15/10/2010 Obavještenje o predlozima amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

12/10/2010 Saopštenje: Predat zahtjev ODT-u za pokretanje krivičnog postupka protiv odgovornog lica Glavnog grada zbog neizvršenja pravosnažne sudske odluke u slučaju Marijane Mugoša
12/10/2010
Predlozi amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore
15/10/2010

15/10/2010 Obavještenje o predlozima amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

NVO Akcija za ljudska prava dostavila je danas članovima i članicama skupštinskog Odbora za ljudska prava predlog 10 amandmana na Predlog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Predloženi su amandmani kojima bi se obezbijedilo sljedeće:

(1)    upotreba rodno osjetljivog jezika u tekstu zakona u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti;

(2)    stručno usavršavanje zamjenika/ca Zaštitnika/ce i učešće Zaštitnika/ce u izradi obrazovnih programa o ljudskim pravima;

(3)    smanjenje granice propisanog uslova radnog iskustva za izbor Zaštitnika/ce sa 15 na 10 godina, a za zamjenika/cu sa 10 godina na 5 godina;

(4)    imunitet Zaštitnika/ce na nivou poslaničkog imuniteta (odnosno imuniteta sudija Ustavnog suda, predsjednika/ca Ustavnog i Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca/tužiteljke);

(5)    ovlašćenje Zaštitnika/ce da posreduje u postupku mirnog rješavanja sporova;

(6)    proširenje ovlašćenja Zaštitnika/ce u odnosu na sudski i upravni postupak, čime bi se, izuzetno, omogućilo i ulaganje pravnih sredstava u korist podnosilaca pritužbe;

(7)    obaveza Zaštitnika/ce da podnosi krivične prijave kad uoči kršenja ljudskih prava koja imaju obilježja krivičnih djela (istu obavezu ima, npr. Državna revizorska institucija);

(8)    prijem Zaštitnika/ce na njegov/njen zahtjev od strane državnih zvaničnika/ca u roku od 48 časova, umjesto u roku od pet dana;

(9)    obaveza Zaštitnika/ce da uzme u obzir izveštaje organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava prilikom izrade svog izveštaja, i

(10) zarade generalnog sekretara/ke i savjetnika/ca Zaštinika/ce na nivou zarada generalnog sekretara/ke i savjetnika/ca Ustavnog suda.

Predlozi amandmana izrađeni su na temelju dokumenta UN Pariski principi o državnim institucijama za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava, uporedne analize zakona o zaštitnicima/cama ljudskih prava u regionu i iskustva saradnica Akcije za ljudska prava. Akcija je učestvovala i u javnoj raspravi i podnijela amandmane na Nacrt zakona, od kojih navedeni predlozi nisu usvojeni. Sada se nadamo pažnji i razumijevanju narodnih poslanika kako bi Zakon bio što kvalitetniji i kako bi se unaprijedio kvalitet zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori.

Predloženi amandmani s obrazloženjima – Preuzmite PDF dokument.