NEEFIKASNA ZAŠTITA PRAVA NA MIRNO OKUPLJANJE LGBTI OSOBA

HRA I IA: HITNO OBEZBIJEDITI SVIM GRAĐANIMA PRAVO NA JAVNO OKUPLJANJE
11/12/2020
DRŽAVA DA HITNO ZAŠTITI OLIVERU LAKIĆ
14/12/2020

NEEFIKASNA ZAŠTITA PRAVA NA MIRNO OKUPLJANJE LGBTI OSOBA

Evropski sud za ljudska prava je 1. decembra objavio presudu u predmetu Berkman protiv Rusije (predstavka br. 46712/15) u kojoj je utvrdio da je Rusija ponovo prekršila pravo na mirno okupljanje ljudima koji su se zalagali za prava LGBTI osoba.

U ovom slučaju, iako je javno okupljanje u Petrovgradu u oktobru 2013. godine bilo omogućeno, policija je propustila da zaštiti demonstrante od nasilnih kontra-demonstranata, dok je demonstrantkinju koja je podnijela predstavku i neopravdano uhapsila, pa je Sud u konkretnom slučaju našao povrede članova 11 (pravo na mirno okupljanje), 14 (zabrana diskriminacije) i 5 (prava na slobodu i bezbjednost ličnosti) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Radi se o ukupno osmoj presudi koju je Evropski sud za ljudska prava donio na istu temu – prava na mirno okupljanje osoba koje pripadaju LGBT zajednici – a čak šestoj takvoj presudi u odnosu na Rusiju.

U svim tim presudama je utvrđeno kršenje člana 11 Konvencije jer je država propustila da obezbijedi mirna okupljanja ljudi koji su se zalagali za prava seksualnih manjina, bilo tako što je te skupove zabranjivala (Alekseyev protiv Rusije, 2012), ili tako što ih nije dovoljno obezbijedila od nasilja kontrademonstranata (Identoba i drugi protiv Gruzije, 2015; Berkman protiv Rusije, 2020). U tim predmetima Sud je posebno naglašavao da demokratska država mora efikasno da obezbijedi primjenu načela pluralizma, tolerancije i širokih pogleda, a posebno zaštitu manjinskih stavova, koji su podložni viktimizaciji.

U Crnoj Gori, Ustavni sud je 2018. godine utvrdio da je zabrana održavanja mirnog okupljanja u Nikšiću 2015. godine, pod nazivom „Akademska šetnja ponosa”, povrijedila prava podnosilaca žalbe organizacija LGBT Foruma Progres i Hiperiona na slobodu mirnog okupljanja, protivno članu 52 Ustava i članu 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Zaključeno je da zabrana nije bila opravdana jer nije uspostavljena pravična ravnoteža između temeljne slobode na okupljanje podnosilaca ustavne žalbe i interesa da se sačuvaju javni red i mir i bezbjednost ljudi i imovine, i naglašeno je da grupama spremnim na vršenje nasilja “nije trebalo da bude dozvoljeno da efektivno uguše slobodu mirnog okupljanja” (U-III 778/16, 24.10.2018, tač. 10-10.1). Vrhovni sud Crne Gore je posle ove odluke Ustavnog suda promijenio stav i ukinuo presudu Upravnog suda, Upravni sud je ukinuo sporno rješenje Uprave policije, ali Uprava policije do dan danas nije donijela novo rješenje. Ovaj slučaj pokazuje da je pravna zaštita prava na mirno okupljanje LGBTI osoba u Crnoj Gori neefikasna i da nije usklađena s evropskim standardom koji traži da se o zabrani skupa hitno odluči do planiranog događaja.

Akcija za ljudska prava (HRA) je u ovom slučaju obezbijedila pravnu pomoć LGBT Forum Progresu i Hiperionu.

HRA prati praksu Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru u saradnji sa Evropskom asocijacijom za pravo i finansije (EALF). Radi se o volonterskom projektu ovih NVO.