12 NVO: VLADA I ADVOKATSKA KOMORA DA HITNO PRISTUPE PREGOVORIMA RADI DEBLOKADE PRAVOSUDNOG SISTEMA

OBJAVLJIVANJE TAJNOG SNIMKA I KRIVIČNA PRIJAVA DEMOKRATA PROTIV NOVINARKE TAMARE NIKČEVIĆ UGROŽAVAJU PRIVATNOST I SLOBODU MEDIJA
27/05/2021
ODLUKA SUDA U STRAZBURU U PREDMETU ASANOVIĆ PROTIV CRNE GORE
03/06/2021

12 NVO: VLADA I ADVOKATSKA KOMORA DA HITNO PRISTUPE PREGOVORIMA RADI DEBLOKADE PRAVOSUDNOG SISTEMA

Photo: The Independent

Udruženje pravnika Crne Gore, Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF), Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za ženska prava, Centar za građansko obrazovanje (CGO),  Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Komitet mladih pravnika Crne Gore, Prima, Udruženje Roditelji, ADAMAS i Alijansa omladinskih radnika izražavaju zabrinutost zbog toga što već deveti dan traje obustava rada advokata na teritoriji Crne Gore, dok se ne nazire rješenje koje bi spriječilo dalju štetu društvu i omogućilo građanima da ostvare pristup pravdi. Bez namjere da arbitriramo u sporu, saopštenjem ukazujemo na razmjere štete koje štrajk nanosi i apelujemo na Vladu Crne Gore da hitno obnovi pregovore sa Advokatskom komorom u cilju zaštite prava svih ugroženih korisnika i korisnica pravosudnog sistema.

Advokatska komora Crne Gore donijela je dana 20.05.2021. godine Odluku o proglašenju opšte obustave pružanja pravne pomoći advokata na cijeloj teritoriji Crne Gore, počev od 24.05.2021. godine, pa sve do ispunjenja zahtjeva, i do usvajanja izmjena i dopuna Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga („Sl. list CG“, br. 46/19, 73/19 i 8/21), kako bi se advokatska djelatnost izuzela iz primjene ovog zakona. Obustava rada advokata u prvom redu podrazumijeva nepristupanje advokata na ročišta pred sudovima, tužilaštvima, pred organima uprave, policijom, u svim postupcima, pred svim instancama.

Obustava rada je već dovela do svakodnevnog odlaganja većine ročišta pred naprijed navedenim organima, što će učiniti da postupci duže traju, samim tim da se do zaštite nekog prava ili interesa dođe sporije, a što je posebno izraženo u postupcima hitne prirode (porodične stvari, radni sporovi, iseljenja, smetanja posjeda, izvršni postupci). Osnovni problem je taj što fizička i pravna lica ne mogu da iskoriste svoje pravo na kvalifikovanog punomoćnika, koje imaju u bilo kom postupku, što se kao naročito teško pokazuje u krivičnim postupcima, gdje se oštećenima/žrtvama krivičnih djela uskraćuje pravo na zakonom propisanu zaštitu, a osumnjičenima/okrivljenima/optuženima uskraćuje pravo na odbranu.

Obustava rada advokata dovela je i do toga da advokati ne mogu biti angažovani kao branioci po službenoj dužnosti, onda kada je propisana obavezna odbrana, u skladu sa članom 69 Zakonika o krivičnom postupku. Zbog toga se ne može odrediti zadržavanje i pritvor, pa se svako lice mora pustiti da se brani sa slobode bez obzira na krivično djelo za koje postoji osnovana sumnja da je to lice učinilo.

Tako je nedavno specijalni povratnik, počinilac porodičnog nasilja, pušten da se brani sa slobode, a isto će se može dogoditi i sa specijalnim povratnikom u predmetu koji se vodi za krivično djelo silovanje, ukoliko se obustava nastavi.

Takođe, maloljetnik mora imati branioca prilikom prvog saslušanja, kao i tokom čitavog postupka, i to isključivo iz reda advokata, što biva nemoguće kod ovakvog stanja stvari.

Za vrijeme obustave rada je neprimjenjiv institut besplatne pravne pomoći, koji je posebno važan za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice; djecu bez roditeljskog staranja; lica sa invaliditetom; žrtve krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i trgovine ljudima, kao i žrtve nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici; ali i sve druge koji su slabog imovnog stanja.

Kao alarmantno ističemo i to da se djeci u sporu za zaštitu prava djeteta ili u sporu za vršenje roditeljskog prava sada ne može postaviti privremeni zastupnik, koji mora biti advokat, prema Porodičnom zakonu Crne Gore.

Ustavom Crne Gore je jasno propisano da pravnu pomoć pruža advokatura, kao nezavisna i samostalna profesija, pa se ne može govoriti o vladavini prava u državi u kojoj su advokati obustavili pružanje pravne pomoći. Obustava rada advokata ima brojne negativne posljedice na crnogorski pravosudni sistem, na njene građane, te na privredne subjekte i sve one kod kojih se javi potreba za zaštitom određenih prava i interesa.

Stoga, apelujemo na Vladu Crne Gore i Advokatsku komoru Crne Gore da hitno pristupe pregovorima u kojima bi se našlo rješenje za deblokadu pravosudnog sistema u korist svih njegovih ugroženih korisnika i korisnica.