09/12/2012 Povodom Dana ljudskih prava 2012. godine

07/12/2012 Saopštenje povodom završetka programa obuke novinara o ljudskim pravima i slobodama i profesionalnoj etici
07/12/2012
10/12/2012 Na Dan ljudskih prava
10/12/2012

09/12/2012 Povodom Dana ljudskih prava 2012. godine

Povodom Dana ljudskih prava, Akcija za ljudska prava podsjeća na obavezu crnogorskih vlasti da obezbijede poštovanje međunarodnih standarda ljudskih prava na koje ih obavezuju međunarodni ugovori i Ustav. U tom cilju smo, prije godinu dana, u okviru izvještaja ”Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011” Vladi i sudskoj vlasti uputili 220 preporuka, od kojih je do sada ispunjeno samo desetak.

U Crnoj Gori još uvijek postoje i očigledna sistematska kršenja ljudskih prava, kao što je, na primjer, kršenje prava na nezavisan sud, u slučaju organa za prekršaje, koje postavlja Vlada, ili prava na djelotvoran pravni lijek, u slučaju ustavne žalbe, na primjer, koja se ne može smatrati djelotvornim lijekom za sve vidove kršenja ljudskih prava, kao što su nedjelotvorne istraga ubistva ili mučenja.

 

Dok ovakvi i drugi slični problemi mogu lako da se riješe doradom zakona, ostaje teži problem primjene zakona, koji se jedino može riješiti tako što će se  obezbjediti da odgovorne funkcije, posebno u policiji, državnom tužilaštvu i sudstvu, obavljaju ljudi od integriteta, nezavisni i stručni. Sve dok se, na primjer, posle događaja u kome su očigledno i narod (publika) i vlast (policija) prekršili zakon, munjevito procesuira samo narod, nema osnova za povjerenje u nepristrasnost institucija i vladavinu prava. Poštovanje ljudskih prava u ovom slučaju ne zahtijeva nikakva nova ulaganja, osim u promjenu stava.

UN su ove godine povodom Dana ljudskih prava naglasile pravo marginalizovanih ljudi da se njihovi glasovi čuju i da se uključe u političko odlučivanje.

U istom duhu, Akcija za ljudska prava na Dan ljudskih prava posebno apeluje na Vladu i lokalne samouprave da obrate pažnju na najsiromašnije stanovnike Crne Gore i njihovo pravo na krov nad glavom, tj. na adekvatno stanovanje, propisano članom 11 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Ovog posebno hladnog dana, apelujemo da se hitno obezbijede prihvatilišta za beskućnike i da se ne dozvoli stvaranje novih beskućnika prinudnim iseljavanjima, jer država, suprotno međunarodnim obavezama, nije u stanju da im obezbijedi nužni smještaj. Prihvatilišta treba ili da osnuje država ili da pomogne one građanke i građane koji imaju volju da se time bave. Zakonom bi trebalo dugoročno urediti ko je nadležan da trajno obezbijedi održivost skloništa i ko ima pravo da ih koristi. Strategijom za obezbjeđenje nužnog smještaja za slučaj prinudnog iseljavanja iz nelegalnih naselja treba obezbijediti da se pravo na adekvatno stanovanje ubuduće sistematski poštuje.