije dužni da zauzmu proaktivan stav i ispitaju da li je policija upotrebljavala perkomjernu silu, čak i u onim slučajevima kada ne dobiju prijavu oštećenog lica, već imaju na raspolaganju druge indicije.

UN Komitet protiv mučenja je u zaključcima iz maja ove godine, izrazio zabrinutost zbog propusta državnih organa da istraže prijave mučenja, zlostavljanja ili prekomjerne upotrebe sile od strane policije i da kazni izvršioce. Komitet je tražio da država unaprijedi metode krivične istrage, da obezbijedi hitne, nepristrasne i djelotvorne istrage svih prijava policijskog zlostavljanja, i naglasio da takve istrage ne treba da vodi sama policija, već nezavisni organ. Komitet je upozorio i da sve osobe pod istragom treba da budu suspendovane sa radnog mjesta.

HRA posebno izražava zabrinutost zbog činjenice da do danas nikada nisu otkriveni ni procesuirani pripadnici specijalne jedinice policije koji su nezakonito i masovno prebili pritvorenike u istražnom zatvoru u Spužu 2005. godine, koji su organizovano prebijali pok. Aleksandra Pejanovića, koji su tukli navijače na košarkaškoj utakmici 2012. godine, kao i na nekim drugim utakmicama i događajima. Za građane je opravdano zastrašujuća pomisao da takvi ljudi ne samo da ostaju nekažnjeni, već da i dalje rade policijski posao u Crnoj Gori. Zbog toga je nezasluženo ugrožen ugled pravih policijskih profesionalaca i zbog toga država ne ostavlja utisak vladavine prava.

 

Tim Akcije za ljudska prava

– Dopis ODT

–  30/ 10/ 2012 Postupanje pripadnika Uprave policije povodom košarkaške utakmice

–  26/ 12/ 2012 Povodom nalaza Savjeta o postupanju policije povodom košarkaške utakmice Budućnost-Partizan