10/12/2012 Na Dan ljudskih prava

09/12/2012 Povodom Dana ljudskih prava 2012. godine
09/12/2012
11/12/2012 Ponovljen apel ministru za zbrinjavanje beskućnika
11/12/2012

10/12/2012 Na Dan ljudskih prava

Na Dan ljudskih prava:
 
1) apelovali smo na Centar za socijalni rad da izađe na teren i uvjeri se u teške uslove u kojima živi naš sugrađanin Behim Ajkunić na Koniku sa dvoje djece, od kojih je jedno nepokretno i oboljelo od epilepsije, i da im se hitno obezbijedi nužni, alternativni smještaj;
 
2) podnijeli smo ustavnu žalbu sa zahtjevom Ustavnom sudu da hitno pokrene postupak i naredi prijevremeno obustavljanje izvršenja odluke o prinudnom iseljavanju porodice Sejdović, među kojima i jednomjesečne bebe, iz nelegalnih objekata, dok im država ne obezbijedi alternativni smještaj, u skladu sa članom 11 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji obavezuje Crnu Goru.

 

 

3) Učestvovali smo i u raspravi o Radnoj verziji Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika i založili se za:
 
a) propisivanje novih krivičnih djela “Spriječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka” i “Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka”, kojima bi se zaštita novinara predvidjela na istom nivou kao i službenih lica;
 
b) logično upotpunjavanje odluke o dekriminalizaciji k.d. Uvreda i Kleveta, dekriminalizacijom i drugih krivičnih djela iz glave XVII KZ CG, posebno krivičnih djela iz te grupe koja se još uvijek gone po službenoj dužnosti (Povreda ugleda naroda, manjinskih zajednica i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, čl. 199; Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije, čl. 200; i posebno za ono za koje je još predviđena zatvorska kazna (Povreda ugleda Crne Gore, čl. 198);
 
c) propisivanje zabrane propagande mržnje iz čl. 443, st. 3 KZ po svim diskriminatornim osnovima, pored zabrane propagande rasne mržnje, koja u tom članu već postoji;
 
d) propisivanje “zločina iz mržnje” kao kvalifikovanog oblika pojedinih krivičnih djela (pored toga što smo pozdravili namjeru da se “zločin iz mržnje” uvede kao otežavajuća okolnost koja će se cijeniti kod izvršenja bilo kog krivičnog djela),
 
e) propisivanje izuzetka od kažnjavanja u slučaju pretežnijeg opšteg interesa krivičnih djela Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki (čl. 172), Neovlašćenog prisluškivanja i snimanja (čl. 173), Neovlašćenog fotografisanja (čl. 174), Neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka (čl. 175) i Neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka (čl. 176), u cilju, na primjer, spriječavanja izvršenja krivičnog djela ili otkrivanja počinioca krivičnog djela. Ovaj predlog utemeljili smo na izuzetku predviđenom u korist medija u okviru Direktive EU o zaštiti podataka (čl. 9);
 
f) sankcionisanje prinude na izjašnjavanje o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, kao što je to već slučaj sa prinudom na izjašnjavanje o nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti i vjerskom uvjerenju (čl. 160, st. 2, čl. 161, st. 3 KZ);
 
g) propisivanje kvalifikovanog oblika djela Ugrožavanje sigurnosti (čl. 168) za slučaj da ga izvrši službeno lice.
 
4) Učestvovali smo aktivno i u panel diskusijama Poštovanje prava na svojinu – restitucija i Zaštita ljudskih prava u sistemu izvršenja krivičnih sankcija koje su povodom Dana ljudskih prava organizovali Vlada Crne Gore, Institucija Ombudsmana, Univerzitet Crne Gore, UN u Crnoj Gori, Misija OEBS-a u Crnoj Gori i nevladina organizacija Građanska alijansa.
 

Gdje živi Bekim Ajkunić sa djecom

 

porodica Sejdović