Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Novo suđenje po tužbi Gorana Đurovića protiv Skupštine Crne Gore
25/09/2019
HRA na konsultacijama povodom izbora novog Ombudsmana
17/10/2019

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Izvor: HRA izvještaj "Modeli deinstitucionalizacije i mentalnog zdravlja u zajednici"

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na nadležne institucije (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo pravde, Lokalne samouprave, Zavod za zapošljavanje Crne Gore itd.) da hitno, u okviru svojih nadležnosti, preduzmu mjere i aktivnosti predviđene Strategijom zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019-2023, konkretno, da uspostave telefonsku liniju za pomoć u krizi za djecu i mlade; da formiraju radnu grupu za izradu analize uslova i potreba za početak realizacije socijalnog stanovanja uz podršku u zajednici; da unaprijede funkcionisanje asertivnih timova koji su oformljeni pri Centrima za mentalno zdravlje i sprovedu analizu usklađenosti legislative u oblasti mentalnog zdravlja sa relevantnim međunarodnim preporukama na području poštovanja i zaštite ljudskih prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Prema našim saznanjima, sa realizacijom svih ovih aktivnosti se kasni jer je trebalo da budu sprovedene od početka 2019. godine.

U Crnoj Gori ne postoje adekvatni uslovi za liječenje osoba sa mentalnim oboljenjima. Uprkos mnogim obećanjima, do danas nije započeta izgradnja nove Psihijatrijske klinike u Podgorici, a tzv. socijalni pacijenti za čijim je liječenjem prestala potreba i dalje žive u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru jer država za njihovo zbrinjavanje nema rješenje. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u maju 2019. godine obrazovalo Radnu grupu za izradu Akcionog plana za realizaciju preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invalididetom. Međutim, do danas nije održan nijedan sastanak te radne grupe, što ukazuje na nezainteresovanost nadležnih institucija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, uključujući i osobe sa mentalnim (ili psiho-socijalnim) invaliditetom.