22/02/2011 Izvještaj o usvajanju predloga HRA u Akcionom planu Vlade za praćenje sprovodjenja preporuka EK

19/02/2011 Saopštenje povodom osude novinara Petra Komnenića
19/02/2011
26/02/2011 HRA o izmjenama Zakona o ANB
26/02/2011

22/02/2011 Izvještaj o usvajanju predloga HRA u Akcionom planu Vlade za praćenje sprovodjenja preporuka EK

Akcija za ljudska prava je podnijela ukupno 15 predloga izmjena i dopuna Vladinog Nacrta Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka EK.

Statistički posmatrano, potpuno je usvojeno 9 predloga (60%), djelimično su usvojena 2 (13%), dok 4 predloga (26%) nisu usvojena.

Posebno smo ohrabreni zbog obavezivanja nadležnih (predsjednika Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i direktora Uprave policije) da izrade Izvještaj o istragama slučajeva nasilja protiv novinara. Očekujemo da ovim izvještajem budu obuhvaćeni i slučajevi prijetnji smrću istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Zekoviću i napad na književnika Jevrema Brkovića, odnosno ubistvo njegovog tjelohranitelja Srđana Vojičića, jer su i oni očigledno bili ugroženi zbog slobode govora, a njihovi slučajevi nisu djelotvorno istraženi.

Nisu usvojeni naši predlozi: 1) da se uvedu dva nova krivična djela i tako izjednači zaštita novinara sa službenim licima; 2) da se dopuni Zakon o medijima standardima iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, da bi ih lakše i sigurnije primenjivali i novinari i sudije. Nastavićemo da insistiramo na ovim predlozima, zato što neobavezna obuka sudija o standardima slobode izražavanja, kakva je predviđena Akcionim planom i kakva se odavno sprovodi u Crnoj Gori, kao i ”prihvatanje prakse Evropskog suda za ljudska prava u pogledu visine naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda učinjene putem medija” na što je obavezan Vrhovni sud, nisu dovoljni da obezbijede da se svi relevantni standardi slobode izražavanja i prava na privatnost primijenjuju u praksi.

Nisu usvojeni ni naši predlozi, da se: 3) analiziraju sve garancije ljudskih prava predviđene Ustavom i razmotre predlozi za njihovo unaprjeđenje, imajući u vidu i Mišljenje Venecijanske komisije o Ustavu Crne Gore; 4) analiziraju zakonske garancije protiv diskriminacije lica homoseksualne orjentacije i transrodnih osoba i predlože izmjene i dopune zakona u skladu sa standardima iz prakse Evropskog suda za ljudska prava. Podsjećamo da je HRA odmah po usvajanju Ustava predložila njegove izmjene i dopune u pogledu jačanja nezavisnosti pravosuđa (što jeste usvojeno u Akcionom planu), ali i u pogledu preciziranja garancija slobode izražavanja, prava na djelotvorni pravni lijek, prava na žalbu sudu u svakom slučaju lišenja slobode, neposrednoj primjeni međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u svakom slučaju, da bi se ove garancije dovele na nivo ranije važeće Povelje o ljudskim pravima Srbije I Crne Gore. Uvjereni smo da poboljšanje ustavnih garancija ljudskih prava za sve ljude u Crnoj Gori ne bi smjelo da izazove političku opstrukciju bilo koje partije i da postizanje dvotrećinske većine poslanika za ovu svrhu ne bi bio problem. Što se tiče prava LGBT populacije, Zakonom o zabrani diskriminacije učinjen je važan korak ali nedovoljan. Neopravdana je diskriminacija u pravima homoseksualnih partnera/partnerki u odnosu na vanbračne partnere i ovo pitanje mora kad tad biti uređeno u skladu sa evropskim standardima.

Tabela s pregledom predloženih i usvojenih predloga HRA